Nationella taxan - arvoden

Nationella taxan är ett samlingsbegrepp för de lagar och förordningar som reglerar verksamhet och ersättning för fysioterapeuter (sjukgymnaster) och läkare som verkar inom systemet.  Vårdgivarnas verksamheter regleras i stort sett av respektive lag, medan ersättningarna regleras i förordningarna. SKL, Fysioterapeuterna och Sveriges läkarförbund har enats om en överenskommelse om den nationella taxan för 2019. Enligt överenskommelsen höjs ersättningen med 2,5 procent år 2019, med möjlighet till förlängning under år 2020.

Nationella taxan 2019

Lathund nationella taxan 2019

Normalarvode Arvode Tidsåtgång  Tak 1
Kategori A  373 kr  25 min 956 380 kr
Kategori B  373 kr  20 min 1 332 180 kr
       
Reducerat 
normalarvode
Arvode Tidsåtgång Tak 2
Kategori A 187 kr 25 min 1 188 760 kr
Kategori B 187 kr 20 min 1 676 580 kr
       
Enkelt arvode Arvode    
Enkelt arvode (tak 1) 117 kr    
Enkelt reducerat
arvode (tak 2)
48 kr    
       
Gruppbehandling Arvode    
Enkelt arvode (tak 1) 176 kr    
Reducerat enkelt
arvode (tak 2)
69 kr    
       
Särskilt arvode tak 1 Arvode Tidsåtgång  
Kategori A 977 kr 50 min  
Kategori B 859 kr 40 min  
                                     
Reducerat särskilt
arvode tak 2
Arvode Tidsåtgång  
Kategori A 687 kr 50 min   
Kategori B 603 kr  40 min  

Enkel telefonkonsultation (rådgivning)
Enkelt arvode (tak 1)  69 kr
Enkelt reducerat  arvode (tak 2)  37 kr


Nationella taxan 2018

Lathund nationella taxan 2018

Normalarvode Arvode Tidsåtgång  Tak 1
Kategori A 364 kr 25 min    933 050 kr
Kategori B 364 kr 20 min 1 299 690 kr
       
Reducerat 
normalarvode
Arvode Tidsåtgång Tak 2
Kategori A 182 kr 25 min 1 159 770 kr
Kategori B 182 kr 20 min 1 635 690 kr
       
Enkelt arvode Arvode    
Enkelt arvode (tak 1) 114 kr    
Enkelt reducerat
arvode (tak 2)
47 kr    
       
Gruppbehandling Arvode    
Enkelt arvode (tak 1) 172 kr    
Reducerat enkelt
arvode (tak 2)
67 kr    
       
Särskilt arvode tak 1 Arvode Tidsåtgång  
Kategori A 953 kr 50 min  
Kategori B 838 kr 40 min  
       
Reducerat särskilt
arvode tak 2
Arvode Tidsåtgång  
Kategori A 670 kr 50 min   
Kategori B 588 kr  40 min  

Enkel telefonkonsultation (rådgivning)
Enkelt arvode (tak 1)  67 kr
Enkelt reducerat  arvode (tak 2)  36 kr


 

Vill du veta mer om arvoden och få hjälp att debitera rätt? Logga in för att läsa mer.

Arvoden

Enkelt arvode/grupparvode

Inom ramen för det enkla arvodet finns en debiteringsrätt för utförd behandling individuellt såsom enklare åtgärder; enklare undersökningar; tejpning, inställning av hjälpmedel, viss träningsinstruktion mm. Dessa kan till viss del utföras av assisterande personal om ansvarig fysioterapeut med debiteringsrätten finns tillgänglig då patienten besöker mottagningen, dvs. på plats och i tjänst på mottagningen om frågor skulle uppstå. Det ska alltså ske med överinseende av den ansvarige fysioterapeuten.

För att assisterande personal skall utföra en enklare behandling skall arbetsuppgiften vara delegerad i enlighet med föreskriften delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård, SOSFS 1997:14. Utför assistent sådana delegerade uppgifter kan den ordinarie etableringsägaren samtidigt verka med andra patienter inom ramen för de övriga debiteringsgrunderna: normal arvodesbehandling, särskilt arvodesbehandling, parallellbehandling eller gruppbehandling. Utförda vårduppgifter där delegering finns för assistensutförande innebär endast debitering med enkelt arvode. Journalanteckning för varje besök om vad som gjorts skall finnas.

