Löneprocessen – Fysioterapeuterna

Löneprocessen

I kollektivavtalen fastställs hur löneprocessen och lönesättningen ska gå till. Processen inleds med att de lokala fackliga representanterna på din arbetsplats sätter sig i överläggningar med arbetsgivaren om nästkommande års budget och verksamhetsplan.

Kollektivavtalet utgör grunden

Som grund för lönesättningen och hur löneprocessen ska gå till finns de kollektivavtal som tecknas mellan Fysioterapeuterna och arbetsgivarna. De centrala löneavtalen inom de största avtalsområdena är vad man brukar kalla ”tillsvidareavtal”, vilket innebär att det inte är tidsbegränsat under visst antal år, utan löper på med möjlighet att sägas upp om endera parten så vill.

Därmed skiljer sig våra avtal från många andra löneavtal som är tidsbegränsade - då arbetsgivare och fackförbund ska komma överens om en viss procentsats för kommande års löneökning i en avtalsrörelse. Våra kollektivavtal bygger i stället på en lönebildningsprocess, där löneöversyn/lönerevision ingår, och som är tänkt att fungera som en löpande process över hela året. 

Processens olika steg - så här sätts din lön

Inledande överläggningar

Processen börjar redan året innan i samband med att de lokala fackliga representanterna på din arbetsplats sätter sig i överläggningar med arbetsgivaren om nästkommande års budget och verksamhetsplanering.

Lönestrategiskt arbete

Därefter följer det lönestrategiska arbetet som arbetsgivare och fackförbund gör var för sig innan löneöverläggningar mellan parterna påbörjas.

Lönesamtal

Varje medarbetare bjuds in till ett lönesamtal med sin lönesättande chef. Lönesamtalet ska ske åtskilt från medarbetarsamtalet, men vara kopplat till vad som sagts i medarbetarsamtalet.

Avstämning

För de lokala parterna avslutas processen med en avstämning där arbetsgivare och fackförbund stämmer av utfallet. Avstämningen ska ske efter att samtliga medarbetare har haft sitt lönesamtal.