Löneprocessen – Fysioterapeuterna

Löneprocessen

Det är viktigt att förstå att lönebildningsprocessen är ett ständigt pågående arbete året runt. Enligt förbundets kollektivavtal ska lönen vara individuell och differentierad och avspegla uppnådda mål och resultat. Syftet är att skapa en process där arbetstagarens resultat och löneutveckling knyts samman så att det positiva sambandet mellan lön, motivation och resultat uppnås.

Löneöversynen (inom region och kommun) / lönerevisionen (inom privat sektor) är den årliga rutin där lönerna ses över för att motsvara individens bidrag till verksamheten.

Överläggning
Arbetsgivaren inleder den årliga löneöversynen genom att kalla de lokala parterna till överläggning. Under överläggningen diskuterar parterna planerade åtgärder och satsningar inför löneöversynen och fastställer en tidsplan för arbetsgången.

Lönedialog / Lönesamtal
Arbetsgivare och medarbetare träffas för en dialog kring lön. Vid lönesättande samtal lämnar också arbetsgivaren ett förslag till ny lön i kronor och en tydlig motivering kring varför förslaget blev som det blev.

Avstämning
Möte mellan arbetsgivare och arbetstagarorganisation där resultatet av både process och utfall analyseras.

Marknadens bästa lönestatistik

  • när du söker nytt jobb
  • när du ska ha lönesamtal
  • när du får en ny tjänst, nytt ansvarsområde eller nya arbetsuppgifter