Verksamhetsberättelse 2019

Styrelsen för Fysioterapeuterna-Distrikt Uppsala, får angående sin verksamhet för perioden 2018-10-01 – 2019-09-30 lämna följande berättelse;

Medlemsantalet var den 30 september 2019: 489

Styrelsen har bestått av: Magnus Andersson, Linda Bratteby Tollerz, Maria Ekblom, Gunilla Elmgren Frykberg, Maria Kyhlbäck, Pia Liljefors, och Mattias Petersson. Adjungerad: Felicia Norberg, Studentsektionen.

Revisorer har varit Ingrid Hällsten och Ellinor Brismo. Suppleant; Boel Hoffman.

Valberedning: Vid årsmötet valdes Agneta Engvall, sammankallande, Helene Nilsson och Anna Jansson.

Representant i Saco-råd har varit Maria Kyhlbäck i Region Uppsala och Ewa Larsson i Uppsala kommun.

Årsmöte hölls den 29/11 2018. Efter årsmötet höll Susanna Tuvemo Jonsson (fysioterapeut, universitetsadjunkt, med dr) en mycket uppskattad föreläsning under rubriken: ”Fallprevention för ett aktivt åldrande”.

Styrelsen har hållit 7 protokollförda sammanträden

 

Centrala aktiviteter under året:

Styrelsens ledamöter har deltagit vid förbundets distrikts- och förhandlingsråd. Vi saknar företrädare för företagare och har inte deltagit vid det företagarråd som hölls. På inbjudan av Sektionen för äldres hälsa har distriktet deltagit i möte den 30/8 med sektionen samt företrädare från förbundskansliet.

 

Händelser och aktiviteter i distriktet under verksamhetsåret:
Distriktets hemsida: Maria Ekblom har varit ansvarig för hemsidan som regelbundet har uppdaterats med aktuell information från styrelsen.

Löneöversyn: Utfallet för Fysioterapeuterna i 2019 års löneöversyn i Region Uppsala blev 2,4 %. Fysioterapeuterna ligger på en låg lönenivå i förhållande till andra jämförbara yrkeskategorier i Regionen. Löneprocessen fungerar i teorin, men i praktiken finns ingen tydlig koppling mellan prestation och lönepåslag. Region Uppsala har integrerat löneöversyn i en kompetensförsörjningsprocess i vilken styrelsen har deltagit.

Distriktet har skickat förhandlingsrapport till Fysioterapeuterna centralt.

Företagarmöte: Via e-post informerade Region Uppsala våra medlemmar som ersätts enligt den nationella taxan, att Regionen avsåg, att mera strikt tillämpa reglerna när ersättning ska medges med det så kallade särskilda arvodet. Detta föranledde många frågor från berörda medlemmar. Distriktet kallade därför till ett välbesökt medlemsmöte den 4 mars. Ombudsman Jörgen Lundqvist och jurist Maria Lilja från förbundskansliet medverkade. 

Den 16 april träffade företrädare för Distrikt Uppsala, Agneta Engvall och Ylva Rhodin, tillsammans med Jörgen Lundqvist och Maria Lilja, företrädare för Region Uppsala för gemensamma diskussioner kring den nationella taxan. Region Uppsala informerade vid mötet om, att inga beslut fattats som förändrar ersättningen. Regionen hade med brevet via e-post velat medvetandegöra företagarna om den nationella taxans regler. Från Regionen betonades också, ett intresse för fortsatta diskussioner. Distriktet har i särskilt medlemsutskick och information på distriktets hemsida informerat berörda medlemmar. 

Enkät om arbetsmiljö: Distriktet deltog via Saco-rådet i en enkät om digitala system/ IT som orsak till försämrad arbetsmiljö i Region Uppsala.

Facklig information, råd, stöd och utbildning:

  • Seminariet ”Snacka lön” genomfördes av Mattias Petersson vid två tillfällen. Deltagare var medlemmar från Nära vård och Hälsa samt Akademiska sjukhuset.
  • Agneta Engvall och Mattias Petersson höll den 17/10 introduktion för nya arbetsplatsombud i distriktet, utifrån förbundets material i facklig grundkurs.
  • Linda Bratteby Tollerz föreläste om behovet av fysioterapeut inom barnhälsovården i länet, för chefer och politiker i samband med valrörelsen.
  • Behovet av individuell rådgivning och individuellt stöd är fortsatt stort och prioriteras.  Våra förhandlingsråd Mattias Petersson och Magnus Andersson har fortlöpande under året svarat på medlemmarnas frågor om lön och anställningsvillkor.
  • Förbundets information om fysioterapi delades ut i samband med Fysioterapins dag den 8/9, på Barnspecialistmottagningarna i länet och på flera mottagningar på Akademiska sjukhuset.

Arbetsmarknadsläget har fortsatt att vara relativt gott.

Övrigt inom respektive förvaltningar

Akademiska sjukhuset: En utvärderingav det nyskapade nya verksamhetsområdet Rehabilitering och Smärtcentrum efterfrågas.Ett kunskapscentrum ska byggas upp i anslutning till det nya verksamhetsområdet.

Uppsala kommun: 

Äldreförvaltningen (ÄLF)

Fackliga arbetsplatsombud har initierat och deltagit vid framtagande av riskanalyser gällande arbetsmiljö, relaterat till Utskrivningsprocessen från slutenvården, för medlemmar vid Svartbäcksgården (korttidsvård) samt i hemsjukvården.

En sedan tidigare planerad samlokalisering av hemsjukvården (legitimerad personal) kommer att träda i kraft under hösten. All legitimerad personal ska ha kontorslokaler i gemensam lokal på Fyrislundsgatan.

Omsorgsförvaltningen (OMF) + Äldreförvaltningen (gemensamt)

Utfall löneöversyn 2019 blev 2,4 %.

HS enheten (OMF) och hemsjukvårdens rehab (ÄLF) har fått nya chefer under sensommaren/hösten.

En utredning har påbörjats (på styrgruppsnivå) av en eventuell gemensam Hälso- och sjukvårdsorganisation för förvaltningarna.

 

Vi i styrelsen vill tacka alla, som på olika sätt engagerat sig i distriktets verksamheter under året. Tack också alla medlemmar för det förtroende som ni på olika sätt visat oss!

Styrelsen för Fysioterapeuterna Distrikt Uppsala