Covid 19: Råd och stöd utifrån dig som företagare

Fysioterapeuterna finns till för dig med hjälp, råd och stöd i de svåra tider som drabbar dig som företagande medlem på grund av coronaviruset och Covid-19. Vi förstår och delar din oro. Vi ber om förståelse för att vi har ett hårt tryck med inkommande telefonsamtal och e-post, men vi arbetar så fort vi kan för att hjälpa dig. Informationen på denna webbsida uppdateras kontinuerligt och vi ber dig som företagande medlem att i första hand titta här.

Uppdaterad information 22 maj 2020 kl. 21.53

Läs också:


Information från myndigheter

På nedan länk finns samlad information till dig som är företagare om de åtgärder som regeringen vidtagit för att mildra de ekonomiska konsekvenserna av Corona och Covid-19.

Samlad myndighetsinformation till företag finns hos Skatteverket, Verksamt och Tillväxtverket.

Rekommendationer till dig som företagare

Följ de officiella rekommendationer som 1177 Vårdguiden och Folkhälsomyndigheten har. Alla regioner har sina lokala rekommendationer på Vårdgivarguiden (heter olika i olika regioner) för dig som har avtal.


Fysioterapeuter på nationella taxan får möjlighet till ersättning för digitala vårdbesök

22 maj: Efter drygt två månaders intensivt påverkansarbete från Fysioterapeuterna har regeringen lyssnat och fattat beslut om att göra en tillfällig förändring i förordningen LOF, så att de fysioterapeuter som arbetar på nationella taxan också ska kunna arbeta med digitala vårdmöten och få ersättning för det.

Stödåtgärder som berör företagare

Den 30 april presenterade regeringen, Centerpartiet och Liberalerna ytterligare en åtgärd för att lindra virusutbrottets konsekvenser för jobb och företag i Sverige. Företag får stöd baserat på omsättningstapp.

Förordningen avseende tillfällig rabatt för hyreskostnader

EU-kommissionen har godkänt regeringens anmälan om statligt stöd för hyreslättnader. Detta innebär att regeringen har kunnat besluta om en förordning om rabatt för fasta hyreskostnader i utsatta branscher. Förordningen innebär att att den hyresvärd som sänkt den fasta hyran för hyresgäster under perioden 1 april till 30 juni i vissa utsatta branscher kommer att kunna söka stöd för att kompensera en del av nedsättningen. Kompensationen ges med maximalt 50 procent av den nedsatta fasta hyran, det vill säga själva rabatten, dock maximalt 25 procent av den ursprungliga fasta hyran.

Stödet som omfattar alla hyresvärdar söks i efterhand av hyresvärden och ansökan görs till länsstyrelserna enligt ansvisningarna i förordningen. Sista dag för ansökan är den 31 augusti. Hyresvärdar behöver därför ingå avtal med hyresgästerna om hyreslättnader. Nedan hittar du en länk till förordningen.

Tillfällig rabatt för fasta hyreskostnader

Den 9 april avsätter regeringen 5 miljarder kronor i sin extra ändringsbudget i stöd för sänkta fasta hyror för utsatta branscher, däribland fysioterapeutisk verksamhet.


Krispaket för småföretag

Den 25 mars höll regeringen en presskonferens och presenterade ytterligare åtgärder för att mildra de ekonomiska konsekvenserna av virusutbrottet för småföretagare.

Statlig lånegaranti
Staten har presenterat ett förslag om statlig lånegaranti för små och medelstora företag. Lånet är tänkt att sökas av företaget via en bank (det är frivilligt för banker att delta i det här programmet). Banken gör då en sedvanlig kreditprövning, som dock påverkas av att staten garanterar en stor del av lånet. Företaget får uppskov på räntan under de första 12 månaderna.

Stöd för sänkta hyror
Regeringen har föreslagit stöd för sänkta hyror. Förslaget är att stödet ska kunna sökas av hyresvärdar som sänkt den fasta hyran för sina hyresgäster under perioden 1 april till 30 juni i vissa utsatta branscher. Någon uttömmande lista över vilka branscher som kan komma att omfattas av förslaget har ännu inte kommit. Här kan du läsa mer om förslaget:

Regeringen har föreslagit ökade möjligheter till arbetslöshetsersättning vid vilande företag. Förslaget innebär att en företagare som blir arbetslös ska kunna ha företaget vilande under 2020 och få a-kassa, för att sedan lättare kunna återuppta verksamheten när förutsättningarna förändras.


Krispaket för företag och jobb

Regeringen meddelade 16 mars att man tillskjuter ekonomiska medel för att underlätta för företagen att klara krisen. Bland annat tar staten över sjuklönekostnaden de närmaste två månaderna. Man inför också möjlighet att skjuta upp arbetsgivaravgifter och skatter samt tillskjuter pengar till löner för s.k. korttidspermittering.

