Covid-19 gällande din anställning – Fysioterapeuterna

Covid-19: Råd & stöd utifrån din anställning

Här finns information om vad som gäller för dig i din anställning som fysioterapeut i samband med coronaviruset och Covid-19.

Uppdaterad information 25 mars 2021

Du som arbetar inom hälso- och sjukvården kan vara extra utsatt för coronaviruset och sjukdomen Covid-19. Fysioterapeuterna har inte tagit fram egna rekommendationer vad gäller att införa restriktioner för fysioterapeutisk behandling, utan följer noga myndigheternas information och rekommendationer.

Om din arbetsgivares ansvar

Varje arbetsgivare behöver säkerställa arbetsmiljön för att minska smittspridning. Det är din arbetsgivare som ansvarar för både personalens arbetsmiljö och patientsäkerheten. Arbetsgivarens ansvar för det systematiska arbetsmiljöarbetet innebär bland annat att göra en riskbedömning för att identifiera arbetsuppgifter eller situationer som kan tänkas utsätta anställda för coronaviruset och sjukdomen covid-19. Om så är fallet ska arbetsgivaren vidta åtgärder. 

Det är viktigt med löpande information från din närmaste chef, eftersom förutsättningarna kan komma att ändras med kort varsel.

Riktlinjer för säker arbetsmiljö

Arbetsmiljöverket har tagit fram riktlinjer för säker arbetsmiljö vad gäller hälso-och sjukvårdspersonal.


Smittad av Covid-19 på jobbet ska anmälas som arbetsskada

Covidsmittan har blivit klassad som en arbetsskada av Arbetsmiljöverket. Om du tror att du blivit smittad av Covid-19 på ditt jobb ska det anmälas som arbetsskada till Arbetsmiljöverket. Det är arbetsgivarens ansvar, men om arbetsgivaren inte gör det kan du själv göra det. Ta hjälp av ditt skyddsombud.


Hygienrekommendationer, skyddsutrustning och arbeta under legitimation

Arbetsgivaren ansvarar för att anställda har den särskilda skyddsutrustning som krävs vid misstänkt eller bekräftad covid-19. Via länken nedan finns information om skyddsutrustning och hygienrekommendationer för vårdpersonal vid Covid-19. Där hittar du också information om vad det innebär att arbeta under legitimation som fysioterapeut.


Sjukpenning till riskgrupper

23 juni: Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag om en nionde ändringsbudget med anledning av coronaviruset. Det innebär att närstående till riskgrupper och riskgrupper som inte kan arbeta hemifrån ska få sjukpenning.

Suntarbetsliv om arbetsmiljön

Hur kan vi hjälpas åt att minska spridningen av coronaviruset Covid-19, samtidigt som vi behåller en god arbetsmiljö på våra arbetsplatser? "Arbetsmiljö i tider av corona" är en samlingssida hos Suntarbetsliv med konkret stöd till chefer och skyddsombud för att hantera risker, arbetsanpassningar, oro och kris som orsakas av coronapandemin.


Nej till förändringar gällande semestrar för kommun- och regionanställda

AkademikerAlliansen beslutade på tisdagen den 21 april 2020 att säga nej till ett förslag om överenskommelse om hantering av semester 2020 med motparterna SKR och Sobona. AkademikerAlliansen är en organisation för förhandlingssamverkan i kommuner, regioner och kommunala företag, där Fysioterapeuterna ingår.


Att arbeta kliniskt för dig som har statlig tjänst eller kombinationsanställning

Information från Saco-S till dig som har statlig tjänst eller en kombinationsanställning och går in och jobbar inom regioner/sjukvården.

Saco-S: Möjlighet att arbeta kliniskt under Coronapandemin


FRÅGOR OCH SVAR:

 

Jag är frisk, men orolig att bli smittad. Kan jag stanna hemma från arbetet?

Om du inte är sjuk är du enligt anställningsavtalet skyldig att gå till jobbet. Om du ändå inte går till jobbet gör du dig skyldig till olovlig frånvaro och kan riskera uppsägning. Du kan alltid prata med arbetsgivaren om din oro.

Vad gäller om jag själv är sjuk i Covid-19?

Om du är sjuk ska du sjukanmäla dig och kan ha rätt till sjuklön från din arbetsgivare eller sjukpenning från Försäkringskassan. Följ de råd du fått från 1177 Vårdguiden eller läkare för att förhindra vidare smittspridning.

