Fysioterapeut – nytt namn på yrket sjukgymnast

Uppdaterad: 2016-03-18

Sedan den 1 januari 2014 är fysioterapeut ny skyddad yrkestitel för sjukgymnaster och den benämning som ska användas på yrkeskåren i första hand.

Viktiga länkar

Fakta om nya yrkestiteln

  • Fysioterapeut är ny benämning på sjukgymnasternas yrkeskår och den benämning som ska användas på yrkeskåren i första hand.
  • Fysioterapeut titel har skyddats i patientsäkerhetslagen.
  • Sjukgymnastexamen har bytt namn till fysioterapeutexamen.
  • Alla nyutexaminerade som ansöker om legitimation får efter den 1 januari 2014 benämningen legitimerad fysioterapeut.
  • Titeln sjukgymnast förblir skyddad yrkestitel så länge som det finns sjukgymnaster verksamma som väljer att behålla titeln sjukgymnast.
  • Den 8 februari 2016 fanns det 3558 legitimerade fysioterapeuter. Av dessa har 2306 bytt titel och haft legitimation som sjukgymnast tidigare.
  • Av förbundets medlemmar är 2524 legitimerade fysioterapeuter. (Uppgift från 19 oktober 2015).

Jag är sjukgymnast -  hur blir jag fysioterapeut?

• Det är Socialstyrelsen som utfärdar legitimation. Du som vill byta yrkestitel behöver ansöka om den nya officiella yrkestiteln legitimerad fysioterapeut. Ansökningsblanket finns på Socialstyrelsens hemsida.

Varför kostar det 700 kronor att bli fysioterapeut?

• Ansökningsavgiften är 700 kr. Förbundet har uppvaktat Socialstyrelsen och Socialdepartementet för att tydliggöra hur viktigt det är att riksdagsbeslutet om byte av namn på vår profession får snabbt genomslag. Därför bör samhället underlätta övergången från sjukgymnast till fysioterapeut genom att ta bort avgiften.Enligt Socialstyrelsen har frågan varit på regeringens bord men man anser från regeringens sida att det rör sig om en ny, frivillig, legitimation och bör därför hanteras som övriga legitimationsärenden på Socialstyrelsen.

I mitten av februari 2014 uppvaktades Socialstyrelsen av förbundet, tillsammans med representant för SKL. Socialstyrelsen har ett regelverk att förhålla sig till. Förbundet har därför skriftligen i ett brev till socialminister Göran Hägglund begärt om en ändring för att underlätta för att så många sjukgymnaster som möjligt som vill byta till fysioterapeut kan göra så utan avgift. I april 2014 fick förbundet en tid hos Socialdepartementet för att diskutera frågan.

Begäran om avgiftsfri ansökan

Regeringen tar inte bort avgiften

• Vid uppvaktning på Socialdepartementet i april 2014 blev förbundet dock varse att regeringen inte har någon ambition att snabbt implementera riksdagsbeslutet om byte av yrkestitel. Regeringen vill av patientsäkerhetsskäl skydda de båda yrkestitlarna sjukgymnast och fysioterapeut men ser inget behov av att sjukgymnasterna snabbt byter titel till fysioterapeut. Större än så är inte regeringens ambition.

Du som inte vill bli fysioterapeut

• Är du legitimerad sjukgymnast och vill behålla din legitimation och titel behöver du inte göra någonting. Din arbetsgivare kan inte tvinga dig att ansöka om legitimation som fysioterapeut. Det beslutet råder du själv över.

Kan jag kalla mig både sjukgymnast och fysioterapeut?

• Socialstyrelsen har slagit fast att det inte är tillåtet att kalla sig fysioterapeut utan att ha en ny legitimation som fysioterapeut. Endast den som har den nya legitimationen som fysioterapeut kan använda denna titel ute i verksamheten. Om du ansöker om och erhåller den nya legitimationen som fysioterapeut så upphör din rätt att titulera dig sjukgymnast. Som individ har man rätt att fortsätta titulera sig sjukgymnast under obegränsad framtid så länge man inte ansöker om ny legitimation som fysioterapeut. Ingen kommer dock att kunna använda båda titlarna parallellt.