1. Korttidsarbete införs
Korttidsarbete (tidigare benämnt korttidspermittering) innebär att arbetsgivare kan minska anställdas arbetstid och få stöd från staten för att täcka stora delar av kostnaden.

Manual och viktig info för att söka stöd för korttidsarbete

Fysioterapeuterna har tagit fram en manual som hjälper dig som företagare att söka ekonomiskt stöd för kortttidsarbete.

Medlemsförmån: Logga in för att ta del av manualen.

Viktigt vid ansökan om korttidsarbete

Det har kommit till vår kännedom att medlemmar vid ansökan om korttidsarbete
under rubriken Kvalificeringsfrågor svarat ja på fråga: "Är ditt företag huvudsakligen styrt av det offentliga?" 

Möjligheterna till att få stöd gäller inte stat, region, kommuner, kommunalförbund och samverkansorgan. För att få stöd får inte ditt företag vara huvudsakligen styrt av det offentliga, om inte verksamheten avser affärsverksamhet.

Företag som är verksamma enligt LOF eller LOV räknas INTE in i den kategorin och frågan ska besvaras med NEJDetta har annars medfört avslag på ansökan om korttidsarbete. Då ansökan inte kan kompletteras i efterskott är det mycket viktigt att du fyller i ansökan korrekt eftersom du annars måste överklaga till förvaltningsrätten, vilket kan ta lång tid.

Omfattas ensamföretagare av stödet?
Enligt den senaste informationen från Tillväxtverket har du inte rätt till stöd om du är ensamföretagare i företagsformen enskild firma. Du kan dock, förutsatt att övriga krav är uppfyllda, få stöd om du är ägare och enda anställd i någon annan företagsform.

Vilka arbetsgivare kan ta del av stödet?
Stödet gäller arbetsgivare som är juridiska personer eller som är fysiska personer och bedriver näringsverksamhet samt har anställd(a) (under vissa förutsättningar även ensamföretagare som är anställd i sin verksamhet). 

Lagen om korttidsarbete har justeras till att även omfatta dem med offentlig finansiering. Den 2 april tog riksdagen beslut i frågan.

2. Staten tar över sjuklöneansvaret i två månader
Staten föreslås tillfälligt ta hela kostnaden för alla sjuklönekostnader under april och maj. Även egenföretagare ersätts genom att de får en schabloniserad sjukpenning för dag 1-14. För att minska smittspridningen i samhället slopas karensavdraget mellan 11 mars och 31 maj genom att staten betalar ut sjukpenning för första dagen i sjukfallet.

3. Likviditetsförstärkning via skattekontot
Förslaget innebär att företag kan få anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och mervärdesskatt som redovisas månadsvis eller kvartalsvis.


Stöd från kommunerna

Landets kommuner kan stödja sitt lokala näringsliv som drabbas hårt på grund av Covid-19. Bland annat har Kommunförbundet Skåne skapat en samlingsplats för goda exempel, erfarenheter och tips på hur kommuner kan stödja det lokala näringslivet.

Digitala vårdbesök

Region Stockholm
Region Stockholm har tidigarelagt start för digitala besök till fysioterapeuter verksamma på vårdval att gälla omgående. 

Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen beslutade den 24 mars att fysioterapeuter verksamma på nationella taxan under perioden 24 mars - 31 maj 2020 ges möjlighet att utföra fysiska besök som videodistansmöte (ljud och bild), när det är medicinskt möjligt. Ersättningen uppgår till 100 procent av normalarvode i enlighet med gällande förordning, samt telefonbesök, i de fall som videodistansmöte inte är möjligt. Ersättningen uppgår då till 50 procent av normalarvode i enlighet med gällande förordning.

Ersättning till privata leverantörer (LOL och LOF) för digitala vårdkontakter och telefonbesök

Läs också:

Företagarjouren

För dig som är företagare och medlem i Fysioterapeuterna. Skicka e-post till foretagare@fysioterapeuterna.se eller ring tel: 08-567 06 100 (växeln, begär att bli kopplad till företagarjouren)

Observera att det är ett stort tryck med många företagande medlemmar som ringer och skickar e-post. Vi svarar så fort vi kan. Mycket information hittar du på www.fysioterapeuterna.se/corona

Telefontider

Måndagar:  09.00-12.00
Tisdagar: Ingen telefontid. Skicka e-post.
Onsdagar:  09.00-12.00
Torsdagar: Ingen telefontid. Skicka e-post.
Fredagar:  09.00-12.00

Om telefontiderna inte passar dig kan du skicka en e-post och boka in en tid som passar dig då du kan bli uppringd för stöd och hjälp.