Kan min arbetsgivare säga åt mig att stanna hemma från arbetet om jag kan vara smittad eller har utsatts för smittorisk?

De grundläggande reglerna kring allmänfarliga och samhällsfarliga sjukdomar och smittskydd finns i smittskyddslagen. Var och en ska medverka till att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar. Kontakta 1177 Vårdguiden för vidare instruktioner. Coronaviruset, Covid-19, är sedan 1 februari 2020 klassad som en allmänfarlig sjukdom som omfattas av smittskyddslagen. Det innebär att en läkare kan besluta om inskränkningar, som att du inte får vistas på din arbetsplats.

Om du inte är smittad av Covid-19 kan inte arbetsgivaren tvinga dig att vara borta från arbetet utan lön. Om så skulle ske kontakta Fysioterapeuternas medlemsrådgivning, enligt kontaktuppgifterna nedan, för rådgivning.

Offentligt anställd
Om du arbetar inom kommun, region eller kommunalt bolag har din arbetsgivare rätt att kräva att du ska stanna hemma för att förhindra att smitta sprids. Du behåller i sådana fall dina anställningsförmåner (lön och andra ersättningar). Detta regleras i Allmänna bestämmelser, AB §10 mom 4.

Privat anställd
Om du har en privat arbetsgivare har denne ingen rätt att stänga ute dig från arbetsplatsen. Om arbetsgivaren ändå vill göra det bör det ske genom en överenskommelse med dig och arbetsgivaren, som då ska betala lön. Ni kan komma överens om att du ska arbeta hemifrån, i den mån det är möjligt. Är det inte möjligt att arbeta hemifrån ska arbetsgivaren ändå betala lön. Detta gäller om inget annat är reglerat i kollektivavtalet.

Måste jag arbeta om det saknas skyddsutrustning?

Det är arbetsgivarens ansvar att tillhandahålla den skyddsutrustning som behövs, informera om smittorisker och följa upp situationen. I en situation där det råder brist på viss skyddsutrustning ska arbetsgivaren göra en riskbedömning i samråd med skyddsombudet angående hur den fortsatta situationen bör hanteras. Informera din arbetsgivare och skyddsombud omgående om du upptäcker att det finns brister i säkerhetsrutinerna.

Kan arbetsgivaren genomföra tillfälliga ändringar i min anställning med anledning av Covid-19?

Fysioterapeuterna är av uppfattningen att arbetsgivaren bör, så långt det är möjligt, försöka komma överens med arbetstagaren om eventuella ändringar i anställningen (avseende vilka arbetsuppgifter som ska utföras samt när och var detta ska ske). Om någon frivillig överenskommelse inte nås kan du under vissa förutsättningar vara skyldig att utföra exempelvis andra arbetsuppgifter. OBS! Du ska bl.a. ha allmänna kvalifikationer för de aktuella arbetsuppgifterna (beakta här särskilt hur arbetsuppgifterna kan påverka de skyldigheter som följer med din legitimation) och arbetsuppgifterna ska ha ett naturligt samband med verksamheten. Vid tveksamheter, ta kontakt med vår medlemsrådgivning.

Kan arbetsgivaren återkalla redan beviljad semester?

Arbetsgivaren har generellt sett inte rätt att återkalla redan beviljad semester. Att behöva planera om redan beviljad semester kan innebära stora bekymmer och även ekonomiska förluster för den anställde och arbetsgivaren kan därför tvingas betala ut skadestånd till den anställde om semestern återkallas, i vart fall om detta skett utan fog. Om arbetsgivaren ska få återkalla redan beviljad semester krävs mycket starka skäl. En pågående pandemi torde i vissa fall kunna räknas som ett sådant skäl.

Har arbetsgivaren rätt att avbryta en redan pågående semester?

För anställda som arbetar inom region eller kommun kan en påbörjad semester avbrytas om det finns synnerliga skäl (se AB § 27 moment 13). Det ska vara fråga om extraordinära situationer som inte kan förutses, som till exempel stora olyckor eller utbrott av epidemier. Om arbetstagaren vid avbrottet vistas på annan ort får hen ersättning för extra, skäliga, kostnader som avbrottet har förorsakat.

Har jag som arbetstagare rätt att återkalla min egen semester?

När du tillsammans med arbetsgivaren kommer överens om semesterns förläggning utgör denna överenskommelse en bindande rättshandling, vilket innebär att den som huvudregel inte kan ändras eller återtas ensidigt. Detta gäller både dig och arbetsgivaren. Du kan dock alltid inleda en dialog med din arbetsgivare för att höra om det finns möjlighet att ändra semesterns förläggning.