Grupparvodet ligger också inom ramen för enkelt arvode. Gruppbehandlingar ska utföras av den ansvarige fysioterapeuten för att debitering skall kunna ske. Med den ansvarige fysioterapeuten menas fysioterapeuten med debiteringsrätten enligt lag och förordning om ersättning för fysioterapi.

Normalarvode

Normalarvodet är det mest vanligt förekommande. Det är den ersättningsrätt fysioterapeuten erhåller enligt förordningens (nationella taxans) begränsningar. Här är det i huvudsaken tiden för åtgärden inom de båda arvodeskategorierna A resp. B-fysioterapeut som utgör begränsning.

För att debitera normal arvode krävs den vanliga grundkompetensen som legitimationen ger. Förordningen anger en minsta tid och det är ej förbjudet för fysioterapeuten att lägga mer tid på patienten.

Särskilt arvode

Särskilt arvode är en debiteringsgrund för särskilt tids- och kostnadskrävande åtgärder kopplat mot fysioterapeutens kompetens inom de områdens som anges i förordningens 7§. För att debitera särskilt arvode krävs det att fysioterapeuten uppfyller förordningens kriterier i dess 8 § mot något men max två av de angivna områdena i 7§.

För att debitera särskild åtgärd krävs då vidare att upplägget och patientens problemställning är grundat på medicinska betingelser samt att det kräver den typen av behandling dvs. särskilt tids- och kostnadskrävande åtgärd. Kravet är vidare att patientens problematik ligger inom området där fysioterapeuten uppfyllt kriteriet för att debitera särskilt arvode dvs. att fysioterapeuten inlämnat anmälan och godkänts för att nyttja debiteringsgrunden.

Vägledning bedömning av särskilt arvode

Parallellbehandling

Förordningens (1994:1120) 10 § anger följande:
Vid behandling av flera patienter parallellt med helt eller delvis individuellt utformade program (parallellbehandling) lämnas normalarvode enligt 4 eller 5 § för sådana åtgärder om högst tre patienter behandlas samtidigt. I annat fall lämnas ersättning som för gruppbehandling enligt 9 §. Förordning (2000:1034).

Den här frågan har varit föremål för prövning i tings- och hovrätt 1994. Enligt den prejudicerande domen innebär det att en fysioterapeut endast kan ha tre patienter samtidigt under en genomsnittstid motsvarande 60-75 minuter (tiden beroende på fysioterapeutens arvodeskategori A eller B).

Patienterna skall i princip och i ett genomsnitt av minst 25 respektive 20 minuter (beroende på arvodeskategori A eller B) per kalendermånad erhålla behandling, råd, stöd och handledning i direktkontakt med ansvarig fysioterapeut i enlighet med vad som anges i förordningens 4 §.

För att kunna ha patienter i parallellbehandling krävs det också att de har helt eller delvis individuellt utformade program. Arvodesgrunden kräver fysioterapeutisk kompetens och kan ej utföras av annan personal.

I ett sådant fall ger förordningen fysioterapeuten en debiteringsrätt gentemot landstinget för utförd åtgärd. Fysioterapeuten kan då debitera ett normalarvode för var och en av de deltagande patienterna i sitt fakturaunderlag till landstinget. Här gäller max tre patienter i parallellbehandling blir de fyra är det grupparvodet som gäller.

JO-beslut om flytt av verksamhet med samverkansavtal

Justitieombudsmannen (JO) har fattat beslut i ett ärende som rör möjligheten för företagare med samverkansavtal enligt lagen om ersättning för fysioterapi (nationella taxan) att flytta sin verksamhet.

Fysioterapeuterna Service AB sammanfattar ärendet

Beslutet från Justitieombudsmannen 13 april 2015

Ersättningsetablering

Sedan den 1 april 2009 gäller den nya lagstiftningen om överlåtelse av etablering och skyldigheten för landstingen att börja handlägga dessa ärenden.

Ersättningsetablering (2018)