Hur gör jag om någon icke-legitimerad använder en skyddad yrkestitel som fysioterapeut?

• Icke-legitimerade får inte kalla sig fysioterapeuter. Det är myndigheten IVO, Inspektionen för vård och omsorg, som ansvarar för tillsyn över hälso- och sjukvården samt över hälso- och sjukvårdspersonal i deras yrkesutövning. Hör omedelbart av er till IVO för att antingen gör en anmälan mejlledes eller telefonledes. Anmälan kan även ske på IVO:s hemsida genom ett webbformulär. 

Läs IVO:s brev till Fysioterapeuterna (21 maj 2015)

HOSP-registret

Socialstyrelsen för ett register över alla som har legitimation för yrke i hälso- och sjukvården, det så kallade HOSP-registret. Aktuellt register används vid tillsyn.

Vad ska min mottagning heta?

• I förarbetena till lagen (socialutskottets betänkande och regeringens proposition) står det att fysioterapeut är "den benämning som ska användas på yrkeskåren i första hand". I enlighet med den nya yrkestiteln uppmanar förbundet de mottagningar och kliniker som hittills inte bytt namn på sina skyltar, planer och andra dokument att göra så. Förbundet planerar även att uppvakta sjukvårdshuvudmännen i frågan.

• Är du enskild företagare bestämmer du själv vad din mottagning ska heta.

Hur ska fysioterapeut förkortas?

Det har allt mer börjat efterfrågas att ha en gemensam förkortning av yrkestiteln fysioterapeut att använda i journalanteckningar och utbildningsadministrativa sammanhang. Förbundsstyrelsen beslutade vid sitt möte den 1 oktober 2014 att verkar för att yrkestiteln i princip inte ska förkortas men när så är nödvändigt, vid till exempelvis journalanteckningar, ska yrkestiteln fysioterapeut förkortas Ft.

Skrivs fysioterapeut med versal eller gemen begynnelsebokstav?

Ordet fysioterapeut skrivs med litet f. Det gäller yrkestitlar generellt enligt Språkrådets Svenska skrivregler. Om ordet fysioterapeut inleder en mening blir det förstås stort F.

Räcker det att skriva fysioterapeut eller måste det alltid stå legitimerad fysioterapeut?

Ordet legitimerad kan uteslutas. Eftersom det är en skyddad yrkestitel får bara legitimerad personal använda den. Men det kan ändå var en fördel om man övergångsvis skriver ut ordet legitimerad. Detta för att undvika all tvivel hos patienter.

Fysioterapeuterna - nytt namn på förbundet

• Den 1 januari 2014 bytte förbundet namn till Fysioterapeuterna. Förbundsstyrelsen beslutade på sitt möte den 29 maj 2013 att föreslå Fysioterapeuterna som nytt namn på förbundet. Sista veckan i november fattade en extrakongress, per capsulam (via internet) ställning till att säga ja till förbundsstyrelsens förslag under förutsättning att riksdagen rösta ja till bytet på namnet på yrket till fysioterapeut. Detta gjorde riksdagen den 17 december 2013.

Vad händer med alla djurfysioterapeuter, som inte är legitimerade fysioterapeuter?

• Förbundet vill att ett namnskydd för titeln legitimerad fysioterapeut införs även på djursidan och att detta synkroniseras med titelskyddet på humansidan. Förbundet har uppmärksammat detta i en skrivelse till landsbygdsminister Eskil Erlandsson. I april 2014 fick förbundet en tid för en uppvaktning hos Landsbygdsdepartementet.

Skrivelsen till Eskil Erlandsson (2014)

• Vid uppvaktningen fick förbundet beskedet att en utredning är på gång med syftet att ge underlag för kommande lagförslag som omfattar de yrken som är verksamma för det veterinärmedicinska området. Mycket talar för att frågan om ny titel på sjukgymnaster därmed kommer att få en positiv lösning. Förslaget att skydda titeln även på djursidan får stöd även från veterinärernas ansvarsnämnd, Veterinärförbundet, branschorganisationen Svensk Djursjukvård samt RAID, Riksföreningen för anställda inom djursjukvården, enligt förbundets tidning Fysioterapi.

• I maj 2015 beslutade förbundet att skicka en skrivelse till Näringsdepartementet (som efter regeringsskiftet ansvarar för dessa frågor) med önskan om ett möte, då det ännu inte finns titelskydd på djursidan.

Skrivelse till Näringsdepartementet (maj 2015)

Den 5 november 2015 överlämnades regeringens proposition 2015/16:44 (Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet) till riksdagen. I denna proposition föreslår förändringar i en rad lagar, bland annat i patientsäkerhetslagen(2010:659).

• I samband med regeringens proposition har Jordbruksverket skickat ut förslag till nya "Föreskrifter om behörighet för djurhälsopersonal" på remiss till bland annat Fysioterapeuterna. I förslaget till de nya föreskrifterna finns titeln fysioterapeut med. 

• Så här skriver Jordbruksverket: "I övrigt har vi lagt till ordet "fysioterapeut" eftersom det sedan den 1 januari 2014 är den nya yrkestiteln för dessa yrkesutövare. Eftersom den som har legitimation som sjukgymnast kan fortsätta att vara yrkesverksam med titeln sjukgymnast inom humanvården har vi valt att ha med båda begreppen i våra föreskrifter."

I mars 2016 uppmärksammades det bristande namnskyddet på djursidan av Veterinärmagazinet. – Vi känner till problemet och detta är en fråga som kommer att ingå i en framtida översyn. Men någon tidsplan kan jag inte ange, säger Lena Odland, departementsråd på Näringsdepartementet, till Veterinärmagazinet.

Riksdagen fattade beslutet den 17 december 2013

• Den 12 juni 2013 överlämnade regeringen förslaget i en propositionen till riksdagen. Från början var tanken att riksdagen skulle fatta beslut den 21 november. Socialutskottets beredning tar dock längre tid än först beräknat, vilket gör att ärendet debatterades i riksdagen den 16 december. Beslut togs den 17 december kl. 15.30.

Webb-tv när propositionen debatterades i riksdagen 16 december

  • Dra spelaren till 30.30: Anders Andersson (kd) om yrkestiteln och förbundets krav på statligt reglerad specialistordning.
  • Dra spelaren till 42:10: Meeri Wasberg (s) om ny yrkestitel.

Länk till riksdagens webb-tv

Presentation på remissfrukost (13 februari 2013)

Läs förbundets remissvar på förslaget

Läs lagrådets beslut (20 maj 2013)

Läs propositionen (12 juni 2013 - sidan 43ff)

Tidsplanen för hantering av regeringens förlag

• Förslaget har skickat till en rad remissinstanser. 
Alla remissinstanser
• Remissvaren lämnades senast 8 mars 2013
• Den 2 maj 2013 tog regeringen beslut om att överlämna förslaget till lagrådet.
Läs lagrådsremissen
• Den 20 maj 2013 tog lagrådet beslutet att lämna förslaget utan erinran.
• Den 12 juni 2013 överlämnade regeringen propositionen med förslaget om namnbytet till riksdagen
• Den 9 december 2013 kom socialutskottet med sitt betänkande.
• Den 16 december 2013 debatterar riksdagen frågan och tog beslut den 17 december.

2016-02-08 fanns det 3558 legitimerade fysioterapeuter.
Av dessa har 2306 bytt titel och haft legitimation som sjukgymnast tidigare.

Kommentarer

Peter Karlsson  •  2015-12-04  •  09:18

Hej Lars! Aktuella siffror finns i texten nästan högst upp om du läser. :-)
Mvh Peter Karlsson, kommunikationsansvarig, Fysioterapeuterna

Lars Ludvigsson  •  2015-12-04  •  08:41

Hej Peter! Hur stor andel av våra medlemmar är nu efter två år med ny titel leg fysioterapeuter? Med vänlig hälsning Lars Ludvigsson

Peter Karlsson  •  2015-03-31  •  10:05

Hej Lars! Jag har nu stämt av med kollegor och IVO, som är ansvarig myndighet.

