Årsmöte – Fysioterapeuterna

Årsmöte

Årsmöte hålls varje år i Distrikt Värmland.

Styrelsen för Fysioterapeuterna Distrikt Värmland hälsar varmt välkommen till årsmöte 2020 på måndagen den 23:e november 2020.

Datum: 23 november
Tid: kl. 18.00
Plats: Mötet sker digitalt, länk kommer till er som anmäler er

Vi börjar kvällen med en högst aktuell föreläsning av Therese Olsson som är förhandlingsråd Västmanland och även jobbar på IVA;

Rehabilitering efter Covid-19 och lång IVA-vårdtid
-Fysioterapeutens viktiga roll i rehabiliteringskedjan

Direkt efter föreläsningen genomför vi vårt årsmöte.

Anmälan: OSA 16/11 till varmland@fysioterapeuterna.se

Se även meddelande nedan från valberedningen, jag hoppas att någon är intresserad av att komma med i styrelsen inför nästa år.

Varmt välkommen!
Styrelsen i Värmland

Hej medlemmar i Distrikt Värmland!

Efter ett, på alla möjliga och omöjliga sätt, skakigt år försöker nu styrelsen i Värmland komma igång med ett mer aktivt arbete igen.
En styrelse är viktig för att vi ska bli en röst för förbundet, oss medlemmar och gentemot våra arbetsgivare. En trygghet för oss fysioterapeuter.

Styrelsen i Värmland är i stort behov av medlemmar för de olika styrelseuppdragen.
Anmäl ditt intresse till mig, kristin.malmqvist@gmail.com eller till styrelsens ordförande Sara, sarajolewis83@gmail.com så meddelas detta för val vid årsmötet.

Hälsningar valberedningen
Kristin Malmqvist
 

Dagordning Årsmöte Fysioterapeuterna Distrikt Värmland

1. Årsmötets öppnande

2. Årsmötets behöriga utlysande

3. Godkännande av dagordning

4. Val av mötesfunktionärer

a. Mötesordförande

b. Mötessekreterare

5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

6. Justering av röstlängd

7. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning för räkenskapsåret

8. Revisionsberättelse samt beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

9. Fastställande av preliminär verksamhetsplan och budget

10. Val av distriktsstyrelse (distriktsstyrelsen utser inom sig ordförande)

11. Val av revisor och ersättare för denna samt val av valberedning

12. Övriga frågor

13. Årsmötets avslutande

Handlingar årsmöte 2020

Verksamhetsberättelse 2020

Dagordning årsmöte 2020

Protokoll Årsmöte 2019

Protokoll Årsmöte 2020