Stipendier

Stiftelsen Renée Eanders hjälpfond,

för Sjukgymnaster/Fysioterapeuter i 

Region Västra Götaland och Region Halland

 

 Genom ett testamente 1952-04-08 förordnade gymnastikdirektör Renée Eander, född Jonsson, att 40 procent av hennes kvarlåtenskap skulle tillfalla dåvarande Kvinnliga Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbunds (K.L.S.R)* femte distrikt:

…att användas för beredande av ekonomisk hjälp till medlemmar i sagda distrikt, vilka på grund av ohälsa eller på annat sätt enligt distriktsstyrelsens prövning äro i behov av hjälp.

   Renées make, Knut Eander, förfogade över tillgångarna efter hennes bortgång och fram till sin död. Testamentet handlades och verkställdes genom Friman & Carlander Advokatbyrå i Göteborg. Bestämmelsen har tolkats så att endast avkastningen skall användas för sagda ändamål. Distriktsstyrelsen för KLSR:s femte distrikt åtog sig förvaltningen av den testamenterade egendomen och med hjälp av advokatbyrån bildades en stiftelse som fick namnet Stiftelsen Renée Eanders Hjälpfond, för vilken stadgar fastställdes i mars 1957. Distriktsstyrelsen i Femte distriktet utgjorde på den tiden också stiftelsens styrelse.

Femte distriktet har genom åren organiserats om och motsvaras idag geografiskt av distrikten för Region Västra Götaland och Region Halland. Fondens styrelse består nu av fem ledamöter som utses av distrikten och representerar Fysioterapeuterna i Region Västra Götaland och Region Halland.

Fondens värde och avkastning har ökat genom åren samtidigt som behovet av ekonomisk hjälp minskat. Permutationer har därför genomförts så att medel som inte kunnat användas till hjälpärenden nu också får användas till medlemmarna för fortbildning och därefter även forskning och utvecklingsprojekt.

Ur stadgarna:

§ 1…   Sedan en tiondel av den årliga avkastningen lagts till kapitalet skall återstående avkastning med avdrag för förvaltningskostnaderna

i första hand användas för beredande av hjälp till medlemmar i Fysioterapeuterna, distrikten för Region Västra Götaland och Region Halland, vilka på grund av ohälsa eller på annat sätt är i behov av hjälp oc

i andra hand användas för bidrag till fortbildning av medlemmar i nämnda distrikt av Fysioterapeuterna.

   Efter att dessa ändamål tillgodosetts må återstoden av nämnda avkastning användas till forskning och utvecklingsprojekt utförda av medlemmarna i nämnda distrikt av Fysioterapeuterna.

Bidrag till hjälpärende

Dessa ansökningar behandlas löpande under året. Som underlag för sitt beslut behöver styrelsen en del information, som framgår av ansökningsblanketten du hittar nedan. Ansökan görs på formuläret, kompletteras med en kopia på senaste årets slutskattesedel och eventuella andra underlag som åberopas. För dessa bidrag följer styrelsen Skatteverkets riktlinjer. 

Stipendier för fortbildning samt forskning och utvecklingsprojekt

De medel som inte används för hjälpärenden kan användas:

• För fortbildning. Dessa ansökningar beviljas efter avslutad fortbildning. Ansökan ska göras enligt formuläret nedan och vara kontaktpersonen tillhanda senast 28 februari.

Styrelsens utdelningsmöte för fortbildning hålls i april.

• Återstoden får användas till forskning och utvecklingsprojekt. Dessa ansökningar kan göras för planerade forskningsarbeten enligt formuläret nedan och vara kontaktpersonen tillhanda senast 30 september.

Styrelsens utdelningsmöte för FoU-arbeten hålls i oktober.

Medlemsskapskravet innebäratt ha varit medlem i Fysioterapeuterna under minst hela det kalenderår som ansökan avser, och medlem i något av ovan nämnda distrikt vid ansökningstillfället. För att ansöka om stipendier för fortbildning samt forskning och utvecklingsprojekt krävs också att den sökande är yrkesverksam.

Här kan du hämta ansökningsblanketterna:

(Samtliga blanketter har uppdaterats oktober 2020. Både den tidigare och nuvarande blanketter gäller under en övergångsperiod till 2021-02-28)

Ansökan hjälpärende

Ansökan forbildning

Ansökan FoU

Ansökningar skickas till kontaktpersonen för det geografiska område där du arbetar. För Region Västra Götaland utgår vi fortfarande från den gamla landstingsindelningen.

Du kan självklart också kontakta oss om du har frågor om bidrag och stipendier.

  • Göteborg och Bohuslän: Elisabeth Brodin och Roland Zügner
  • Skaraborg: Johnny Bjur
  • Älvsborg: Lotta Runeson
  • Halland: Maudh Arndorw

 

Adresslista:

Ordförande
Lotta Runeson
Sjätte Villagatan 1
504 54 BORÅS
Mobil: 0705 24 62 62
e-mail: lotta.runeson@gmail.com

Sekreterare
Roland Zügner
Alfhemsgatan 6
413 10 Göteborg
Mobil:0703 101 863
e-mail: roland.zugner@gmail.com

Kassaförvaltare
Elisabeth Brodin 
Björsagårdsvägen 27 
439 74 Fjärås
Mobil: 070 334 85 76 
e-mail: elisabethbrodin@hotmail.com

Ledamöter

Johnny Bjur
Knallevägen 11
532 38 SKARA
Mobil: 0705 73 54 82
e-mail: johnny.bjur@gmail.com

Maudh Arndorw
Vipekärrsvägen 30
434 94 VALLDA
Mobil: 070 399 23 43
e-mail: maudh.arndorw@mail.se