Framgångar för kvinnohälsan! – Fysioterapeuterna

2023-05-09 22:49

Distrikt Örebro

Fackliga framgångar för bäckebotten!

Under senaste året har vi kunnat se ett fint resultat av hur en facklig fråga från engagerande medlemmar har kunnat leda till en utbildningsinsats för primärvården i Region Örebro Län. Ämnet är bäckenbottendysfunktion där det har funnits en arbetsgrupp för förbättringsarbete där bland annat Helena Bäck har varit drivande. För att få en bild av processen och vad den ledde fram till har vi ställt några frågor som Helena Bäck har fått besvara tillsammans med Maria Kramer Lohse som också arbetar inom området.

Vad var målet med den fackliga arbetsgruppen för "bäckenbottendysfunktion"?

- Målet med den fackliga arbetsgruppen var att öppna upp för en dialog med arbetsgivaren kring hur personer med bäckenbottenrelaterad smärta och dysfunktion får tillgång till en god och jämlik vård i område Nära vård, Region Örebro län.

Kan du berätta om processen från "att så ett frö"; till nu vidare implementering i Region Örebro Län?

-Efter att Maria Kramer Lohses projekt ”Mottagning för bäcken- och underlivssmärta” 2018-2019 var klar tog hon kontakt med Fysioterapeuterna 2020 för att få stöttning i att förbättra tillgången till bedömning och behandling för patienter med bäckenbottendysfunktion. Maria Kramer Lohse och Helena Bäck gjorde en skrivelse om aktuellt läge och ett förslag på fysioterapeutisk behandling av bäckenbottendysfunktion, som skickades tillsammans med en facklig framställan till primärvårdsledningen i augusti 2021.

Under 2021 fick alla barnmorskor i primärvården gå på en föreläsning med Dr Ann Olsson ”Efterkontroll av Barnmorska ”. Barnmorskorna fick även varsitt exemplar av boken ”Bäckenbotten och förlossningsskador”.

Ett möte med primärvårdledningen, fackliga representanter, Helena Bäck, processledare Fredrik Lann för fysioterapeuter i primärvården och verksamhetsutvecklare Helena Tholin vid hälsoval skedde i januari 2022. Primärvårdsledningen gav Helena Tholin och Fredrik Lann i uppdrag att utforma förslag på hur kompetensen kring bäckenbottendysfunktion skall se ut och fördelas inom primärvården.

Maj 2022 togs barnmorskornas rutin ”Eftervårdsbesök efter förlossning” i bruk och det togs också ett beslut om att höja primärvårdens fysioterapeuters och sjukgymnasters baskunskaper gällande eftervård efter förlossning, för att kunna möta upp efterfrågan. Detta gjordes genom halvdags föreläsningar under januari och februari 2023.

Vad tror du mer kan komma ut av denna start till implementering i Örebro?

- Det är viktigt att det finns tydliga riktlinjer kring vård och behandling av
bäckenbottendysfunktion, så att patienterna inte hamnar mellan stolarna. Nationella medel för kvinnohälsa har avsatts för att tillgodose spetskompetens inom området bäckenbottendysfunktion, på alla vårdcentraler i Region Örebro Län. Det pågår planering hos arbetsgivaren hur det skall organiseras och de hoppas bli klara med arbetet innan sommaren 2023. Vår önskan är att alla patienter med bäckenbottendysfunktion oavsett könstillhörighet eller var de bor, ska få samma möjlighet till bedömning och behandling.

Senaste nyheterna

Träff med politiker

2023-11-11 22:07

Distrikt Örebro

Fysioterapeuterna träffade förra veckan politiker Jenny Steen(S) från Hälso- och sjukvårdsnämnden.

Lenas pilotstudie på SVT

2023-11-02 20:41

Distrikt Örebro

Doktorand Lena Axelsson Svedell har gjort en pilotstudie om fysisk aktivitet som behandling för...

Göteborg 2023

2023-10-22 12:53

Distrikt Örebro

Den 4-5 oktober hölls fysioterapeuternas vetenskapliga konferens i Göteborg. Sara och Karin från...

Firande av fysioterapins dag!

2023-09-08 10:54

Distrikt Örebro

Firandet av fysioterapins dag i Wilandersalen är i full gång! Vi är glada att ha så många duktiga...

Nytt politikerbesök!

2023-08-22 22:41

Distrikt Örebro

Den 16 augusti var det Lindesbergs tur att ta emot en politiker. En politiker från hälso- och...