Verksamhetsberättelse 2022 – Fysioterapeuterna

Verksamhetsberättelse 2022

Styrelsen för Fysioterapeuterna-Distrikt Uppsala, får angående sin verksamhet för perioden 2022-01-01 – 2022-12-31 lämna följande berättelse;

Medlemsantalet var 483 personer den 31 december 2022.

Styrelsen har bestått av Magnus Andersson, Maria Ekblom, Frida Holgersson (utsågs till regionalt förhandlingsansvarig 28/4 2022), Ewa Larsson, Pia Liljefors, Mattias Petersson (avslutade sitt styrelseuppdrag i april 2022), Cecilia Montgomery och Emma Sandelin. 

Adjungerad: Representant från Studentsektionen Uppsala har ej funnits under perioden.

Revisorer har varit Ingrid Hällsten och Boel Hoffman. Suppleant Helene Nilsson

Valberedning: Vid årsmötet valdes Agneta Engvall sammankallande, Anna Jansson och Gunilla Elmgren Frykberg

Representant i Saco-råd har varit Magnus Andersson i Region Uppsala och Ewa Larsson i Uppsala kommun.

Årsmöte hölls den 17/2 2022. 16 medlemmar var närvarande i digitalt möte via Teams vid årsmötet.

Styrelsen har haft 11 protokollförda sammanträden varav ett konstituerande, 5 via Teams samt 6 fysiska möten och samtidigt deltagagande via Teams.

Styrelsen har haft en halvdag för planering. Vid planeringsdagen gick styrelsen igenom respektive uppdragsbeskrivning för styrelseuppdragen. Styrelsen tog även fram en lokal uppdragsbeskrivning för styrelsens FoU-ledamot.

Centrala aktiviteter under året:

Styrelsens ledamöter har deltagit vid förbundets råd för Arbetsliv och avtal och ordförande har deltagit vid Distriktsordföranderåd. Råden har huvudsakligen genomförts i digitala möten.

Ewa och Emma deltog den 16/5 i Strategismedja rörande framtidsdialog i det strategiarbete som beslutats av kongressen 2020. Mötet utfördes digitalt.

Magnus och Ewa deltog vid Halvtidsuppföljning och konferens den 19-20 okt i Stockholm, där samtliga råd var representerade.

Ewa har deltog vid ordförandeutbildning den 16 nov i Stockholm, som hölls av studieförbundet Sensus.

Styrelsen har inte haft någon företrädare för företagare och har därför inte deltagit vid företagarråd.

Lokala avtal/förhandlingar:

 • Fysioterapeuterna undertecknade nytt arbetstidsavtal i form av tillitsbaserat ramtidsavtal, i Uppsala kommun.

 

Händelser och aktiviteter i distriktet under verksamhetsåret:

”Effektiv och nära vård 2030/Vårdcentrum”: Distriktsstyrelsen fortsätter att följa projektets arbete utifrån Region Uppsalas fackliga referensgrupp via Magnus Andersson. Referensgruppen har dock varit mindre aktiv under året jmf med tidigare (innan pandemin).

Löneöversyn: Distriktsstyrelsen har haft ett arbetsmöte med fokus på gemensamma yrkanden, arbetsvärdering och lönekartläggning inför Löneöversyn 2023. 

Distriktets hemsida: Maria Ekblom har varit ansvarig för hemsidan som regelbundet har uppdaterats med aktuell information från styrelsen.

Facklig information, råd, stöd, utbildning och marknadsföring:

 

 • Behovet av individuell rådgivning och individuellt stöd har efter behov prioriteras.Våra Regionalt förhandlingsansvariga Mattias Petersson, Magnus Andersson och Frida Holgersson har fortlöpande under året företrätt medlemmar samt svarat på medlemmarnas frågor om lön och anställningsvillkor.
 • Magnus och Frida har vid två tillfällen träffat studenter T1 (på plats) och T6 (via teams) för information vid Fysioterapeutprogrammet.
 • Fysioterapins dag den 8/9: Styrelsen hade halvdag planeringsdag. Förbundets lunchkassar delades ut till medlemmar på några arbetsplatser i Uppsala kommun och Region Uppsala.

Arbetsmarknadsläget har fortsatt att vara relativt gott. En tendens till ökad personalrörlighet har setts i Uppsala kommun.

Övrigt inom respektive förvaltningar

Akademiska sjukhuset:

 • Löneöversyn 2022 genomfördes innan sommaren. Ny lön betalades ut med junilönen.
 • Omorganisation vid Rehabiliteringsavdelning 85C har ägt rum under året där Fysioterapeuter/Sjukgymnaster flyttades över till avdelning och delar chef med Sjuksköterskor och Undersköterskor.
 • Rehabiliteringen tappade spinalvården i NHV (nationell högspecialiserad vård) vilket riskerar att halva verksamheten för rehab stängs.
 • Vid Akademiska barnsjukhuset har Folke Bernadotte regionhabilitering slagits ihop med Multidisciplinära teamet och bildat en Paramedicinsk sektion. I samband med detta drogs en fysioterapeuttjänst in. Förhandlingar hölls enligt MBL 11 § och avslutades i oenighet.

Nära vård och hälsa:

 • Löneöversyn 2022 genomfördes innan sommaren. Ny lön betalades ut med junilönen.
 • Fortsatt arbete med en gemensam kompetensmodell för fysioterapeuter har genomförts. Arbetet pågår.

Uppsala kommun – Vård- och omsorgsförvaltningen (egenregi):

 • Löneöversyn 2022 genomfördes innan sommaren. Ny lön betalades ut med majlönen.
 • Ett lunchmöte har hållits för medlemmar i samband med uppstart av löneöversyn 2023.
 • SACO-rådet har samarbetat kring uppföljande (påbörjades under 2020) utskick av en arbetsmiljöenkät r/t Covid -19. Resultatet har analyserats både gemensamt samt för respektive förbund.
 • Den påbörjade sammanslagningen till en gemensam avdelning för Hälso- och sjukvård slutfördes i början av året. Upprepade chefsrekryteringar har behövt göras till den nya avdelningen under året.
 • En ny arbetsvärdering blev klar i slutet av året.

Östhammars kommun:

 • Löneöversyn 2022 genomfördes under våren och ny lön betalades ut med aprillönen.
 • Chefsrekrytering och omorganisation har ägt rum under året.

Vi i styrelsen vill tacka alla, som på olika sätt engagerat sig i distriktets verksamheter under året. Tack också alla medlemmar för det förtroende som ni på  olika sätt visat oss!

Styrelsen för Fysioterapeuterna Distrikt Uppsala

 

Ladda ned som PDF