Nationella taxan – Fysioterapeuterna

Nationella taxan - arvoden

Nationella taxan är ett samlingsbegrepp för de lagar och förordningar som reglerar verksamhet och ersättning för fysioterapeuter (sjukgymnaster) och läkare som verkar inom systemet.  Vårdgivarnas verksamheter regleras i stort sett av respektive lag, medan ersättningarna regleras i förordningarna.

Formellt beslut taget om nationella taxan för 2021

22 januari 2021: Regeringen har nu tagit det formella beslutet om ersättningsnivåer för läkare och fysioterapeuter som är verksamma på den så kallade nationella taxan. Regeringen har beslutat i enlighet med överenskommelsen mellan Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sveriges läkarförbund respektive Fysioterapeuterna.


Möjligheten till ersättning för digitala besök

Aktuellt om nationella taxa

Vårt partsgemensamma förslag om framtiden för nationella taxan

2021-05-31 09:00

Företagare, Nationella taxan, Påverkansarbete

Klart med nationella taxan 2021

2020-12-18 13:00

Företagare, Nationella taxan

Fysioterapeuterna JO-anmäler Region Stockholm för brott mot lagen

2020-09-14 14:19

Företagare, Nationella taxan


Nationella taxan 2021

Lathund nationella taxan 2021

Normalarvode Arvode Tidsåtgång  Tak 1
Kategori A  391 kr  25 min 1 002 840 kr
Kategori B  391 kr  20 min 1 396 890 kr
 
Reducerat 
normalarvode
Arvode Tidsåtgång Tak 2
Kategori A 196 kr 25 min 1 246 510 kr
Kategori B 196 kr 20 min 1 758 020 kr
 
Enkelt arvode Arvode
Enkelt arvode (tak 1) 123 kr
Enkelt reducerat
arvode (tak 2)
  50 kr
 
Gruppbehandling Arvode
Enkelt arvode (tak 1) 184 kr
Reducerat enkelt
arvode (tak 2)
73 kr
 
Särskilt arvode tak 1 Arvode Tidsåtgång
Kategori A 1 024 kr 50 min
Kategori B    900 kr 40 min
 
Reducerat särskilt
arvode tak 2
Arvode Tidsåtgång
Kategori A 720 kr 50 min 
Kategori B 632 kr  40 min

Enkel telefonkonsultation (rådgivning)
Enkelt arvode (tak 1)  73 kr
Enkelt reducerat  arvode (tak 2)  39 kr


Nationella taxan 2020

Lathund nationella taxan 2020

Normalarvode Arvode Tidsåtgång  Tak 1
Kategori A 382 kr 25 min    980 290 kr
Kategori B 382 kr 20 min 1 365 480 kr
       
Reducerat 
normalarvode
Arvode Tidsåtgång Tak 2
Kategori A 192 kr 25 min 1 218 480 kr
Kategori B 192 kr 20 min 1 718 490 kr
       
Enkelt arvode Arvode    
Enkelt arvode (tak 1) 120 kr    
Enkelt reducerat
arvode (tak 2)
49 kr    
       
Gruppbehandling Arvode    
Enkelt arvode (tak 1) 180 kr    
Reducerat enkelt
arvode (tak 2)
71 kr    
       
Särskilt arvode tak 1 Arvode Tidsåtgång  
Kategori A 1 001 kr 50 min  
Kategori B 880 kr 40 min  
       
Reducerat särskilt
arvode tak 2
Arvode Tidsåtgång  
Kategori A 704 kr 50 min   
Kategori B 618 kr  40 min  

Enkel telefonkonsultation (rådgivning)
Enkelt arvode (tak 1) 71 kr
Enkelt reducerat  arvode (tak 2)  38 kr


 

Vill du veta mer om arvoden och få hjälp att debitera rätt? Logga in för att läsa mer.

Arvoden

Enkelt arvode/grupparvode

För enklare undersökningar och behandlingar, såsom  enbart konditionstest, efterkontroll, apparatbehandling eller  mindre omfattande tejpning som utförs av fysioterapeuten eller under dennes överinseende, lämnas enkelt arvode. OBS! Journalanteckning ska finnas  för varje besök.

För att assisterande personal ska ha rätt att utföra denna typ av behandlingar ska arbetsuppgiften vara delegerad i enlighet med gällande rätt.

Grupparvodet ligger också inom ramen för enkelt arvode. Gruppbehandlingar ska utföras av den ansvarige fysioterapeuten, dvs. av den fysioterapeut som har debiteringsrätt gentemot landstinget eller regionen.

Normalarvode

Normalarvode lämnas enligt arvodeskategori A eller B. Arvsodeskategori B avser ensampraktiserande eller samverkande fysioterapeuter med assisterande personal, flera behandlingsrum och kvalificerad utrsutning.Arvodeskategori A avser övriga fysioterapeuter.

För att debitera normalarvode krävs den vanliga grundkompetensen som legitimationen ger. Förordningen anger en minsta tid för varje behandling men det är inte förbjudet för fysioterapeuten att lägga mer tid på patienten.

Särskilt arvode

Särskilt arvode är en debiteringsgrund för särskilt tids- och kostnadskrävande åtgärder inom något av de kompetensområden som anges i 7 § förordningen (1994:1120) om ersättning för fysioterapi. För att debitera särskilt arvode krävs det att fysioterapeuten uppfyller kriterierna i 8 § i ovannämnda förordning, vilket innebär att fysioterapeuten ska ha högskoleutbildning om minst 45 högskolepoäng inom något av de områden som stipuleras i 7 § i förordningen, t.ex. patienter med psykisk ohälsa. Under vissa förutsättningar kan 30 högskolepoäng bytas ut mot längre sammanhållen utbildning av motsvarande omfattning. Utöver kravet på utbildning ställs även krav på arbetserfarenhet motsvarande minst två års heltidsarbete som fysioterapeut inom det aktuella området under de senaste fem åren.  

För att debitera särskilt arvode krävs att den aktuella situationen kräver en särskilt tids- och kostnadskrävande behandling samt ligger inom det område där fysioterapeuten uppfyllt kriteriet att debitera särskilt arvode, dvs. att fysioterapeuten lämnat in anmälan och godkänts för sådan debitering.

Vägledning bedömning av särskilt arvode

Parallellbehandling

Vid behandling av flera patienter parallellt med helt eller delvis individuellt utformade program (parallellbehandling) lämnas normalarvode enligt 4 eller 5 § i den ovannämnda förordningen för sådana åtgärder, förutsatt att högst tre patienter behandlas samtidigt.
I annat fall lämnas ersättning som för gruppbehandling. Behandlingstypen kräver fysioterapeutisk kompetens och kan inte utföras av annan personal.

Gruppbehandling

Vid behandling i grupp, där fysioterapeutens  behandlingsprogram riktar sig till samtliga patienter i  gruppen, vilka är i behov av samma typ av behandling, lämnas  enkelt arvode för varje patient oberoende av  antalet patienter i gruppen.

JO-beslut om flytt av verksamhet med samverkansavtal

Justitieombudsmannen (JO) har fattat beslut i ett ärende som rör möjligheten för företagare med samverkansavtal enligt lagen om ersättning för fysioterapi (nationella taxan) att flytta sin verksamhet.

Fysioterapeuterna sammanfattar ärendet

Beslutet från Justitieombudsmannen 13 april 2015

Ersättningsetablering

Sedan den 1 april 2009 gäller den nya lagstiftningen om överlåtelse av etablering och skyldigheten för landstingen att börja handlägga dessa ärenden.

Ersättningsetablering (2018)