Årsmöte – Fysioterapeuterna

Årsmöte

Årsmöte hålls varje år i Distrikt Värmland.

Styrelsen för Fysioterapeuterna Distrikt Värmland hälsar varmt välkommen till årsmöte 2021 på onsdagen den 16:e febrauri 2022.

Datum: 16 februari 2022
Tid: kl. 18.00
Plats: Mötet sker digitalt, länk kommer till er som anmäler er

Anmälan: Till varmland@fysioterapeuterna.se

Varmt välkommen!

Styrelsen i Värmland


Årsmötesprotokoll 2022
För att ta del av det måste du vara inloggad.


 

Dagordning Årsmöte Fysioterapeuterna Distrikt Värmland

1. Årsmötets öppnande

2. Årsmötets behöriga utlysande

3. Godkännande av dagordning

4. Val av mötesfunktionärer

a. Mötesordförande

b. Mötessekreterare

5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

6. Justering av röstlängd

7. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning för räkenskapsåret

8. Revisionsberättelse samt beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

9. Fastställande av preliminär verksamhetsplan och budget

10. Val av distriktsstyrelse (distriktsstyrelsen utser inom sig ordförande)

11. Val av revisor och ersättare för denna samt val av valberedning

12. Övriga frågor

13. Årsmötets avslutande

Handlingar årsmöte 2021

Verksamhetsberättelse 2021

Dagordning årsmöte 2021