Stipendier – Fysioterapeuterna

Stiftelsen Renée Eanders hjälpfond

- för sjukgymnaster/fysioterapeuter i Region Västra Götaland och Region Halland.

Genom ett testamente 1952-04-08 förordnade gymnastikdirektör Renée Eander, född Jonsson, att 40 procent av hennes kvarlåtenskap skulle tillfalla dåvarande Kvinnliga Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbunds (K.L.S.R)* femte distrikt:

…att användas för beredande av ekonomisk hjälp till medlemmar i sagda distrikt, vilka på grund av ohälsa eller på annat sätt enligt distriktsstyrelsens prövning äro i behov av hjälp.

Renées make, Knut Eander, förfogade över tillgångarna efter hennes bortgång och fram till sin död. Testamentet handlades och verkställdes genom Friman & Carlander Advokatbyrå i Göteborg. Bestämmelsen har tolkats så att endast avkastningen skall användas för sagda ändamål. Distriktsstyrelsen för KLSR:s femte distrikt åtog sig förvaltningen av den testamenterade egendomen och med hjälp av advokatbyrån bildades en stiftelse som fick namnet Stiftelsen Renée Eanders Hjälpfond, för vilken stadgar fastställdes i mars 1957. Distriktsstyrelsen i Femte distriktet utgjorde på den tiden också stiftelsens styrelse.

Femte distriktet har genom åren organiserats om och motsvaras idag geografiskt av distrikten för Region Västra Götaland och Region Halland. Fondens styrelse består nu av fem ledamöter som utses av distrikten och representerar Fysioterapeuterna i Region Västra Götaland och Region Halland.

Fondens värde och avkastning har ökat genom åren samtidigt som behovet av ekonomisk hjälp minskat. Permutationer har därför genomförts så att medel som inte kunnat användas till hjälpärenden nu också får användas till medlemmarna för fortbildning och därefter även forskning och utvecklingsprojekt.

Ur stadgarna:

§ 1…   Sedan en tiondel av den årliga avkastningen lagts till kapitalet skall återstående avkastning med avdrag för förvaltningskostnaderna

i första hand användas för beredande av hjälp till medlemmar i Fysioterapeuterna, distrikten för Region Västra Götaland och Region Halland, vilka på grund av ohälsa eller på annat sätt är i behov av hjälp och

i andra hand användas för bidrag till fortbildning av medlemmar i nämnda distrikt av Fysioterapeuterna.

Efter att dessa ändamål tillgodosetts må återstoden av nämnda avkastning användas till forskning och utvecklingsprojekt utförda av medlemmarna i nämnda distrikt av Fysioterapeuterna.

Stadgar 2020

Bidrag till hjälpärende
Dessa ansökningar behandlas löpande under året. Som underlag för sitt beslut behöver styrelsen en del information, som framgår av ansökningsblanketten du hittar nedan. Ansökan görs på formuläret, kompletteras med en kopia på senaste årets slutskattesedel och eventuella andra underlag som åberopas. För dessa bidrag följer styrelsen Skatteverkets riktlinjer. 

Ansökan hjälp

Stipendier för fortbildning samt forskning och utvecklingsprojekt
De medel som inte används för hjälpärenden kan användas:

• För fortbildning. Dessa ansökningar beviljas efter avslutad fortbildning. Ansökan ska göras enligt formuläret nedan och vara kontaktpersonen tillhanda senast 28 februari. Styrelsens utdelningsmöte för fortbildning hålls i april.

Ansökan fortbildning

• Återstoden får användas till forskning och utvecklingsprojekt. Dessa ansökningar kan göras för planerade forskningsarbeten enligt formuläret nedan och vara kontaktpersonen tillhanda senast 30 september.
Styrelsens utdelningsmöte för FoU-arbeten hålls i oktober.

Ansökan FoU

Ansökningsblanketterna finns även på:

www.fysioterapeuterna.se/Om-forbundet/Distrikt/Vastra-Gotaland/Stipendier/

Medlemsskapskravet innebäratt ha varit medlem i Fysioterapeuterna under minst hela det kalenderår som ansökan avser, och medlem i något av ovan nämnda distrikt vid ansökningstillfället. För att ansöka om stipendier för fortbildning samt forskning och utvecklingsprojekt krävs också att den sökande är yrkesverksam.

Ansökningar skickas till kontaktpersonen för det geografiska område där du arbetar. För Region Västra Götaland utgår vi fortfarande från den gamla landstingsindelningen. Du kan självklart också kontakta oss om du har frågor om bidrag och stipendier.

Göteborg och Bohuslän: Elisabeth Brodin och Susanne Beischer
Halland: Ann Thomson Ahlbom
Skaraborg: Roger Holm
Älvsborg: Spiros Lappas

Adresslista:

Ordförande
Roger Holm
Järpås Torstensgården 6
531 94 Järpås
Mobil: 0707 42 66 10
e-mail: holm.roger@gmail.com

Sekreterare
Ann Thomson Ahlbom
Neptunivägen 1
432 51 Varberg
Mobil: 0704-546 704
e-mail: ann.t.ahlbom@hotmail.com 

Kassaförvaltare
Elisabeth Brodin
Björsagårdsvägen 27
439 74 Fjärås
Mobil: 070 334 85 76 
e-mail: elisabethbrodin@hotmail.com

Ledamöter
Susanne Beischer
Bandholtzgatan 13A
432 52 Varberg
070 994 19 83
e-mail: susanne.beischer@gmail.com

Spiros Lappas
Rodervägen 3
50670 Frufällan
Mobil: 070 081 69 92
e-mail: spiroslappas69@gmail.com

Förtroendevald medlemsrevisor
Lennart Dückhow
Sveagatan 17
413 14 Göteborg
Mobil: 0734 12 04 66
e-mail: lduckhow@gmail.com