Fysioterapins dag – Fysioterapeuterna

2017-09-06 12:09

Distrikt Skåne

Internationella Fysioterapins Dag

Bättre rehabilitering ger högre kvalitet och bättre folkhälsa

Inför fysioterapins dag 8 september har styrelsen i distrikt Skåne gått ut med en debattartikel om MAR i våra kommuner.

Bättre rehabilitering ger högre kvalitet och bättre folkhälsa

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen ska varje kommun ha en medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, som ska ta ansvar för att god och säker vård bedrivs inom kommunen. Men behovet av en MAR, medicinskt ansvarig för rehabilitering, som kan säkerställa en patientsäker rehabilitering av hög kvalitet är av lika stor vikt. En MAR-tjänst kan tillsättas med en fysioterapeut eller arbetsterapeut, vars kompetens är baserad på vetenskaplig grund. Strategiskt viktigt är också att MAR kan vara kommunens specialistresurs och sakkunnig i frågor gällande sambandet mellan aktivitet och hälsa samt rehabilitering. 

8:e september är det Internationella Fysioterapins dag, en dag som sätter fokus på att alla ska ha möjlighet att leva ett hälsosamt och aktivt liv i rörelse. Hur överensstämmer det med våra förutsättningar i Skåne? 2013-års siffror från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap visar att 6451 skåningar över 65 år behövde mer än 24 timmars sjukhusvård pga att de fallit. En fallolycka blir ofta starten på en ond spiral för individen. På grund av rörelserädsla ökar stillasittandet, som i sig är en riskfaktor för flera sjukdomar och förtidig död.

En del kommuner arbetar fallförebyggande, men många insatser sätts in först efter att sjukdom och skada har uppstått. Aktuell forskning visar att förebyggande insatser, såsom balans- och styrketräning för äldre, ger samhällsvinster i form av reducerade sjukvårdskostnader och minskat mänskligt lidande.

Vid årsskiftet träder en ny lag i kraft som bl a innebär ett tidigareläggande av kommunernas ansvar för individer där det i samband med utskrivning från slutenvården finns kvarstående omvårdnads- och rehabiliteringsbehov. Inför detta behöver kommunerna se över antalet resurser och höja den samlade kompetensen för medarbetarna i den kommunala hälso- och sjukvården. Detta är angeläget för att uppfylla kraven och kunna erbjuda god omvårdnad, adekvata hjälpinsatser och rehabilitering med kortare ledtider.

Att satsa på fysioterapeuter, som har kompetens och förmåga att anpassa träningen till varje individs unika förutsättningar, borde vara en självklar del av kommunernas framtida strategi både förebyggande och i det rehabiliterande arbetet.

Idag finns det MAR i 7 av Skånes 33 kommuner! Det är hög tid för berörda kommuner att tänka om och tänka nytt. En patient- och kvalitetssäker rehabilitering kan inte vara beroende på var man bor i regionen. Större satsningar på rehabiliterande och förebyggande insatser är nödvändiga för att minska sjukvårdskostnaderna, men framförallt för att på sikt förbättra folkhälsan för befolkningen, där antalet äldre ökar.

Därför uppmanar fack- och professionsförbundet Fysioterapeuterna idag alla skånska kommuner att snarast inrätta MAR-tjänster, för att på ett jämlikt och kvalitetssäkert sätt, skapa förutsättningar för alla invånare att kunna leva ett hälsosamt liv i rörelse. 

Distriktsstyrelsen Fysioterapeuterna i Skåne genom
Terttu Lempinen Distriktsordförande
Anna Österblad Distriktsombud

 Bättre rehabilitering ger högre kvalitet och bättre folkhälsa

Senaste nyheterna

Medlemsbrev

2021-06-04 08:00

Distrikt Skåne

Nu finns ett nytt medlemsbrev publicerat på hemsidan.

Årsmöte 2020

2020-10-03 17:00

Distrikt Skåne

Årsmöte i Distrikt Skåne

Debatt

2020-09-08 13:27

Distrikt Skåne

Vad hände med rehabiliteringsinsatserna?

Facklig grundkurs

2020-01-29 08:55

Distrikt Skåne

2020-03-06

I vår lägger vi extra fokus på "Följ ett yrke i rörelse"...

2020-01-29 08:47

Distrikt Skåne

Distriktsstyrelsen i Skåne hade den 20 januari sitt första möte med planering inför 2020. Vi...