Årsmöte 2018

Styrelsen för Fysioterapeuterna Örebro hälsar varmt välkommen till årsmöte 2018 med efterföljande middag och bowling, måndagen den 26 november

Datum: Måndagen den 26 november,
Tid: kl. 17:30 
Plats: Strike & Co, Östra Bangatan 7, Örebro

Kvällens program
17.30 Årsmöte. Se dagordningen längre ner.
18.00 Middag med buffé
19.00 Bowling
20.00 Kvällen avslutas

Anmälan sker via orebro@fysioterapeuterna.se senast måndagen 19 november. Glöm inte uppge ev. kostavvikelser samt skriva med följande rader: Jag samtycker till att Fysioterapeuterna Örebro behandlar mina uppgifter/ev. kostavvikelser för att administrera min anmälan.

Har du förslag på Fysioterapeuterna i Örebros verksamhet, är du välkommen att lämna in en motion. Motionerna redovisas på årsmötet och bereds av styrelsen under det kommande verksamhetsåret. 

Motioner behöver vara styrelsen tillhanda senast den fredagen den 16 november, skickas till mail: orebro@fysioterapeuterna.se

Dagordning för Årsmöte 2018 
1. Årsmötets öppnande
2. Årsmötets behöriga utlysande
3. Godkännande av dagordning
4. Justering av röstlängd
5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
6. Val av mötesfunktionärer
a. Mötesordförande
b. mötessekreterare
7. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning för
    räkenskapsåret
8. Fastställande av resultat och balansräkning
9. Revisionsberättelse
10. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
11. Fastställande av preliminär verksamhetsplan och budget (beslutas av distriktsstyrelsen före februari månads utgång)
12. Val av distriktsstyrelse (distriktsstyrelsen utser inom sig ordförande)
13. Val av revisorer och valberedning
14. Övriga frågor
15. Årsmötets avslutande

Årsmöteshandlingarna

Verksamhetsberättelse 2018 distrikt Örebro.pdf

Sammanställning räkenskapsåret 2018.pdf

Årssammanställning 2018.pdf

Verksamhetsplan och budget 2019 distrikt Örebro.pdf