Styrelse – Fysioterapeuterna

Presentation av styrelsen

Här kommer en presentation av styrelse för Stockholms Privata Fysioterapeuter.

Ordförande Ann-Mari Lidström

Arbetsplats: Kungens Kurva Sjukgymnastik
Tel arbete 08 710 15 99
Tel mobil 070 825 64 35
am.lid@live.se

Jag är privatpraktiserande med samverkansavtal. Jag arbetar med smärta från rörelse- och stödjeorganen, OMT steg III, Idrottsmedicin steg II och akupunktur. Jag arbetar även aktivt inom Svenska handbollsförbundet med bl.a. utbildning samt ingår i SHF medicinska kommitté. 

Jag vill verka för att privata sjukgymnasters stora kompetens kommer allmänheten till godo. Jag vill också få en inblick i Hälso- och Sjukvårdsnämndens struktur och lobba för fortsatt samarbete med oss privatpraktiserande sjukgymnaster. 

Ledamot Karin Josefsson

Arbetsplats:Arena Motion &Rehab
Tel mobil 070 20 52 456
karin.josefsson@arenamotion.se

Jag arbetar som privat fysioterapeut/sjukgymnast sedan 1997 och sedan 2010 på LOF efter att ha köpt en etablering. Jag äger och driver Arena Motion & Rehab och arbetar i styrelsen för Stockholms Privata Fysioterapeuter med frågor som rör vår kår som helhet och frågor som rör LOF i synnerhet. Jag är specialist inom Ortopedi, men väljer att tills vidare arbeta på LOF. 

Min målsättning är att påverka region, politiker och allmänhet så att så många som möjligt får kännedom om vår kompetens.
Jag vill informera om våra kvalifikationer så att vi bättre kan utnyttjas som den resurs vi är i framtidens hälso- och sjukvård. Jag vill tydligare visa på hur vi står för kontinuitet och trygghet för patienterna och att våra insatser är kostnadseffektiva och av god kvalitet.

Ledamot Helena Käll Juhlin

Arbetsplats: Täby Rehab Center AB
Kemistvägen 1, 187 29 Täby
Tel 08-732 84 55
helena.kall.juhlin@rehab.se

Jag är specialist i fysisk aktivitet och idrottsmedicin. Arbetar främst med skador inom rörelse och stödjeorganen. Patienter i alla åldrar men mycket barn och ungdomar.

Målet med mitt styrelsearbete är att förbättra kännedomen om den kompetens, kvalité och resurs vi besitter. Påverka landsting och politiker så att vården kan effektiviseras och optimeras. 

Ledamot Anna Marinos

Arbetsplats: Söderkliniken
Krukmakargatan 37 A, Stockholm
Tel 070 775 03 04
annab4@hotmail.com

Jag tog examen vid Karolinska Institutet 1998. Sedan 2003 arbetar jag som privat sjukgymnast och sedan 2011 på LOF. Jag köpte en etablering och arbetar med smärta och skada från rörelse- och stödjeorganen. 

Jag ingår i styrelsen för Stockholms Privata Fysioterapeuter vilket är mycket lärorikt. Jag vill genom mitt styrelsearbete påverka vår framtid så att vår kompetens tas om hand på bästa möjliga sätt och även belysa vår viktiga roll i samhället.

Ledamot Lena Sjöström

Arbetsplats: Andningsgymnasterna CF AB
Tel arbete 070 413 413 1
lena.sjostrom@undal.se

Jag behandlar främst kroniker, multihandikappade och palliativa patienter som har slem- och andningsproblem.

Genom styrelsearbetet önskar jag driva ett positivare samarbete mellan anställda och egenföretagande sjukgymnaster. En enad kår blir en stark länk i vårdkedjan. 

Information som uppdateras


Ledamot Louise Sandberg

Arbetsplats: Södersjukhuset 
louise_sandberg@hotmail.com

Ledamot Magdalena Rosengren         

Arbetsplats: Lidingö Fysioterapi AB
Herserudsvägen 5, 4 tr, 181 50 Lidingö
Tel 08 731 66 50
magdalena@lidingofysioterapi.se

 Ledamot Ann Hafström

ann.hafstrom@gmail.com

Ledamot Anna-Karin Wikström

akwikstrom@yahoo.se