Verksamhetsberättelse 2020 – Fysioterapeuterna

Verksamhetsberättelse 2020

Styrelsen för Fysioterapeuterna-Distrikt Uppsala, får angående sin verksamhet för perioden 2019-10-01 – 2020-09-30 lämna följande berättelse.

Medlemsantalet var den 30 september 2020: 490

Styrelsen har bestått av: Magnus Andersson, Maria Ekblom, Gunilla Elmgren Frykberg, Maria Kyhlbäck, Ewa Larsson, Pia Liljefors, Mattias Petersson och Anna Renberg.

Revisorer har varit Ingrid Hällsten och Boel Hoffman. Suppleant: Linda Bratteby Tollerz.

Valberedning: Vid årsmötet valdes Agneta Engvall, sammankallande, Helene Nilsson och Anna Jansson.

Representant i Saco-råd har varit Maria Kyhlbäck (ordinarie) och Magnus Andersson (suppleant) i Region Uppsala och Ewa Larsson i Uppsala kommun.

Årsmöte hölls den 13/11 2019.

Efter årsmötet föreläste Rolf Karlsten, VC, och Gunilla Elmgren Frykberg, disputerad specialistfysioterapeut, båda vid verksamhetsområdet Rehabilitering och Smärtcentrum. Tillsammans höll de en mycket aktuell och uppskattad föreläsning under rubriken; Digitalisering i Region Uppsala – vad är på gång och vart är vi på väg?

Gunilla Elmgren Frykberg inledde med att presentera förbundets IT-strategi.

Styrelsen har hållit 7 protokollförda sammanträden, flera genomfördes via Zoom på grund av coronapandemin. 

Centrala aktiviteter under året

Styrelsens ledamöter har deltagit vid förbundets förhandlingsråd. Vi saknar företrädare för företagare och har inte deltagit vid det företagarråd som hölls. 

Händelser och aktiviteter i distriktet under verksamhetsåret

Lokalt avtal: Medlemmar anställda i Enköpings kommun önskade ett avtal om växling av semesterdagsersättning till betalda semesterdagar. Efter distriktsstyrelsens kontakt med HR-avdelningen i Enköpings kommun har ett kollektivavtal träffats med Enköpings kommun, vilket trädde i kraft 25/11 2019. Avtalet löper på tills det sägs upp. Varje år ska denna ansökan förnyas.

”Effektiv och nära vård 2030/Vårdcentrum”: Distriktsstyrelsen har fortlöpande skickat synpunkter till projektet.

Löneöversyn: Utfallet för Fysioterapeuterna i 2020 års löneöversyn i Region Uppsala varierar mellan olika förvaltningar från 2,31 till 2,8 procent. Distriktet har skickat förhandlingsrapport till Fysioterapeuterna centralt.

Distriktets hemsida: Maria Ekblom har varit ansvarig för hemsidan som regelbundet har uppdaterats med aktuell information från styrelsen.

Facklig information, råd, stöd och utbildning:

  • Behovet av individuell rådgivning och individuellt stöd är fortsatt stort och prioriteras. Våra förhandlingsråd Mattias Petersson och Magnus Andersson har fortlöpande under året svarat på medlemmarnas frågor om lön och anställningsvillkor.
  • Information om Fysioterapeuterna till T6-studenterna genomfördes i början av studenternas sista termin.
  • Förbundets information om fysioterapi delades ut i samband med Fysioterapins dag den 8/9

Arbetsmarknadsläget har fortsatt att vara relativt gott.  

Övrigt inom respektive förvaltningar

Akademiska sjukhuset: En utvärderingav det nyskapade nya verksamhetsområdet Rehabilitering och Smärtcentrum har ännu inte genomförts men planeras av arbetsgivaren.

Uppsala kommun – gemensamt för Äldre- och Omsorgsförvaltningen:

  • Löneöversyn 2020 genomfördes innan sommaren. Ny lön betalades ut med junilönen. Utfall för gruppen ca 2,1%.
  • Huvudsemester 2020 beviljades enligt önskemål.
  • Lokala fackliga arbetsplatsombud har regelbundet deltagit vid avstämningar och riskanalyser r/t Covid -19 i verksamheterna där medlemmar finns.
  • SACO-rådet har samarbetat kring utskick av en arbetsmiljöenkät r/t Covid -19. Resultatet har analyserats både gemensamt samt för respektive förbund.
  • I början av året gjordes en sammanslagning av Äldre- och Omsorgsförvaltningens kvalitetsavdelningar till en gemensam.
  • I september togs beslut om att tillsätta MAR-funktion gemensamt för förvaltningarna. 

 Vi i styrelsen vill tacka alla, som på olika sätt engagerat sig i distriktets verksamheter under året. Tack också alla medlemmar för det förtroende som ni på olika sätt visat oss!

Styrelsen för Fysioterapeuterna Distrikt Uppsala