Verksamhetsberättelse 2018

Styrelsen för Fysioterapeuterna-Distrikt Uppsala, får angående sin verksamhet för perioden 20167-10-01– 2018-09-30 lämna följande berättelse;

Medlemsantalet var den 30 september 2018: 500

Styrelsen har bestått av: Linda Bratteby Tollerz, Maria Ekblom, Gunilla Elmgren Frykberg, Maria Kyhlbäck, Pia Liljefors och Mattias Petersson. Adjungerad: Emelie Fagerberg, Studentsektionen.

Revisorer har varit Ingrid Hällsten och Ellinor Nordman. Suppleant; Boel Hoffman.

Valberedning: Vid årsmötet valdes Magnus Andersson, sammankallande, Agneta Engvall och Helene Nilsson.

Representant i Saco-råd har varit Maria Kyhlbäck i Region Uppsala. Representant i Saco-rådet i Uppsala kommun har varit Ewa Larsson.

Årsmöte hölls den 15/11 2017. Efter årsmötet höll Eva Weidenhielm Broström (patientområdeschef för Barn med sjukdomar i nervsystem och rörelseorgan samt hemsjukvård vid Karolinska Universitetssjukhuset) en mycket uppskattad föreläsning (på svenska) under rubriken ”Are patient reported outcomes enough? Do we need functional assessments?"

Styrelsen har hållit sju protokollförda sammanträden

Centrala aktiviteter under året:

Styrelsens ledamöter har deltagit vid förbundets distrikts- och förhandlingsråd. Vi saknar företrädare för företagare och har inte deltagit vid det företagarråd som hölls.

Händelser och aktiviteter i distriktet under verksamhetsåret:
Distriktets hemsida: Maria Ekblm har varit ansvarig för hemsidan som regelbundet har uppdaterats med aktuell information från styrelsen.

Löneöversyn: Utfallet för Fysioterapeuterna i 2018 års löneöversyn i Region Uppsala blev 2,7 %. Fysioterapeuterna ligger på en låg lönenivå i förhållande till andra jämförbara yrkeskategorier i Regionen. Löneprocessen fungerar i teorin, men i praktiken finns ingen tydlig koppling mellan prestation och lönepåslag. Region Uppsala har integrerat löneöversyn i en kompetensförsörjningsprocess i vilken styrelsen har deltagit. Distriktet har skickat förhandlingsrapport till Fysioterapeuterna centralt.

Hälsoresan: Förbundet fortsätter ”Hälsoresan” i sitt påverkansarbete mot politiker. Gunilla Frykberg deltog den 7/3 i ett möte med politiker i Region Uppsala, tillsammans med representanter från förbundet, bland andra förbundsordförande Stefan Jutterdal, för en diskussion om framtiden och visioner kring hälsa och rehabilitering. Representanter från Regionen var hälso-och sjukvårdsdirektör Åsa Himmelsköld och politiker från majoriteten.

Facklig information, råd, stöd och utbildning:

  • Vi har träffat termin 6-studenterna på Fysioterapeutprogrammet, för facklig information.
  • Behovet av individuell rådgivning och individuellt stöd är fortsatt stort och prioriteras.

Rehabiliteringsprocessen: Vi följer processen. Professor och två överläkare har anställts på VO Rehabmedicin och Smärtcentrum.

Arbetsmarknadsläget har fortsatt att vara relativt gott.

Övrigt inom respektive förvaltningar:

Primärvården: En sammanslagning har skett av Primärvården (offentliga) och Hälsa och Habilitering till förvaltningen Nära Vård och Hälsa.

Akademiska sjukhuset: Sedan den 1 januari 2018 är verksamhetsområdena Paramedicin och Rehabiliteringsmedicin & Smärtcentrum sammanslagna till nytt VO med namnet Rehabilitering och Smärtcentrum. Ett kunskapscentrum ska byggas upp i anslutning till det nya verksamhetsområdet.

Uppsala kommun:

  • Inför sommaren undertecknade förbundet ett nytt reviderat Samverkansavtal.
  • Distriktet med dess förtroendevalda har med stöd av ombudsmän och förbundsjurist vid förbundets centrala kansli drivit tvist mot Uppsala kommun avseende bristande samverkan och brott gällande samverkansavtal tillsammans med Sveriges Arbetsterapeuter. Brott mot samverkan förelåg och för tvistens lösning fick kommunen betala ett skadestånd om 50 000 kr vardera till Fysioterapeuterna och Sveriges Arbetsterapeuter. Tvisten gällde flytt av Rehabteam Uppsalas verksamhet.

Vi i styrelsen vill tacka alla, som på olika sätt engagerat sig i distriktets verksamheter under året. Tack också alla medlemmar för det förtroende som ni på olika sätt visat oss!

Styrelsen för Fysioterapeuterna Distrikt Uppsala