Verksamhetsberättelse 2020-2021 – Fysioterapeuterna

Verksamhetsberättelse 2020-2021

Styrelsen för Fysioterapeuterna-Distrikt Uppsala, får angående sin verksamhet för perioden 2020-10-01 – 2021-12-31 lämna följande berättelse.

Medlemsantalet var 472 personer den 31 december 2021.

Styrelsen har bestått av: Magnus Andersson, Maria Ekblom, Frida Holgersson, Ewa Larsson, Pia Liljefors, Mattias Petersson och Nina Nyström.

Revisorer har varit Ingrid Hällsten och Boel Hoffman. Suppleant: Helene Nilsson.

Valberedning: Vid årsmötet valdes Agneta Engvall sammankallande, Anna Jansson och Gunilla Elmgren Frykberg.

Representant i Saco-råd har varit Magnus Andersson i Region Uppsala och Ewa Larsson i Uppsala kommun.

Årsmöte hölls den 10/11 2020. 6 medlemmar var närvarande på plats i Enghoffsalen och 14 deltog via Zoom, sammanlagt var 20 medlemmar närvarande vid årsmötet.

Styrelsen har hållit 10 protokollförda sammanträden, majoriteten av möten genomfördes via Teams på grund av coronapandemin samt haft tre halvdagar för planeringsdagar. 

Centrala aktiviteter under året

 • Styrelsens ledamöter har deltagit vid förbundets råd för Arbetsliv och avtal och Distriktsordföranderåd.Styrelsen har inte haft någonföreträdare för företagare och har därför inte deltagit vid företagarråd.
 • Magnus Andersson har deltagit i Regionens arbete med arbetsvärdering 
 • Mattias Pettersson har under året deltagit i arbetet med förbundets lönehandbok.

Händelser och aktiviteter i distriktet under verksamhetsåret

Lokalt avtal:

 • Fysioterapeuterna undertecknade på nytt överenskommelse om årsarbetstid i Uppsala kommun: Förlängd överenskommelse om avvikelse från årsarbetstidsavtalet i samband med Covid-19.
 • Regionalt förhandlingsansvarig deltog vid samverkan om tjänstekonvertering av 0,6 arbetsterapeut till fysioterapeut i Heby kommun.
 • Regionalt förhandlingsansvarig undertecknade avtal om Semesterväxling för medlemmar i Älvkarleby kommun. Avtalet utökades med antal sparade semesterdagar
 • Region Uppsala önskar nytt samverkansavtal och förhandlingar pågår. Fysioterapeuterna tillsammans med övriga SACO-förbund ser inte samma behov av nytt avtal

”Effektiv och nära vård 2030/Vårdcentrum”: Distriktsstyrelsen har följt projektets arbete utifrån Region Uppsalas fackliga referensgrupp via Magnus Andersson

Löneöversyn: Distriktsstyrelsens löneförhandlare (Region Uppsala, Uppsala kommun och Östhammars kommun) har haft ett inledande arbetsmöte med fokus på gemensamma yrkanden inför Löneöversyn 2022.

Distriktets hemsida: Maria Ekblom har varit ansvarig för hemsidan som regelbundet har uppdaterats med aktuell information från styrelsen.

Facklig information, råd, stöd och utbildning:

 • Behovet av individuell rådgivning och individuellt stöd har efter behov prioriteras. Våra Regionalt förhandlingsansvariga Mattias Petersson och Magnus Andersson har fortlöpande under året svarat på medlemmarnas frågor om lön och anställningsvillkor.
 • Distriktsstyrelsen var inbjudna till möte med Neuroförbundets avdelning Uppsala/Knivsta den 3/2: Ewa Larsson representerade styrelsen. Deltagande var föreningsmedlemmar, politiker och tjänstemän från Uppsala kommun, politiker från Region Uppsala, professorerna Jan Lexell och Roger Lindahl. Temat var: Behovet av fortsatt rehabilitering och träningsmöjligheter i träningslokal för föreningens medlemmar/patienter ”utanför” Regionens specialiserade öppenvård.
 • Fysioterapins dag den 8/9: Styrelsen skickade en inbjudan (via mail) till politiker i Region Uppsala och Uppsala kommun för dialog, under rubriken ”Framtidsdialog med Fysioterapeuterna”. Aktiviteten resulterade i ett bokat möte med regionpolitiker och två möten med Uppsala kommuns omsorgs- respektive äldrenämnds ordförande. Mötena var mycket givande och uppskattade av deltagarna. Styrelsen planerar att följa upp dessa inledande dialogmöten med inbjudan till ett verksamhetsbesök (om intresse och möjlighet finns).
 • Styrelsen har under hösten deltagit i förbundets studiecirkel om Påverkansarbete. 

Arbetsmarknadsläget har fortsatt att vara relativt gott.  

Övrigt inom respektive förvaltningar

Omorganiseringar har under året pågått på Akademiska sjukhuset, i Uppsala kommun som samorganiserat Hälso- och sjukvården samt i Östhammars kommun.

Lokala löneförhandlare har genomfört löneöversyner i Region Uppsala, Uppsala kommun och Östhammars kommun. I länets övriga kommuner har löneöversynen genomförts av ombudsman från kansliet.

Arbete med kompetensmodell pågår i Nära vård och hälsa och påbörjades under hösten i Uppsala kommuns avd Hälso- och sjukvård.

SACO-rådet Uppsala kommun har utfört uppföljande arbetsmiljöenkät r/t Covid -19.

Har du som medlem närmare frågor om arbetet som pågår på din arbetsplats eller i distriktsstyrelsen är du varmt välkommen att kontakta ditt lokala fackliga arbetsplatsombud eller någon av oss i styrelsen!

Vi i styrelsen vill tacka alla, som på olika sätt engagerat sig i distriktets verksamheter under året. Tack också alla medlemmar för det förtroende som ni på olika sätt visat oss!

Styrelsen för Fysioterapeuterna Distrikt Uppsala