Facklig ordlista – Fysioterapeuterna

Facklig ordlista


AD

Förkortning för Arbetsdomstolen. Om parterna inte kommer överens (varken lokalt eller centralt) vid förhandlingar i en rättstvist kan ärendet gå vidare till Arbetsdomstolen. Dess utslag kan inte överklagas. AD kan döma ut böter, t.ex. vid vilda strejker.

http://www.arbetsdomstolen.se/

 
Adjungera  
Att tillfälligt ta med någon som medlem i till exempel arbetsgrupp, styrelse, fackklubb. Den person som är adjungerad har inte samma ställning som de andra som är ordinarie i gruppen
 

Ajournera

Ta paus. Vanlig begäran vid möte eller förhandling, till exempel när en part vill studera ett förslag närmare.
 

Ansvarsfrihet

Ett årsmöte beviljar styrelsen ansvarsfrihet om förvaltningen har skötts på rätt sätt.
 

Facklig förtroendeman  (arbetsplatsombud)

Lagen om facklig förtroendeman ger förtroendemannen förstärkt anställningsskydd. Hon eller han får inte ges sämre villkor på grund av sitt fackliga arbete. Lagen ger också viss rätt att sköta uppdraget på betald arbetstid. Först måste man dock anmäla hos arbetsgivaren vilka som är förtroendemän.


Fyllnadsval
När man väljer in en ny ledamot i t.ex. en styrelse på grund av att det blivit en vakans under året.
 

Förtroendevald 

Person som fått exempelvis de fackliga medlemmarnas förtroende att representera dem i en styrelse eller vid en förhandling.


Huvudskyddsombud

Finns det mer än ett skyddsombud vid en arbetsplats ska ett av dom utses till huvudskyddsombud. Uppgiften är att samordna skyddsombudens arbete, men huvudskyddsombudet har egentligen inga större befogenheter än skyddsombuden.


HÖK

Kollektivavtal mellan Kommunal och Sveriges kommuner och landsting och gäller för anställda inom kommunal verksamhet. HÖK står för HuvudÖverensKommelse och innehåller bland annat en hel del bilagor, tex lönebilaga med regler för löner och olika ersättningar.


Kassör

Förtroendevald person som sköter föreningens ekonomi


Kollektivavtal

Överenskommelse för en grupp av anställda, kan t.ex. gälla en arbetsplats (lokalt avtal) eller hel bransch (riksavtal). Kollektivavtalet reglerar vilka löner och arbetsvillkor som ska gälla.


Kollektivanställd

Den som är kollektivanställd omfattas av kollektivavtalet på arbetsplatsen. Det innebär en allmän arbetsskyldighet med löneskydd. Arbetsgivaren kan därmed beordra den anställde att utföra arbetsupggifter inom kollektivavtalsområdet men kan inte sänka lönen.


Kongress

Högsta beslutande organ i bland annat fackförbunden, består av valda ombud från hela landet.
 

Konstituering

När en styrelse fördelar de olika uppdragen inom sig.


MBL
Lagen om medbestämmanderätt i arbetslivet kom 1977 och gör arbetsgivaren skyldig att förhandla. Viktiga delar är den primära förhandlingsskyldigheten enligt §11 och informationsskyldigheten enligt §19.


Mertid

När en deltisdsanställd arbetar mer än sin ordinarie arbetstid.


Reallön

Skillnaden mellan löneökning och prisökning. Stiger lönerna med 5 procent och priserna med 4 procent har reallönerna, alltså de verkliga lönerna, stigit med 1 procent.


SACO

Sveriges akademikers centralorganisation. Gemensam huvudorganisation för 26 fackförbund för akademiker där bland annat Fysioterapeuterna ingår. http://www.saco.se/
 

Samverkansgrupp
En samverkansgrupp enligt samverkansavtal ger facket möjlighet till kollektivt inflytande. Gruppen kan knytas till olika beslutsnivåer och ibland brukar även skyddskommitténs uppgifter integreras i arbetet. Det kan vara vettigt att låta facket representeras av skyddsombud och vana förhandlare i samverkansgruppen.


Semesterersättning

Arbetsgivaren måste sätta undan minst 12 procent av din lön under året till semesterersättning och måste betala ut den ovsett om semester tas ut eller inte.


Skyddskommitté

Ska utses vid arbetsställe med minst 50 anställda och bestå av representanter för arbetsgivare och anställda.


Skyddsombud
På arbetsställe med minst 5 anställda ska bland dem utses ett eller flera skyddsombud från den lokala arbetstagarorganisationen för att bevaka arbetsmiljöfrågorna.


Tolkningsföreträde

Om parterna inte kan enas om hur en lag eller ett avtal ska tolkas, gäller ibland så kallat tolkningsföreträde. T.ex. har den lokala fackliga organisationen tolkningsföreträde när det blir tvist om hur lagen om facklig förtroendeman ska tillämpas. Fackets tolkning gäller, tills tvisten blivit löst i förhandling eller provats av Arbetsdomstolen.


Turordning

Huvudprincip en i LAS (lagen om anställningsskydd) är "sist in- först ut" när personal ska sägas upp. Principen gäller, om inte fack och arbetsgivare kommer överens om något annat.


Tystnadsplikt

I fackligt sammanhang innebär tystnadsplikt en skyldighet för en förtroendevald att inte berätta något som han eller hon fått reda på under ett möte, tex med arbetsgivaren. Trots tystnadsplikt har en förtroendevald rätt att diskutera frågan med sin klubbstyrelse. Tystnadsplikten överförs då till kamraterna i styrelsen.


Årsmöte

Årligt möte där en förening beslutar om verksamheten i stort, beslutar om den avgående styrelsen ska få ansvarsfrihet samt väljer ny styrelse och övriga förtroendevalda.