Kommun- eller regionanställd – Fysioterapeuterna

Kommun- eller regionanställd

För anställda som omfattas av kollektivavtal ingår det kollektivavtalade försäkringar som arbetsgivaren betalar för och som kan lämna ersättning till medlem som ex drabbas av skada i samband med arbete, i färd till och från hemmet eller blir långvarigt sjukskriven.

Här följer en kort beskrivning av vilket kollektivt försäkringsskydd som du har. Om du vill läsa mer - eller anmäla en skada - ta direktkontakt med administratören som det hänvisas till i nedan text.

Du kan även ladda ner foldern Avtalet försäkrar

Om du blir sjuk

Allmänt

De första 14 dagarna får du sjuklön av din arbetsgivare. Dag 15-360 erhåller du sjukpenning från försäkringskassan och 10 % av din månadslön tillskjutet av arbetsgivaren.

Kontakta din arbetsgivare (lönekontoret eller personalkontoret) för vidare information om vad som gäller för just dig.

Arbetsskada

Skulle du skada sig i arbetet, på väg till och från din arbetsplats eller drabbas av arbetssjukdom, kan du ha rätt till ersättning från den lagstadgade arbetsskadeförsäkringen och från kollektivavtalade trygghetsförsäkringen vid arbetsskada.

Föräldraledig

En arbetstagare, som sammanhängande varit anställd hos arbetsgivaren under minst 365 kalenderdagar före ledighet med föräldrapenning får föräldrapenningtillägg under högst 180 dagar. Föräldrapenningstillägget motsvarar 10 % av lönebortfallet, beräknat per kalenderdag.

Vid dödsfall

Försäkringen ger din familj ekonomisk ersättning om du avlider före 67 års ålder och beloppet är skattefritt.Försäkringsbeloppet som betalas ut består av grundbelopp, barnbelopp, begravningshjälp.

Försäkringsgivare är KPA Livförsäkring  som också reglerar inträffade försäkringsfall.

Arbetslöshet