Vi har fått detta svar från IVO:

"Svaret är att det går bra att benämna en verksamhet för fysioterapiklinken eller liknande, så länge yrkesutövaren/arna som bedriver verksamheten inte använder sig av yrkestiteln fysioterapeut eller en titel som kan förväxlas med den titeln. Det är yrkestiteln som är skyddad, inte benämningen på verksamheten/inrättningen".

Har du någon följdfråga kring detta kan du med fördel ta kontakt med IVO.

Mvh Peter Karlsson, informationsansvarig, Fysioterapeuterna

Peter Karlsson  •  2015-03-27  •  13:54

Hej Lars! Tack för din fråga, jag ser även att du mailat. Jag återkommer så fort jag stämt av med några kollegor. Mvh Peter Karlsson, informationsansvarig, Fysioterapeuterna.

Lars Ludvigsson  •  2015-03-27  •  13:21

Hej! Är det ok att benämna en verksamhet/klinik/behandlingsmetoder etc för fysioterapi utan att vara leg fysioterapeut? Borde väl vara det, eller? Det är väl bara yrkestiteln som är namnskyddad, eller? Om man söker på tex Eniro och fysioterapi ploppar det upp allehanda verksamheter som inte drivs av leg fysioterapeuter och det är heller inte alltid fysioterapi för djur. Mvh Lars

Peter Karlsson  •  2015-01-29  •  16:23

Hej Christina! Tack för ditt inlägg och fråga.

Byte av yrkestitel beslutades av riksdagen och trädde ikraft den 1 januari 2014. Frågan om namnbytet handlar i grunden om att följa denna lagändring och att vården i dess utbudsfråga lanseras med rätt benämning för att det inte skall upplevas vilseledande ut mot invånarna. Verksamheterna har att bedriva vård utifrån dess utveckling och gällande Hälso- och sjukvårdslagstiftning.

Yrkestiteln fysioterapeut är således den som nu skall användas och den måste implementeras på ett tydligare sätt i vårdutbudet mot invånarna. Alla som går ut från dagens utbildningar får legitimation som fysioterapeut. Sjukgymnast är således under utfasning.

Vi anser att det i högsta grad utgör en verksamhetsfråga och därmed en arbetsgivarfråga i en modern hälso- och sjukvård.

Förbundet ställer sig frågande till att det skulle finnas ett ställningstagande från Skatteverket i frågan. Många arbetsgivare har redan betalt för avgiften. Se listan på alla arbetsgivare på www.fysioterapeuterna.se/avgiften Det är alltså arbetsgivaren som har beslutet i sin hand, inte Skatteverket.

Mvh Peter Karlsson, Informationsansvarig, Fysioterapeuterna

Christina Johansson  •  2015-01-28  •  11:12

Hej! Angående att arbetsgivaren skall bekosta namnbytet- vi har försökt få igenom detta i vårt företag men har fått till svar från Hr att skatteverket inte godkänner detta för det är av privat intresse och därför skall man stå för kostanden privat. Kan någon reda ut detta till oss?
mvh chris j

Lars Ludvigsson  •  2014-04-15  •  15:32

Hej alla som är intresserade av "Allt om namnbytet"!
Jag har varit i kontakt med IVO för att höra mig för hur det blir med alla de som idag kallar sig fysioterapeuter men som inte har rätt att använda vår nya skyddade yrkestitel. Det är IVO som "skall övervaka" att bara leg fysioterapeuter använder titeln fysioterapeut. IVO bedriver dock inget aktivt uppsökande av "låtsas-fysioterapeuter" utan enda sättet att "få bort" dessa är att det görs anmälningar till IVO alt polisen (det var vad IVO svarade mig). Det är svårt att tror att så många sådan anmälningar kommer att göras så vi tycks i framtiden få leva tillsammans med alla dessa "låtsas-fysioterapeuter".
Mvh Lars

