Vårdvalsavtal

Vårdval – eller valfrihetsystem som är det formella namnet – innebär att landstinget eller kommunen på förhand fastställer vilken tjänst de vill köpa genom vårdvalet, vilka krav som ställs på tjänsten och vilka villkor och vilket pris som erbjuds. Alla utövare som ansluter sig till vårdvalet får samma ersättning för tjänsten. Landstingen måste ha vårdval för primärvården, i övrigt är det frivilligt att införa vårdvalet. Närmare reglering finns i lag (2008:962) om valfrihetssystem, förkortat LOV.

Landsting eller regioner som har vårdval annonserar detta på sina hemsidor och i den nationella databasen valfrihetswebben. Av annonsen framgår de krav som ställs på dig som vill ansluta dig till vårdvalet och på den tjänst landstinget vill köpa.

Vårdval för fysioterapeuter

I dagsläget har tre landsting valt att införa vårdval för fysioterapeuter – Stockholms läns landsting för specialiserad fysioterapi, Västra Götalandsregionen för rehabilitering och landstinget i Värmland.

Om du anser att landstinget eller kommunen har brutit mot någon av bestämmelserna i LOV kan du begära rättelse hos Förvaltningsrätten. Fysioterapeuternas Servicebolag kan hjälpa dig med detta om bolaget gör bedömningen att det finns skäl att ansöka om rättelse. 

I landsting där det inte finns möjlighet för fysioterapeuter att direkt ansluta sig till vårdvalet kan fysioterapeuten teckna avtal med vårdcentral att verka som underleverantör av fysioterapi.