Vårdval Rehab

Senast uppdaterad April 2015

uBet omN Vårdval Rehab uppskjutet 

Här är det brev med synpunkter och förslag som kom upp på vårt medlemsförslag, som skickats till tjänstemännen och politikerna som skall besluta om Krav- och Kvalitetshandboken:

Förslag Vårdval Rehab

 

Nedan följer de dokument som relaterar till fullmäktiges beslut angående vårdval rehab den 11/2-2014

1. LSR Yrkanden inför MBL-förhandlingen 27/11-2013. Dokument

2. MBL förhandlingsprotokoll från den 5/12-2013. Dokument

3. Distriktsstyrelsen Västra Götaland Regionens yrkanden 25/1-2014 inför fullmäktige den 11/2- 2014. Dokument

4. Fullmäktiges beslut den 11/2-2014. Dokument

Central förhandling har genomförts

Fysioterapeuterna har genomfört central förhandling med VG-region angående vårdvalsförslaget och har efter detta skrivit ett specifikt yrkande till Regionfullmäktige där förbundet yrkar om ytterligare tid för beredning innan beslut, se PDF-filer som följer:

 MBL-förhandling Yrkande till Regionfullmäktige

Beslut om Vårdval Rehab Uppskjutet

Måndagen den 18 november hölls ett gemensamt informationsmöte om Vårdval Rehab för ägarutskottet (ÄU), hälso- och sjukvårdsutskottet (HSU) och regionstyrelsen (RS). Planen var från början att informationsmötet skulle efterföljas av beslutsmöten i ÄU och HSU. Sedan skulle beslut tas i RS och slutligen beslut i regionfullmäktige (RF) 26 november.

Med anledning av att två fackliga organisationer begärt central förhandling enligt MBL § 14 kunde beslut i ärendet inte tas i måndags och tisdags. HSU och ÄU beslutade att ärendet utgick från deras möten, för att avvakta att de fackliga förhandlingarnas avslut. Därmed kommer ärendet inte heller upp till RF 26 november eftersom RS inte hinner bereda det dessförinnan.

Ny tidplan 


Ärendet planeras komma upp som beslutsärende till RS 10 december, denna gång utan att föregås av beslut i HSU och ÄU. Därefter går det vidare till RF i februari 2014. 
  
Enligt Jonas Andersson (fp), vice ordförande i HSU, kommer genomförandet skjutas till september 2014.

 

 

 


 

Information från MBL regionstyrelsen den 11/11-2013.

LSR och övriga Saco-förbund var oeniga med arbetsgivaren gällande arbetsgivarens förslag till beslut.

 

Förslag till beslut:

Hälso- och sjukvårdsutskottet beslutar föreslå Regionstyrelsen att föreslå Regionfullmäktige att besluta

1. Vårdval Rehab inom primärvården införs vid tidpunkt som anges i samband med att finansiering fastställs.

2. Godkänna krav- och kvalitetsboken, Västra Götalands Primärvård, Rehabilitering och att denna ska utgöra grunden för det fortsatta arbetet med införande av vårdvalsmodellen.

 

Hälso- och sjukvårdsutskottet beslutar för egen del

3. Godkänna förslaget till vårdvalsmodell för arbetsterapi och sjukgymnastik på primärvårdsnivå enligt bifogad Krav- och kvalitetsbok

4. Uppdra åt Hälso- och sjukvårdsdirektören att genomföra förberedelser för införande av vårdval samt påbörja fortsatt utredning- och utvecklingsarbete av vårdvalmodellen enligt bifogad slutrapport

 

 LSR kommer därför att begära central förhandling enligt MBL § 14.

Mer information kommer senare.

 

Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund

Distrikt Västra Götaland

 


 

LSR´s distrikt i Västra Götaland har under de senaste åren genom LSR´s medlemsförening för privatpraktiker i Göteborg/Västra Götaland utsett kontaktpersoner som ingått i regionens referensgrupp.

Genom att medverka i referensgruppen har LSR distriktet därmed påverkat framtida vårdval i syfte att stärka professionens ställning på den privata arenan när yrket konkurrensutsätts med regionens ”målbild” att underlätta patientens rätt att välja, ökad  tillgänglighet och kvalitet, vård på lika villkor i hela regionen, tillgodose patientens behov av sammanhållen vård samt att vården ska vara kunskapsbaserad.

Distriktet har inte lyckats uppnå professionens önskemål i alla dess delar som t.ex. att specialistkunskap hittills saknas  i nuvarande förslag, vilket vi anser bör tillvaratas för patientens behov av ”rätt vård” .

Distriktet har under medlemsmöten haft möjlighet att förmedla projektgruppens förslag till berörda medlemmar ffa primärvårdssjukgymnaster då frågor har kunnat ställas direkt till projektledaren.

Även sjukgymnaster som arbetar på den s.k. ”nationella taxan”  har distriktet genom privatpraktiker föreningen anordnat ett medlemsmöte för,  med samma koncept.

Då den nationella taxan i början av maj 2013 kom att förlängas på obestämd tid med förbehållet att en modernisering av densamma kommer att påbörjas under året, så kommer ej s.k. ”taxe-sjukgymnaster ” att beröras av kommande vårdval .

 

Remissen har nu skickats ut till de olika förbunden för påsyn och för att få in åsikter om vad de tycker om förslaget, se PDF för förslaget: Remiss Vårdval Rehab

Eventuella frågor kan mailas till:

hasse.kr@telia.com  eller Lennart.duckhow@tele2.se eller annabrunstedt@bredband.net