Fackliga framgångar i Örebro

I samband med en längre sjukskrivning av en sjukgymnast på en vårdcentral i länet ville den dåvarande chefen minska antalet sjukgymnasttjänster från 3 till 2,5. Enligt denna chef var behovet av kurator större än behovet av sjukgymnast.

Arbetsgivaren måste samverka enligt MBL

I samband med förändring av tjänsteunderlag måste arbetsgivaren samverka enligt MBL. Ärendet hamnade på mitt bord via SACO-ombudet på vårdcentralen. Under MBL 11§ förhandlingen förklarade vi oss oense med beslutet och påkallade MBL 14§ (=central förhandling) Det betyder att förhandlingen sker mellan representant för primärvården och facket centralt.

Sakliga argument och underlag

Inför denna förhandling hade jag förberett mig ordentligt med sakliga argument och underlag till argumenten.  Jag hade stöd från Stockholm på telefon och lade fram bl.a. följande argument. -På VC xx har man sämst sjukgymnast bemanning i hela länet om man jämför antal listade patienter per anställd sjukgymnaster för alla VC. - Bilaga 1: Bemanning av sjukgymnaster i förhållande till uppdrag.

Tre veckors väntetid till sjukgymnast

Väntetiden för en (akut) bedömning hos sjukgymnast är ca 3 veckor enligt sjukgymnasterna. På så sätt ger man ingen bra, effektiv och kostnadseffektiv vård.Vi har respekt för ekonomin men man ska inte bara kolla över ekonomin kortsiktig. Sjukgymnaster ska kunna fungera som första bedömare vid muskuloskeletala besvär. Det har gjorts en avhandling om direkt access till sjukgymnast.- Bilaga 2 Direkt Access- Bilaga 3 Skillnader i kostnad om man skickar direkt till sjukgymnast. BEON- Bilaga 4 Exempel på lyckad satsning. Brahehälsan. 

Inga lediga bedömningstider till sjukgymnast leder till fler läkarbesök

På VC xx skickas många patienter till läkare därför att det inte finns lediga bedömningstider hos sjukgymnast. På så sätt hamnar onödigt många patienter hos den enskilt dyraste vårdkategori vilket är läkaren. Då det på VC xx saknas tillräckligt med fasta läkare så uppstår ett onödigt stort behov av konsultläkare. Det finns inga lediga tider till sjukgymnast därför att det finns många uppdrag som ska göras av få personer.Sjukgymnasterna har försökt och legat i att ge alla patienten den vård de behöver och det går att avläsa ur statistiken. De sjukgymnasterna på VC xx ligger högt vad gäller antal patientbesök.(Diver)

Fysioterapeuterna förslag finansiering av halvtidssjukgymnast och öka kuratorsbemanningen

Vårt förslag är att minska på antal konsultläkare. En minskning av konsultläkare med 5 timmar i veckan skulle finansiera en halvtidssjukgymnastvecka. Enligt uppgift kostar konsultläkare med specialistkompetens i allmänmedicin 993 kr/tim, 993 x 40= 39.720kr/veckan, 993x165 timmar=163.845 kr/mån. En sjukgymnast kostar ca ¼ del. 5 timmar x 4 veckor = 20 timmar = halvtid. På så sätt kan man behålla nuvarande bemanning av sjukgymnaster och öka kuratorbemanningen. Argumentet att psykisk ohälsa ökar vänder vi oss inte emot. Men fortfarande är sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven samt skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker de vanligaste orsakerna till varför patienter söker läkare på VC xx. En ansenlig del av dessa skulle inte behöva till läkare enligt ovanstående argumentation. 

Beslutet att minska sjukgymnasttjänster dras tillbaka

Den nya verksamhetschefen som närvarade vid mötet höll med oss och drog tillbaka beslutet. 

/Förhandlingsledamot Mark Aarts