Helgtjänstgöring – Fysioterapeuterna

Aktuellt om helgtjänstgöring

Arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet innebär att inom vissa gränser bestämma vilket arbete arbetstagaren ska utföra och när arbetet ska utföras. Arbetstagarens arbetsskyldighet omfattar dels vad som framgår av det enskilda anställningsavtalet, dels övriga skyldigheter som är förenade med anställningen. Texten nedan beskriver i korthet arbetsgivarens rätt att beordra jour, beredskap och på annat sätt ändra förläggningen av arbetstiden.

När du diskuterar frågan med arbetsgivaren, kan du använda följande argument:

 1. Att arbetsgivaren har känt till behovet av helgtjänstgöring sedan länge och borde således i ett tidigare skede ha planerat för detta.
 2. Att anställdas tjänsteavtal/arbetstidsschema ska respekteras och anställda ska ges tillfälle att planera för helger och ledigheter.
 3. Att arbetsgivaren ska beakta sin lagstadgade skyldighet enligt diskrimineringslagen att verka för möjligheten att anställda ska kunna förena förvärvsarbete med familjeliv. 
 4. Att frågan om helgtjänstgöring kommer att aktualiseras varje år och att detta inte kan hanteras av arbetsgivaren genom ensidiga ändringar av anställningsvillkoren. Alla sådana ändringar ska förhandlas med förbundet.
 5. Att arbetsgivaren inte kan beordra personer som enligt sina anställningsavtal arbetar mån-fre återkommande helgarbete utan att bryta mot dessa anställningsavtal. För att helgarbete ska kunna bli aktuellt för dessa personer måste antingen de enskilda anställningsavtalen omregleras/sägas upp och ersättas av nya avtal (vilket måste ske i dialog med förbundet) eller individuella frivilliga överenskommelser uppnås. Fysioterapeuterna förespråkar i första hand det sistnämnda alternativet.

Vilka lösningar rekommenderar förbundet? 

Varje situation kräver en individuell lösning som passar den aktuella verksamheten och de anställdas behov. Någon universallösning finns således inte men förbundet rekommenderar generellt sett följande:

 1. Att arbetsgivaren ska ingå frivilliga överenskommelser med arbetstagarna genom att till exempel erbjuda kvalificerad övertid (som betalas ut i form av ersättning eller kompensationsdagar och eventuellt även OB-tillägg). De som är intresserade av en sådan lösning kan skriva upp sig på en lista. 
 2. Att så långt som möjligt undvika lösningen med återkommande kompensationsdagar där arbetstagaren erbjuds en dag eller plustimmar på flexschemat, såvida inte en sådan lösning föredras av de anställda.
 3. Att frivilliga lösningar ska väljas framför jour och beredskap.
 4. Att om jour och beredskap ändå övervägs trots att berörda arbetstagare inte omfattas av stadigvarande jour med tillhörande arbetstidsschema;
  • beredskap ska väljas framför jour
  • beredskap ska räknas och ersättas som arbetstid utom vid tillfällen där mer generösa villkor gäller enligt kollektivavtal
  • om jour/beredskap inte beordras sporadiskt utan återkommer, att ett arbetstidsschema upprättas i dialog med förbundet.