Lön – Fysioterapeuterna

Lön

Ett löneavtal är ett kollektivavtal som ingåtts mellan centrala parter, det vill säga en arbetsgivarorganisation och fackliga organisationer, däribland Fysioterapeuterna. Löneavtalen ger förutsättningarna för lönebildning och lönesättning samt beskriver hur en löneöversyn ska gå till.

Enligt avtalen är en god dialog mellan chef och medarbetare en förutsättning för individuell och differentierad lön. Med individuell lön menas att du ska kunna påverka din lön genom ditt arbete. Att ta på sig nya arbetsuppgifter och mer krävande arbetsuppgifter och att skaffa sig den kompetens som arbetsgivaren efterfrågar ska löna sig.

Ett villkor för att lönebildningen ska fungera är att arbetsgivaren, lönesättande chefer och medarbetare känner till innehållet i löneavtalen och följer dessa. Förbundet anser att det bästa för dig är att ha lönesamtalet med den chef som har mandat att sätta lön.

Genom att logga in får du tillgång till verktyg som är användbara för dig när du ska förhandla din lön, såsom Saco Lönesök.

Löneprocessen

Det är viktigt att förstå att lönebildningsprocessen är ett ständigt pågående arbete året runt....

Inför lönesamtal

Genom att logga in får du tillgång alla tips som är användbara för dig när du ska ha dialog om di...

Saco Lönesök

Saco Lönesök innehåller lönestatistik och är Sverige största databas för akademikerlöner. Det är ...

Du och din lön

För att ge dig det stöd du behöver när du ska ha medarbetar-, utvecklings- eller lönesamtal har Fysioterapeuterna tagit fram broschyren ”Du och din lön.

Marknadens bästa lönestatistik

  • när du söker nytt jobb
  • när du ska ha lönesamtal
  • när du får en ny tjänst, nytt ansvarsområde eller nya arbetsuppgifter

Aktuellt om lön

Omvald som vice ordförande i AkademikerAlliansen

2022-04-28 17:35

Lön, Kollektivavtal, Påverkansarbete

Löneutveckling behövs för att möta rehabskulden

2022-03-08 09:44

Fysioterapeuterna, Lön, Påverkansarbete, Debattartikel

Ordlista - begrepp vid lön

Löneöversyn
Den årliga rutin där lönerna ses över för att motsvara individens bidrag till verksamheten.

Löneöverläggning
Arbetsgivaren och arbetstagarorganisationen diskuterar planerade åtgärder och satsningar inför löneöversynen.

Lönesamtal
Arbetsgivaren och medarbetaren träffas för en dialog kring lön. Vid lönesättande samtal lämnar också arbetsgivaren ett förslag till ny lön.

Avstämning
Möte mellan arbetsgivaren och arbetstagarorganisationen om resultatet av de lönesättande samtalen.

Lönespridning
Resultatet av individuell och differentierad lönesättning är att individernas löner blir olika och är spridda efter den struktur arbetsgivaren önskar i sin lönepolitik.

Lokala parter
Arbetsgivaren och den lokala fackliga organisationen.

Lönepolitiska frågor
Exempelvis kriterier för lön och löneökning, hur man ska arbeta med jämställdhet och arbetsgivarens syn på lönenivåer och löneskillnader.