Fysioterapeuternas hälsoresa

Under våren 2017 har representanter från förbundsstyrelsen haft dialoger med nyckelpersoner runt om i landet för att inhämta olika perspektiv på vad vår vision kan innebära för människor i olika sammanhang och situationer.

Under 2016 pågick ett stort arbete för att ta fram underlag inför kongressen. En del i detta arbete var den framtidsdialog som den dåvarande förbundsstyrelsen genomförde tillsammans med medlemmar och externa nyckelpersoner som ledde fram till den vision som kongressen antog: "Alla ska kunna leva ett hälsosamt liv i rörelse".

Vår vision knyter an till FN:s nya globala utvecklingsmål, där det tredje målet handlar just om att säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv. Att alla ska kunna leva ett hälsosamt liv ställer stora krav på förändringar och prioriteringar av prevention, hälsofrämjande insatser och rehabilitering. Och detta vill vi vara en del av.

Att leva vår vision

Hur ska vi då ta detta vidare och leva vår vision? Ett första steg är till exempel att ställa frågorna: Vad betyder rörelse för dig, vad innebär det att leva ett hälsosamt liv för dig, och vad betyder alla för dig? Dessa tre frågor utgör grunden för vårens arbete som förbundsstyrelsen valt att kalla Fysioterapeuternas hälsoresa. 

13 dialoger runt om i landet

Hälsoresan som genomförts under våren 2017 har inneburit dialoger där förbundsstyrelsen rest runt i landet för att samtala om vad ett hälsosamt liv i rörelse för alla innebär. Vid de 13 dialoger som genomförts har bland annat patienter, politiker, myndighetsföreträdare, kollegor och andra professioner deltagit.

Skellefteå 22 februari:

Linköping 6 mars:

Stockholm 7 mars: