Verksamhetsberättelse 2017

Styrelsen för Fysioterapeuterna-Distrikt Uppsala, får angående sin verksamhet för perioden 2016-10-01 – 2017-09-30 lämna följande berättelse;

Medlemsantaletvar den 30 september 2017: 482.

Styrelsen har bestått av Linda Bratteby Tollerz, Maria Ekblom, Gunilla Elmgren Frykberg, Susanna Fredriksson, Boel Hoffman, Maria Kyhlbäck, Ewa Larsson samt Pia Liljefors.
Adjungerad: Emma Sjölander, Studentsektionen.

Revisorer har varit Ingrid Hällsten och Ellinor Nordman. Suppleant; Lena Östblom.

Valberedning:Vid årsmötet valdes Magnus Andersson, sammankallande, och Malin Friberg Svensson samt Agneta Engvall.

Kongressombud för kongressperioden: Boel Hoffman, Gunilla Frykberg, Linda Bratteby Tollerz samt Ellinor Nordman.

Representant i Saco-råd har varit Maria Kyhlbäck i Region Uppsala, ersättare Susanna Fredriksson. Representant i Saco-rådet i Uppsala kommunsedan augusti 2017, har varit Ewa Larsson.

Årsmötehölls den 9 november 2016 på Uppsala Konsert och Kongress med 46 medlemmar närvarande.  I anslutning till årsmötet höll Raija Lenné, projektledare i Socialstyrelsens Levnadsvaneprojekt, en mycket uppskattad föreläsning under rubriken ”Varför arbetar vi med levnadsvanor och hur?”  Levnadsvaneprojektet bekostade förtäringen under årsmötet.

Styrelsenhar hållit nio protokollförda sammanträden, samt genomfört en planeringshalvdag på Sunnersta Herrgård.

Centrala aktiviteter under året:

Styrelsens ledamöter har deltagit vid förbundets distrikts- och förhandlingsråd. Vi saknar företrädare för företagare och har inte deltagit vid det företagarråd som hölls.

Kongressombuden deltog i Fysioterapeuternas kongress i november 2016. Styrelsen har tagit del av de mål som formulerades på kongressen och delvis tagit upp dessa i den preliminära verksamhetsplanen för 2018.

Händelser och aktiviteter i distriktet under verksamhetsåret:
Distriktets hemsida: Susanna Fredriksson har varit ansvarig för hemsidan som regelbundet har uppdaterats med aktuell information från styrelsen.

Löneöversyn: Utfallet för Fysioterapeuterna i 2017 års löneöversyn i Region Uppsala blev 2,7 %. Akademiska sjukhuset ligger fortfarande under Primärvården i lönenivåer. Region Uppsala har i år integrerat löneöversyn i en kompetensförsörjningsprocess i vilken styrelsen har deltagit. Ett förslag till kompetensförsörjningsplan har utarbetats av en grupp fackliga företrädare. Förslaget har presenterats vid workshop med arbetsgivaren inför löneöversyn 2018.
Utfallet i Östhammars kommun blev 1,98 %. Endast 57 % av medlemmarna fick alla de samtal som de har rätt till, d v s medarbetarsamtalet, löneförberedande samtalet och lönesättande samtalet.
Utfallet i Uppsala kommuns egenregi blev 2,8 %. Uppföljning av medarbetar- och lönesamtal kommer att göras inför överläggningar vid löneöversyn 2018.
Distriktet har skickat förhandlingsrapport till Fysioterapeuterna centralt.

Fysioterapins dag den 8 september: Linda Bratteby Tollerz spred information om Fysioterapi till personal och patienter på Barnspecialistmottagningen.

Facklig information, råd, stöd och utbildning:
Studiedag för fackliga ombud i Primärvården genomfördes i december 2016.
Facklig grundutbildning genomfördes för Distrikt Uppsala den 24 mars 2017 av distriktets ombudsman på förbundet, Mardjan Dubois.
Susanna Fredriksson deltog i en Webbkurs för Webbredaktörer i februari.
Vi har träffat termin 6-studenterna på Fysioterapeutprogrammet, för facklig information, både på vår- och höstterminen.
Lönebroschyren på Akademiska sjukhuset har uppdaterats på styrelsens uppdrag.
Behovet av individuell rådgivning och individuellt stöd är fortsatt stort och prioriteras.

Rehabiliteringsprocessen: Gunilla Elmgren Frykberg har som representant för Fysioterapeuterna/Saco suttit med i den fackliga referensgruppen till Birgitta Ohlssons arbete. Birgitta Olsson har under 2 år på landstingsledningens uppdrag arbetat med att optimera rehabiliteringsprocessen för alla patienter som behöver rehabilitering. Gunilla har lämnat kommentarer till slutrapporten.

Lönekartläggning/arbetsvärdering i Region Uppsala: Agneta Engvall har på uppdrag av styrelsen tillsammans med den fackliga gruppen på Akademiska sjukhuset gått igenom den arbetsvärdering som arbetsgivargruppen tagit fram, och sammanställt kommentarer till denna. Fysioterapeuterna har vid Samla tillsammans med Saco förklarat sig oeniga med arbetsgivaren angående resultatet som arbetsgivaren presenterat. Processen kring lönekartläggningen/arbetsvärderingen fortsätter under hösten.

FAS 05: Agneta Engvall har på uppdrag av styrelsen lämnat synpunkter på FAS 05 avtalet till förbundet. Region Uppsala och Uppsala kommun har avtal som väsentligt avviker från FAS 05.

Arbetsmarknadsläget har fortsatt att vara relativt gott.

Övrigt inom respektive förvaltningar:

Uppsala kommun:Ny organisation startade efter årsskiftet, med nämnder och tillhörande förvaltningar (utförare/producenter). Fysioterapeuterna har i dagsläget f f a medlemmar i två av förvaltningarna; Äldreförvaltningen och Omsorgsförvaltningen.

I maj inledde Fysioterapeuterna tillsammans med Sveriges arbetsterapeuter en tvisteförhandling med Uppsala kommuns egenregi, i samband med lokalflytt för medlemmar vid Rehabteam Uppsala, Äldreförvaltningen. Ansvarig för förhandlingen var central ombudsman från kansliet, i samarbete med lokalt arbetsplatsombud.

Kommunens rehabiliteringsenhet Svartbäcksgården fick inför hösten förändrat uppdrag. Tidigare korttidsplatser med ”inriktning rehabilitering” avskaffades och omvandlades till ”vanliga” korttidsplatser. Förbundet inväntar eventuell förhandling om förändrad personaltäthet.

Primärvården: Boel Hoffmann har initierat ett möte angående specialisttjänster i Primärvård och sedan träffat HR chefen och Utvecklingschefen i denna fråga.

Akademiska sjukhuset: Maria Kyhlbäck har skickat en skrivelse till biträdande sjukhuschef Marianne van Roijen och till regionpolitiker Malena Ranch angående den otillfredsställande situationen gällande bassängträning.
Linda Bratteby Tollerz har tillsammans med kollegor och läkare medverkat till skrivelsen ”Barn som faller mellan stolarna” gällande fysioterapeutisk bedömning/behandling. Skrivelsen skickades till Carina Bäckström, Torun Hall, Anja Kivimäki, Birgitta Ekholm Lejman, Sofie Schwan samt ett antal politiker och elevhälsans ledning i kommunerna som deltar i projektet ”Skolan som arena”.

Vi i styrelsen vill tacka alla, som på olika sätt engagerat sig i distriktets verksamheter under året. Tack också alla medlemmar för det förtroende som ni på olika sätt visat oss!

Styrelsen för Fysioterapeuterna Distrikt Uppsala