Region Skåne – Fysioterapeuterna

Region Skåne

Fakta om Region Skåne

Det finns 5 förvaltningar i Region Skåne där fysioterapeuter är verksamma:

  • Primärvården inkluderande Palliativ vård och ASIH
  • Psykiatri, habilitering och hjälpmedel
  • Skånes Universitetssjukvård inkluderande sjukhusen Skånes universitetssjukhus (Malmö/Lund), Trelleborg, Ystad och Landskrona
  • Skånes sjukhus nordväst inkluderande sjukhusen Helsingborg och Ängelholm
  • Skånes sjukhus nordost inkluderande sjukhusen Kristianstad och Hässleholm

Varje förvaltning har en förvaltningschef och sjukhusen har en sjukhuschef. Primärvården respektive Psykiatri, habilitering och hjälpmedel har varsin politisk nämnd och sjukhusen har egen politisk styrelse. Simrishamns sjukhus drivs i privat regi. Det finns 84 offentliga vårdcentraler/hälsovalsenheter i Skåne.

Det finns cirka 1500 fysioterapeuter/sjukgymnaster i Skåne som är medlemmar i Fysioterapeuterna. Av dessa är cirka 530 verksamma inom Region Skåne. Den regionala medlemstiden samlas till fast facklig tid som vi i distrikt Skåne har valt att delge uppdraget regionalt förhandlingsansvarig. Detta innebär att en eller flera personer kan ta tjänstledigt helt eller delvis från sin ordinarie tjänst och ägna sig åt bevakning av professionens position och aktuella frågor av intresse för fysioterapeuterna i Skåne. 2022 delas den fackliga tiden av Anna Österblad (0722-08 75 91) och Terttu Lempinen (0725-56 44 69) som båda innehar uppdraget regionalt förhandlingsansvarig. De kan även kontaktas på frad.skane@fysioterapeuterna.se

Dock är grunden för det fackliga arbetet våra lokala arbetsplatsombud/fackligt förtroendevalda. Detta är ett viktigt uppdrag som omfattas av den löpande fackliga tiden och innebär en nära representation för att kunna ha adekvat dialog med medlemmar och arbetsgivare. Regionalt förhandlingsansvarigas roll är att stödja det lokala fackliga arbetet och vara en länk till Fysioterapeuternas centrala ombudsmän.

Fysioterapeuterna har ett samverkansavtal med Region Skåne, som ligger till grund för vårt fackliga arbete. Avtalet ersätter MBL och är ämnad att ge oss insyn och delaktighet i ett tidigt skede. Representanterna blir kallade till samverkansmöte där frågor av gemensamt intresse för verksamheten diskuteras. På de flesta verksamhetsområden har Fysioterapeuterna eget samverkansmandat, där en fackligt förtroendevald deltar som medlemmarnas representant. På en del större arbetsplatser och regionalt ingår Fysioterapeuterna i ett SACO-råd med samarbete mellan flera Sacoförbund. Där sker representationen av ett SACO-ombud som representerar samtliga medlemmar i ingående förbund.

Det har skett, sker och kommer att ske förändringar i organisationen i Region Skåne, således är denna beskrivning en ögonblicksbild. Läs mer på Region Skånes webbplats