Ingrid Rehnman  •  2014-03-25  •  11:45

Tack för svaret. Jag tror dock inte att jag vågar ansöka om ändring innan ngn från socialstyrelsen svarar på min fråga om utbyte av intyget med dubbelkompetensen -respektive innan kostnadsfrågan är behandlad. Intyget att man är legitimerad psykoterapeut kostade minst 2 000:- när jag tog den examen. Jag avvaktar nog och skickar frågan till dem igen innan jag vågar ansöka.

Peter Karlsson  •  2014-03-25  •  11:34

Hej Ingrid!

Tack för din fråga. Den är mycket relevant och berör säkerligen fler medlemmar, vilket du också skriver.

Det låter mycket märkligt att du inte skulle kunna få ett intyg som omfattar båda dina legitimationstitlar. Du måste dock ansöka om titeln fysioterapeut. Efter att du gjort det och fått ett sådant intyg ber du Socialstyrelsen om att få ett nytt bevis för att du är psykoterapeut.

Med vänliga hälsningar,
Peter Karlsson, informationsansvarig, Fysioterapeuterna

Ingrid Rehnman  •  2014-03-25  •  11:19

Hej! Jag tror jag skrivit den här kommentaren förut men skriver den igen för att det inte ska tappas bort. Jag är legitimerad sjukgymnast och legitimerad psykoterapeut. I mitt intyg från socialstyrelsen på att jag är legitimerad psykoterapeut står det också att jag är legitimerad sjukgymnast. Socialstyrelsen har på mina tidigare frågor svarat att de endast byter ut det intyg där det står att jag är legitimerad sjukgymnast mot papper på att jag är legitimerad fysioterapeut om jag ansöker om titelbyte. Ej intyget där det står att jag är legitimerad psykoterapeut och legitimerad sjukgymnast. Förbudet mot att använda båda titlarna gör väl då att jag inte kan använda intyget på att jag är legitimerad psykoterapeut? Den frågan svarar de tyvärr inte på vare sig per mail eller i telefonen. Tar ni upp frågan? Vi är nog några hundra med dubbelkompetens.

Peter Karlsson  •  2014-03-25  •  11:05

Hej Charlotte,

Tack för din kommentar. Förbundet vill att ett namnskydd för titeln legitimerad fysioterapeut införs även på djursidan och att detta synkroniseras med titelskyddet på humansidan. Förbundet har uppmärksammat detta i en skrivelse till landsbygdsminister Eskil Erlandsson. I april har förbundet fått tid för en uppvaktning hos Landsbygdsdepartementet.

Jag har precis lagt in skrivelsen som pdf här på webbsidan ifall du vill läsa.

Det är länsstyrelserna har tillsynsansvar för djurhälsopersonal.

Med vänliga hälsningar,
Peter Karlsson, informationsansvarig, Fysioterapeuterna

Peter Karlsson  •  2014-03-25  •  09:30

Hej Tomas,

Tack för din fråga som handlar om yrkeslagstiftning och journalföring enligt patientdatalag. I journalsystemet bör rätt titel användas av den journalföringspliktige. Har du kvar den gamla legitimationen med titel sjukgymnast/leg sjukgymnast är det den som ska anges i journal med utförarens namn. Varje journalantecknings riktighet skall sedan signeras.

Har du däremot bytt och erhållit legitimation med benämningen fysioterapeut använder du den benämningen. Signeringsrutin som ovan.

Finns yrkesbenämningen som förval i journalsystemet ska bägge benämningarna kunna väljas.

Enligt Socialstyrelsen är det inte tillåtet att använda de båda titlarna synonymt eller använda titeln fysioterapeut när det på legitimationen står sjukgymnast. Då måste det också gälla när journaler skrivs.

Med vänliga hälsningar,
Peter Karlsson, informationsansvarig, Fysioterapeuterna

Charlotte Orrfors  •  2014-03-25  •  07:51

Hej!

