Covid 19: Råd och stöd utifrån dig som företagare

Fysioterapeuterna finns till för dig med hjälp, råd och stöd i de svåra tider som drabbar dig som företagande medlem på grund av coronaviruset och Covid-19. Vi förstår och delar din oro. Vi ber om förståelse för att vi har ett hårt tryck med inkommande telefonsamtal och e-post, men vi arbetar så fort vi kan för att hjälpa dig. Informationen på denna webbsida uppdateras kontinuerligt och vi ber dig som företagande medlem att i första hand titta här.

Uppdaterad information 31 mars 2020 kl. 08.26

Information från myndigheter

Samlad myndighetsinformation till företag finns hos Verksamt och Tillväxtverket.

Rekommendationer till dig som företagare

Följ de officiella rekommendationer som 1177 Vårdguiden och Folkhälsoinstitutet har. Alla regioner har sina lokala rekommendationer på Vårdgivarguiden (heter olika i olika regioner) för dig som har avtal.


Intensivt påverkansarbete

Fysioterapeuterna arbetar intensivt med påverkansarbete för att hjälpa företagande fysioterapeuter, bland annat genom att lyfta tre viktiga frågor:

  1. Regeringens stödåtgärder måste omfatta alla företagare.
  2. Lagar ska inte hindra företagande fysioterapeuter från att gå in och jobba på sjukhus.
  3. Alla företagare ska ha möjligt att få betalt för att arbeta digitalt. 

Påverkansarbetet riktar sig främst mot regeringen, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och regionala politiker. Förbundet påverkar på egen hand, men även tillsammans med andra professions- och fackförbund, samt genom centralorganisationen Saco.

Bland de som uppvaktas finns bland annat arbetsmarknadsministern Eva Nordmark, regeringens samordnare i de här frågorna, Anders Ferbe, socialministerns statssekreterare Maja Fjaestad och ledamöter i SKR:s sjukvårdsdelegation.

I media om företagande fysioterapeuters situation


Stödåtgärder som berör företagare


Krispaket för småföretag

Den 25 mars höll regeringen en presskonferens och presenterade ytterligare åtgärder för att mildra de ekonomiska konsekvenserna av virusutbrottet för småföretagare.

Statlig lånegaranti
Staten har presenterat ett förslag om statlig lånegaranti för små och medelstora företag. Lånet är tänkt att sökas av företaget via en bank (det är frivilligt för banker att delta i det här programmet). Banken gör då en sedvanlig kreditprövning, som dock påverkas av att staten garanterar en stor del av lånet. Företaget får uppskov på räntan under de första 12 månaderna.

Stöd för sänkta hyror
Regeringen har föreslagit stöd för sänkta hyror. Förslaget är att stödet ska kunna sökas av hyresvärdar som sänkt den fasta hyran för sina hyresgäster under perioden 1 april till 30 juni i vissa utsatta branscher. Någon uttömmande lista över vilka branscher som kan komma att omfattas av förslaget har ännu inte kommit. Här kan du läsa mer om förslaget:

Regeringen har föreslagit ökade möjligheter till arbetslöshetsersättning vid vilande företag. Förslaget innebär att en företagare som blir arbetslös ska kunna ha företaget vilande under 2020 och få a-kassa, för att sedan lättare kunna återuppta verksamheten när förutsättningarna förändras.


Krispaket för företag och jobb

Regeringen meddelade 16 mars att man tillskjuter ekonomiska medel för att underlätta för företagen att klara krisen. Bland annat tar staten över sjuklönekostnaden de närmaste två månaderna. Man inför också möjlighet att skjuta upp arbetsgivaravgifter och skatter samt tillskjuter pengar till löner för s.k. korttidspermittering.

1. Korttidsarbete (korttidspermittering) införs
Förslaget innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften genom att staten står för en större kostnad. Konstruktionen liknar korttidsarbete, men subventionsgraden utökas kraftigt. Arbetstagaren får ut över 90 procent av lönen.

Omfattas ensamföretagare av stödet?
Enligt den senaste informationen från Tillväxtverket har du inte rätt till stöd om du är ensamföretagare i företagsformen enskild firma. Du kan dock, förutsatt att övriga krav är uppfyllda, få stöd om du är ägare och enda anställd i någon annan företagsform.

Vilka arbetsgivare kan ta del av stödet?
Stödet gäller arbetsgivare som är juridiska personer eller som är fysiska personer och bedriver näringsverksamhet samt har anställd(a) (under vissa förutsättningar även ensamföretagare som är anställd i sin verksamhet).

I sitt betänkande som finansutskottet lämnade till riksdagen den 30 mars är förslaget att lagen om korttidsarbete justeras till att även omfatta dem med offentlig finansiering. Den 2 april tar riksdagen beslut i frågan.

2. Staten tar över sjuklöneansvaret i två månader
Staten föreslås tillfälligt ta hela kostnaden för alla sjuklönekostnader under april och maj. Även egenföretagare ersätts genom att de får en schabloniserad sjukpenning för dag 1-14. För att minska smittspridningen i samhället slopas karensavdraget mellan 11 mars och 31 maj genom att staten betalar ut sjukpenning för första dagen i sjukfallet.

3. Likviditetsförstärkning via skattekontot
Förslaget innebär att företag kan få anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och mervärdesskatt som redovisas månadsvis eller kvartalsvis.


Stöd från kommunerna

Landets kommuner kan stödja sitt lokala näringsliv som drabbas hårt på grund av Covid-19. Bland annat har Kommunförbundet Skåne skapat en samlingsplats för goda exempel, erfarenheter och tips på hur kommuner kan stödja det lokala näringslivet.

Digitala vårdbesök

Region Stockholm
Region Stockholm har tidigarelagt start för digitala besök till fysioterapeuter verksamma på vårdval att gälla omgående. 

Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen beslutade den 24 mars att fysioterapeuter verksamma på nationella taxan under perioden 24 mars - 31 maj 2020 ges möjlighet att utföra fysiska besök som videodistansmöte (ljud och bild), när det är medicinskt möjligt. Ersättningen uppgår till 100 procent av normalarvode i enlighet med gällande förordning, samt telefonbesök, i de fall som videodistansmöte inte är möjligt. Ersättningen uppgår då till 50 procent av normalarvode i enlighet med gällande förordning.

Ersättning till privata leverantörer (LOL och LOF) för digitala vårdkontakter och telefonbesök

Företagarjouren

För dig som är företagare och medlem i Fysioterapeuterna. Skicka e-post till foretagare@fysioterapeuterna.se eller ring tel: 08-567 06 100 (växeln, begär att bli kopplad till företagarjouren)

Företagarjouren har utökat sina öppettider på telefon på grund av coronaviruset. Observera att det är ett stort tryck med många företagande medlemmar som ringer och skickar e-post. Vi svarar så fort vi kan. Mycket information hittar du på www.fysioterapeuterna.se/corona

Telefontider

Måndagar:  09.00-12.00
Tisdagar:  09.00-12.00
Onsdagar:  09.00-12.00
Torsdagar:  09.00-12.00
Fredagar:  09.00-12.00

Om telefontiderna inte passar dig kan du skicka en e-post och boka in en tid som passar dig då du kan bli uppringd för stöd och hjälp.