Kommun- eller regionanställd

Kollektivavtalen gäller för fysioterapeuter (sjukgymnaster) anställda inom region och kommun och innehåller löneavtal, allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal.

Löneavtalet har ingen fastställd garanterad lönenivå utan bygger på en fortsatt utveckling av den lokala lönebildningen och en tydligare koppling mellan kunskap, resultat och lön.

Kollektivavtalet består av:

HÖK T i lydelse 2017-04-01 AkademikerAlliansen

Allmänna anställningsvillkor (AB)

Avtal om samverkan och arbetsmiljö

Partsgemensam kommentar till avtal om samverkan och arbetsmiljö

Löneavtal 01 bilaga till ÖLA 01

Om AkademikerAlliansen

Från den 1 april 2019 ingår Fysioterapeuterna i AkademikerAlliansen som är en organisation för förhandlingssamverkan på den kommuner och regioner med totalt 18 Sacoanslutna förbund. 

Förbunden förhandlar gemensamt gentemot SKR, Sveriges Kommuner och Regioner. Arbetet samordnas genom AkademikerAlliansens förhandlingsdelegation.

SKR företräder i förhandlingarna även Sobona, som är kommunala företagens arbetsgivarorganisation.

Samarbetet berör de cirka 6 500 av förbundets medlemmar som är anställda inom kommun och region.

Nyheter Allmänna Bestämmelser

Förändringarna gäller från 14 juni 2017, förutom de höjda ersättningarna som gäller retroaktivt från 1 april 2017. 

Arbetsmiljö; en skrivning har tillförts med om vikten av att skapa förutsättningar för ett friskt arbetsliv och en god arbetsmiljö samt om individens inflytande över arbetstidsförläggning.

Bisyssla; ska nu på eget initiativ anmälas till arbetsgivaren enligt § 4.

Möjlighet att förfoga över övertid/mertid; lokala parter kan nu förfoga över såväl allmän som extra övertid/mertid. Detta möjliggör till exempel att lokala parter kan komma överens om en annan gräns för vad som ska vara allmän övertid/mertid respektive extra övertid/mertid.

Sparad övertid; begränsas till högst 200. För överstigande timmar ges ekonomisk ersättning.

OB-ersättning; höjs enligt märket inom industrin under kommande 3 år (totalt 6,5 procent). Det innebär att förhöjt O-tillägg A som utges mellan kl. 22–06 nu utges även natt mot helgdagsafton

Ersättning för jour och beredskap; höjs och gränsen för när den högre ersättningen utges sänks från 150 till 130 timmar.

Förhöjd helgersättning; höjs från 100 procent till 110 procent.

Maximalt antal sparade semesterdagar; sänks från 40 till 30 i antalet från och med 2018-01-01. Den som den 31 december 2017 har fler än 30 sparade semesterdagar får ta ut de överskjutande dagarna under en femårsperiod så att man inte har fler än 30 sparade semesterdagar den 31 december 2022. Motivering till detta är att Semesterlagen är en skyddslag och att man ska ta ut sin semester och inte spara den. Det är alltså ytterst en arbetsmiljöfråga.

Förstagångsbesök hos tandläkare; vid akut sjukdom eller olycksfall har införts.