Vad gäller för oss godkända legitimerade sjukgymnaster ("djursjukgymnaster") efter namnbytet? Vilken myndighet inom djurens hälso- och sjukvård motsvarar IVO? Vad händer med alla djurfysioterapeuter, t ex hund- smådjurs- och hästfysioterapeuter, som inte är utbildade sjukgymnaster?
Mvh
Charlotte Orrfors

Tomas Eidling  •  2014-03-24  •  16:36

Hej!
Jag undrar hur yrkesbeteckningen skall se ut i journaler vid övergång till Fysioterapeut. Är det möjligt att ha en profession Leg. Sjukgymnast /Fysioterapeut inlagd? Eller hur kan det göras? Detta med tanke på att arbetsgivare vad jag förstår inte kan kräva att alla sjukgymnaster skaffar Fysioterapeutlegitimation.
mvh Tomas

Peter Karlsson  •  2014-03-04  •  09:30

Hej J-K!

Tack för din kommentar. Vill du bli legitimerade fysioterapeut behöver du ansöka hos Socialstyrelsen. Vill du behålla din titel legitimerad sjukgymnast behöver du inte göra någonting. Gällande din fråga om rubriker på Socialstyrelsens webbplats ber jag dig kontakta Socialstyrelsen.

Mvh Peter Karlsson, informationsansvarig, Fysioterapeuterna

Jaana-Kaisa Björk  •  2014-03-04  •  09:27

Hej!
Jag vill söka namnbyte och har gått till socialstyrelsens hemsida. Där finns två vägar att gå: Du som har utbildat dig i Sverige och Du som har utbildat dig utomlads. Innebär detta att jag som har utbildat mig i Finland och har svensk legitiomation sedan många år behöver söka legitimatuion på nytt med all pappersex som följd? Jag har nu efter 20 min väntan äntligen kommit fram till Sosialstyrelsen och vidtalat problemet. Handläggaren verkade förstå problemet. Han tyckte att jag skulle fylla i pappren enl. som om jag hade utbildat mig i Sverige. Är det fel på rubriksättning eller ska det finnas tre allternativ?

MVH!
J-K Björk

Peter Karlsson  •  2014-02-07  •  10:36

Hej Lars,

Den 28-29 mars är strategiskt viktiga dagar då ett 100-tal av våra förtroendevalda i förbundets olika råd samlas till ett gemensamt rådsmöte. Där kommer förbundet att visa hur namnbytet kopplas till opinionsbildning, varumärke och värdegrund.

Förbundet består av dess medlemmar och förtroendevalda som dagligen marknadsför kåren i kontakt med patienter, närstående, kollegor och arbetsgivare. När riksdagen hade fattat beslutet i december beställdes tusentals vykort, affischer och broschyrer som berättar om namnbytet. Redan har t.ex. 12000 vykort beställs för spridning av medlemmar. Beställ gärna kostnads- och portofritt på www.fysioterapeuterna.se/material

Förutom detta kommer Internationella Fysioterapins Dag den 8 september att användas som en kampanjdag för att marknadsföra professionen. Namnbytet är en ingång att prata om professionens kunskap och kompetens som inte utnyttjas fullt ut av hälso- och sjukvården. Dessutom planeras minst tre seminarier under Almedalsveckan i Visby med syfte att synliggöra professionen, samt deltagande på Stockholm Pride. Fysioterapeuterna är också för första gången med som medarrangörer för den nationella patientsäkerhetskonferensen 2014 senare i år.

Värt att nämna är också de debattartiklar, pressmeddelanden och remissvar där förbundet lyfter fram professionen. Läs gärna mer på www.fysioterapeuterna.se/press

Det är också viktigt att betona att förbundet inte ensam ansvarar för information om namnbytet och vad professionen gör. Beslutet är tagen av Sveriges riksdag vilket gör att SKL, Socialstyrelsen och andra berörda myndigheter har ett ansvar. Här jobbar förbundet aktivt med påverkansarbete.

