Statligt anställd

Statens pensionsverk (SPV) har bl a till uppdrag att betala ut tjänstepensioner och andra avtalsförmåner för anställda inom statsförvaltningen.

Storleken på den förmånsbestämda ålderspensionen beror på din lön, hur många år du varit anställd och vilket år du är född. Storleken på den kompletterande ålderspensionen och den individuella ålderspensionen beror på din lön och vilken avkastning det blir på ditt sparande.

För dig som är född 1988 eller senare

Avtalet gäller från den 1 januari 2016 och för dig som är född 1988 och senare.

Avtalet innebär att premier på 4,5 procent av lönen under taket och 30 procent över taket betalas in till tjänstepensionen. För en del av premierna kan individen själv välja försäkringsgivare. Avtalet ger också möjlighet för den enskilde att under vissa förutsättningar öka sin individuella pensionsavsättning.

En särskild premie på 1,5 procent på lönesumman som avsätts till en särskild försäkring gör det möjligt för arbetstagaren att finansiera en avtrappning av arbetstiden i slutet av ditt arbetsliv.

Arbetstagaren tjänar in till sin pension under hela arbetslivet fram till 67 år.

Nytt premiebestämt pensionsavtal

Saco-S (där Fysioterapeuterna ingår) Seko och Arbetsgivarverket har kommit överens om ett nytt premiebestämt pensionsavtal för dig som är statligt anställd. Avtalet gäller från den 1 januari 2016 och för dig som är född 1988 och senare.

Frågor och svar om nya pensionsavtalet

PPT-presentation om innehållet i överenskommelsen

Du som har en äldre livränta från tidigare statlig anställning – nu kan du ansöka om att få den omprövad och uppräknad

Facket och arbetsgivarna på det statliga avtalsområdet har kommit överens (juni 2019) om att du som slutat din anställning i staten före år 2003 och tjänat in till din tjänstepension enligt de äldre avtalen PA/SPR-74 och PA-91 kan ansöka om att få en omprövning av din livränta om den ska räknas upp med prisbasbeloppet .

Bakgrunden är att en livränta enligt PA/SPR-74 liksom PA-91, är fastställd i fast nominellt belopp fram till uttag av pensionen, dvs ingen uppräkning görs. Det gäller även dig som låg kvar i PA/SPR-74 respektive PA-91, t ex på grund av partiell sjukpension, vid övergången till nytt pensionsavtal och som därefter har avslutat din anställning i staten före pensionsavgång. Eftersom livräntan ligger kvar i fast belopp riskerar värdet att urholkas i takt med att priser och löner stiger fram till det är dags att gå i pension. Om du efter din statliga anställning övergick till en ny anställning där den intjänade pensionen i din tidigare statliga anställning fick tillgodoräknas i beräkningen av pensionen i den nya anställningen (s k samordning) omfattas du inte av denna möjlighet.

På ditt pensionsbesked från Statens tjänstepensionsverk (SPV) framgå om du har en äldre livränta enligt något av PA/SPR-74 livränta eller PA91. Om du tror att du kan vara berörd av detta ta kontakt med kundtjänst på SPV för att kontrollera saken och begär att få en omprövning i pensionsnämnden av din livränta.