Årsmöte

Årsmöte 2019

Styrelsen för Fysioterapeuterna Distrikt Värmland hälsar varmt välkommen till årsmöte 2019 på onsdagen den 13:e november 2019

Datum: Onsdag den 13:e november
Tid: kl. 17:00 (fika redan 16:30) 
Plats: Samlingssalen, CSK, Karlstad

Kvällens program
17.00 Årsmöte med inspirerande föreläsning av förbundets Caroline Agrell om Påverkansmöjligheter i Värmland. För resten av punkterna se dagordningen längre ner.


Anmälan sker via varmland@fysioterapeuterna.se senast fredagen den 8:e november. Glöm inte uppge ev. kostavvikelser samt skriva med följande rader: Jag samtycker till att Fysioterapeuterna Värmland behandlar mina uppgifter/ev. kostavvikelser för att administrera min anmälan.

Har du förslag på Fysioterapeuterna Värmlands verksamhet är du välkommen att lämna in en motion. Motionerna redovisas på årsmötet och bereds av styrelsen under det kommande verksamhetsåret. 

Motioner behöver vara styrelsen tillhanda senast den fredagen den 6 november, skickas till mail: varmland@fysioterapeuterna.se med ämnet Motion 2019

Vill du vara med i styrelsen (vi behöver dig verkligen!) ta gärna kontakt med Valberedningen genom att skicka mail till Kristin Malmqvist (kristin.malmqvist@gmail.com)

 

Dagordning:

§ 1. Årsmötets öppnande
§ 2. Årsmötets behöriga utlysande 
§3. Godkännande av dagordningen
§ 4. Justering av röstlängd
§ 5. Val av två justeringsmän och tillika rösträknare
§ 6. Val av mötesfunktionärer
   a/ mötesordförande
   b/ vice ordförande
   c/ sekreterare
§ 7. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning för räkenskapsåret
§ 8. Revisionsberättelse
§ 9. Beslut om styrelsens ansvarsfrihet
§ 10. Fastställande av preliminär verksamhetsplan och budget.
§ 11. Val av distriktsstyrelse
§ 12. Val av revisor samt ersättare och val av valberedning
§ 13. Val av ombud till Kongress 2020
§ 14. Övriga frågor
§ 15. Årsmötet avslutas

 

Handlingar årsmöte 2019

Verksamhetsberättelse 2019

Verksamhetsplan preliminär 2020

Årssammanställning 2019

Dagordning årsmöte 2019