Nu har jag säkert missat att berätta om något, men jag hoppas att detta ger dig en vidare bild av förbundets arbete för att professionen ska få mer och mer plats i både hälso- och sjukvården och samhället i stort.

Med vänliga hälsningar,
Peter Karlsson, informationsansvarig, Fysioterapeuterna

Lars Ludvigsson  •  2014-02-07  •  08:38

Hej!
När beslutet om namnbyte togs på kongressen talades det om att förbundet skulle få ett gyllene tillfälle att utnyttja namnbytet till marknadsföring av vår kår. Vilka sådan aktiviteter är planerade?

Hälsningar Lars

Peter Karlsson  •  2014-01-31  •  13:18

Hej Andreas,

Socialstyrelsen är den myndighet som utfärdar legitimation.

På deras hemsida går det läsa: "Observera att man inte kan använda båda titlarna. Den som får titeln fysioterapeut kan inte längre använda titeln sjukgymnast." Läs gärna mer här: http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2013december/sjukgymnastblirfysioterapeut2014

Mvh Peter Karlsson, informationsansvarig, Fysioterapeuterna.

Andreas Hedin  •  2014-01-31  •  13:12

Hej!
Hur ska man göra ut mot patienter, kunder, omgivning? Om jag tolkar det rätt så kan jag men min gamla sjukgymnastlegitimation "officiellt" ändå benämna mig fysioterapeut, och verksamheten som jag jobbar i kan officiellt säga att den består av fysioterapeuter även om vi som jobbar för tillfället har sjukgymnastlegitimation. Är det rätt tolkat? Jag utgick från dessa stycken:

Det här innebär beslutet i korthet
• Fysioterapeut är ny benämning på sjukgymnasternas yrkeskår och den benämning som ska användas på yrkeskåren i första hand.

Detta hände den 1 januari 2014
• Den 1 januari 2014 blev fysioterapeut den officiella yrkesbenämningen för sjukgymnaster

Hälsningar
Andreas

Peter Karlsson  •  2014-01-23  •  15:49

Hej Ninni,

Tanken är att fysioterapeut uttalas på samma sätt som exempelvis arbetsterapeut.

Mvh Peter Karlsson, informationsansvarig, Fysioterapeuterna.

Ninni Sernert  •  2014-01-23  •  11:33

Hej!
Kom att fundera över uttalet av det nya namnet, om -peut ska uttalas 'peft', alltså 'terapeft'. Slog upp i SAOB och där står: TERAPEUT tær ¹apäv ⁴t l. -äf ⁴t , m. ⁄ ⁄ ig.; best. -en ; pl. -er . ( förr äv. th-, -vt ), dvs med 'ä'-ljud, och antingen v eller f som ändelse. Hur är det tänkt att vi fonetiskt ska presentera oss?
MVH

/ninni

Medlem? Logga in för att kommentera.

Beställ material om namnbytet

Nyheter om namnbytet

Förbundet prioriterar namnfrågan

2015-01-29 16:24

Namnbyte, Påverkansarbete

Läs mer

Dessa arbetsgivare betalar namnbytet

2014-10-02 14:27

Namnbyte, Påverkansarbete

Läs mer

Servicebolaget byter namn

2014-08-11 13:50

Namnbyte, Företagande

Läs mer

Regeringen tar inte bort avgiften

2014-04-24 11:30

Namnbyte, Påverkansarbete

Läs mer

Beställ material om namnbytet

2014-01-20 09:45

Namnbyte, Medlemsförmån

Läs mer

Förbundet uppvaktade socialutskottet

2013-10-22 12:39

Namnbyte, Påverkansarbete, Specialistordning

Läs mer

Proposition om namnbytet

2013-06-12 11:33

Namnbyte, Specialistordning

Läs mer

P1 uppmärksammade namnbytet

2013-05-06 17:43

Namnbyte

Läs mer

LSR bjöd in till remissfrukost

2013-02-13 11:30

Namnbyte, Påverkansarbete

Läs mer