Kommun- eller landstingsanställd

Avtalen gäller för anställda inom landsting och kommun. Avtalsparter för kollektivavtalet är OFR (där Fysioterapeuterna ingår) och Sveriges kommuner och landsting (SKL). Från 1 april 2019 är AkademikerAlliansen ny avtalspartner för Fysioterapeuterna.

Om HÖK 16

Från 1 december 2016 gäller avtalet HÖK 16 och som i tidigare avtal innehåller avtalet löneavtal, allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal.

 

Löneavtalet har ingen fastställd garanterad lönenivå utan bygger på en fortsatt utveckling av den lokala lönebildningen och en tydligare koppling mellan kunskap, resultat och lön. Utöver det som funnits i HÖK 11 så har följande tillkommit;

  • Nya arbetstidsbestämmelser införs för medarbetare som arbetar i rotation
  • De centrala parterna har åtagit sig att utarbeta riktlinjer och rekommendationer om verksamhetsanpassad arbetstidsförläggning som beaktar hälsosam arbetsmiljö
  • Parterna ska gemensamt inventera tillgången på specialister samt kartlägga hur förekomsten och utformningen av lokala modeller för karriärutveckling och specialisering kan bidra och stimulera till verksamhetens utveckling.
  • Sjukvårdshuvudmannen ansvarar för att varje medarbetare har den kompetens som krävs för att fullgöra sina arbetsuppgifter och ges förutsättningar för kompetensutveckling. Detta ska formuleras i individuella utvecklingsplaner som inkluderar fortbildning.
  • De centrala parterna har enats om ett samsynsdokument för utbildningsanställningar.

Nyheter Allmänna Bestämmelser

Förändringarna gäller från 14 juni 2017, förutom de höjda ersättningarna som gäller retroaktivt från 1 april 2017.

 

 

Arbetsmiljö; en skrivning har tillförts med om vikten av att skapa förutsättningar för ett friskt arbetsliv och en god arbetsmiljö samt om individens inflytande över arbetstidsförläggning.

Bisyssla; ska nu på eget initiativ anmälas till arbetsgivaren enligt § 4.

Möjlighet att förfoga över övertid/mertid; lokala parter kan nu förfoga över såväl allmän som extra övertid/mertid. Detta möjliggör till exempel att lokala parter kan komma överens om en annan gräns för vad som ska vara allmän övertid/mertid respektive extra övertid/mertid.

Sparad övertid; begränsas till högst 200. För överstigande timmar ges ekonomisk ersättning.

OB-ersättning; höjs enligt märket inom industrin under kommande 3 år (totalt 6,5 procent). Det innebär att förhöjt O-tillägg A som utges mellan kl. 22–06 nu utges även natt mot helgdagsafton

Ersättning för jour och beredskap; höjs och gränsen för när den högre ersättningen utges sänks från 150 till 130 timmar.

Förhöjd helgersättning; höjs från 100 procent till 110 procent.

Maximalt antal sparade semesterdagar; sänks från 40 till 30 i antalet från och med 2018-01-01. Den som den 31 december 2017 har fler än 30 sparade semesterdagar får ta ut de överskjutande dagarna under en femårsperiod så att man inte har fler än 30 sparade semesterdagar den 31 december 2022. Motivering till detta är att Semesterlagen är en skyddslag och att man ska ta ut sin semester och inte spara den. Det är alltså ytterst en arbetsmiljöfråga.

Förstagångsbesök hos tandläkare; vid akut sjukdom eller olycksfall har införts.

OFR = Offentliganställdas förhandlingsråd

Sedan den 1 april 2010 samarbetar Fysioterapeuterna, med Vårdförbundet inom ramen för Offentliganställdas förhandlingsråd, OFR. Samarbetet berör de cirka 6 500 av förbundets medlemmar som är anställda inom kommun och landsting. Inom OFR ingår förbundet tillsammans med Vårdförbundet i förbundsområdet "Hälso- och sjukvård."

Samarbetet betyder att de båda förbunden förhandlar gemensamt med motparten SKL, Sveriges kommuner och landsting. Det innebär också att Fysioterapeuterna och Vårdförbundet har en jämbördig vikt vid beslutsfattande.

SKL företräder i förhandlingarna även Pacta, som är arbetsgivarförbundet för kommunalförbund och företag.

Vad är specialistkunskap?

I avtalet finns konkreta formuleringar om att kompetens och specialistkunskap ska premieras vid lönesättningen. Ordet specialistkunskap har använts i avtalet för att synliggöra och erkänna kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som har särskild betydelse.

Låt säga att du är den enda fysioterapeuten i verksamheten som kan hantera en viss patientgrupp eller en viss mätapparatur eller liknande, då ska det premieras utan att du för den skull behöver vara specialist.

Generellt gäller att avtalet skall premiera kompetens i generell bemärkelse, oavsett om det handlar om specialistkunskap eller formella kvalifikationer för specialist.

Länkar