Statligt anställd – Fysioterapeuterna

Statligt anställd

Statens pensionsverk (SPV) har bl a till uppdrag att betala ut tjänstepensioner och andra avtalsförmåner för anställda inom statsförvaltningen.

Storleken på den förmånsbestämda ålderspensionen beror på din lön, hur många år du varit anställd och vilket år du är född. Storleken på den kompletterande ålderspensionen och den individuella ålderspensionen beror på din lön och vilken avkastning det blir på ditt sparande.

För dig som är född 1988 eller senare

Saco-S (där Fysioterapeuterna ingår), Seko och Arbetsgivarverket har ett avtal gällande från 1 januari 2016.

Avtalet innebär att premier på 4,5 procent av lönen under taket och 30 procent över taket betalas in till tjänstepensionen. För en del av premierna kan individen själv välja försäkringsgivare. Avtalet ger också möjlighet för den enskilde att under vissa förutsättningar öka sin individuella pensionsavsättning.

En särskild premie på 1,5 procent på lönesumman som avsätts till en särskild försäkring gör det möjligt för arbetstagaren att finansiera en avtrappning av arbetstiden i slutet av ditt arbetsliv. 

Arbetstagaren tjänar in till sin pension under hela arbetslivet fram till 67 år. 

För dig född 1987 eller tidigare: Nya regler för uttag av din statliga tjänstepension

För dig som är född 1987 eller tidigare, och som omfattas av PA16 avdelning II, gäller nya regler för hur du kan ta ut din statliga tjänstepension från och med den 1 oktober 2020. Det gäller den premiebestämda pensionen, dvs din individuella ålderspension och Kåpan tjänste.

De nya reglerna innebär att pensionen i normalfallet betalas ut under återstoden av livet, så kallad livsvarig utbetalning, men att du har möjlighet att själv kan välja en annan kortare utbetalningstid. Den individuella ålderspensionen kan betalas ut som kortast på 10 år. För Kåpan tjänste är den kortaste uttagstiden 5 år.

De nya reglerna gäller för dig som ansöker om att ta ut pension från och med den 1 oktober 2020 eller senare. Ansöker du om att börja ta ut pension innan detta datum gäller nuvarande regler.

Tänk på att tjänstepensionen utgör en viktig del av din försörjning under åren som pensionär. Om du tar ut tjänstepensionen på kort tid återstår bara den allmänna pensionen att leva på de återstående åren efter det.

Gör en pensionsprognos

Du som har en äldre livränta från tidigare statlig anställning – nu kan du ansöka om att få den omprövad och uppräknad

Facket och arbetsgivarna på det statliga avtalsområdet har kommit överens (juni 2019) om att du som slutat din anställning i staten före år 2003 och tjänat in till din tjänstepension enligt de äldre avtalen PA/SPR-74 och PA-91 kan ansöka om att få en omprövning av din livränta om den ska räknas upp med prisbasbeloppet .

Bakgrunden är att en livränta enligt PA/SPR-74 liksom PA-91, är fastställd i fast nominellt belopp fram till uttag av pensionen, dvs ingen uppräkning görs. Det gäller även dig som låg kvar i PA/SPR-74 respektive PA-91, t ex på grund av partiell sjukpension, vid övergången till nytt pensionsavtal och som därefter har avslutat din anställning i staten före pensionsavgång. Eftersom livräntan ligger kvar i fast belopp riskerar värdet att urholkas i takt med att priser och löner stiger fram till det är dags att gå i pension. Om du efter din statliga anställning övergick till en ny anställning där den intjänade pensionen i din tidigare statliga anställning fick tillgodoräknas i beräkningen av pensionen i den nya anställningen (s k samordning) omfattas du inte av denna möjlighet.

På ditt pensionsbesked från Statens tjänstepensionsverk (SPV) framgå om du har en äldre livränta enligt något av PA/SPR-74 livränta eller PA91. Om du tror att du kan vara berörd av detta ta kontakt med kundtjänst på SPV för att kontrollera saken och begär att få en omprövning i pensionsnämnden av din livränta.