Har arbetsgivaren rätt att avbryta en pågående föräldraledighet med hänvisning till bemanningsbehovet?

Nej, den som redan är föräldraledig kan inte beordras in för att hen behövs i tjänst.

Kan arbetsgivaren vägra att bevilja föräldraledighet med anledning av bemanningsbehovet?

Generellt sett kan arbetsgivaren inte vägra en anställd att ta ut föräldraledighet när det finns en rättslig grund för det. Har man som förälder kvar dagar med föräldrapenning kan dessa alltså tas ut. Arbetsgivaren är dock bara skyldig att bevilja tre perioder per kalenderår, men något rättsligt hinder mot att bevilja fler perioder finns inte. Enligt lag ska ansökan om föräldraledighet göras minst två månader innan planerad ledighet. OBS! Att den tiden kan vara längre enligt kollektivavtal – oftast tre månader innan planerad ledighet.

Jag arbetar på en statlig myndighet. Kan jag tillfälligt kan gå in och jobba inom vården i regionen då jag har en relevant utbildning?

Fråga arbetsgivare om du kan få tjänstledigt för att arbeta inom regionen. Om de går med på det kan du ta en anställning där och då kommer du att omfattas av anställningsvillkoren enligt de kollektivavtal som gäller där. När det gäller intjänande av tjänstepension omfattas du då av avtalet på den sektorn och rekommendationen här är att du ska gå på det avgiftsbestämda avtalet AKAP-KL. Vår bedömning är att detta i normalfallet är det mest förmånliga för dig, men om du tidigare arbetat inom regionen och är född före 1986 kan det vara värt att undersöka om det är bättre att du gå på det förmånsbestämda avtalet KAP-KL. Kontakta i så fall förbundets fackliga medlemsrådgivning (se kontaktuppgifter längre ner) för mer information.

Om du är lektor eller professor med förenad anställning kan du öka din tjänstgöring inom regionen inom ramen för den anställning du har. Då ska du inte vara tjänstledig och du kommer att fortsätta att omfattas av det statliga pensionsavtalet. De extra ersättningar som kan utgå under den tid du arbetar inom vården (såsom övertid, jour- och beredskapstillägg) ingår normalt inte i underlaget för tjänstepension, men Sveriges Kommuner och Regioner har rekommenderat att sådana ersättningar ska ligga till grund för kommunal tjänstepension i den situation som nu råder. Om det inte är möjligt finns det också utrymme att träffa lokalt kollektivavtal om extra avsättningar till den statliga tjänstepensionen. Kontakta Saco-S-föreningen på lärosätet för mer information om vad som gäller hos dig.

Har jag rätt till smittbärarpenning?

Smittbärarpenning från Försäkringskassan betalas ut till den som kan arbeta, men inte får göra det på grund av läkares bedömning att det föreligger risk för att du kan vara smittobärare. Det krävs alltid ett läkarintyg som visar att du inte får arbeta på grund av risken för smitta.

Om din arbetsgivare kräver att du ska stanna hemma från ditt arbete, utan lön men med smittbärarpenning från Försäkringskassan, på grund av risk för överförande av smitta, får situationen bedömas i varje enskilt fall. Kontakta då oss. Utgångspunkten är att arbetsgivaren, i normalfallet, inte kan tvinga någon att vara hemma utan lön.

Fackligt stöd och hjälp

Lokalt ombud

Kontakta i första hand ditt lokala ombud om du behöver facklig rådgivning och hjälp. Vill du engagera dig som lokalt ombud kontakta ditt distrikt.

Fackliga centrala medlemsrådgivningen

Om du inte får kontakt med ditt lokala ombud kan du ringa kansliets centrala ombudsmän på telefonnummer: 08-567 06 100, välj val 1 samt 1.
Du kan även e-posta kansli@fysioterapeuterna.se, eller fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig.

Måndagar: 09.00-12.00
Tisdagar: Ingen telefontid
Onsdagar:  09.00-12.00
Torsdagar: Ingen telefontid
Fredagar: 09.00-12.00

Fysioterapeuternas policy avseende rättshjälp

Undvik att bli smittad och att smitta andra

Var noga med handhygien och andra hygienrekommendationer. Skriv gärna ut den affisch som Folkhälsomyndigheten tagit fram och sätt upp på din mottagning.