Forskningspolitiskt program – Fysioterapeuterna

Forskningspolitiskt program

Förbundsstyrelsen tog i mars 2016 beslut om ett forskningspolitiskt program. I programmet lyfts fram vad som krävs för att fysioterapeutisk forskning ska fortsätta att utvecklas och breddas.

Utvecklingen av fysioterapeutisk forskning är framgångsrik. 2015 har mer än 400 fysioterapeuter disputerat och ett trettiotal är professor. För att denna utveckling ska kunna fortsätta krävs resurser i form av forskningsmedel, forskningstjänster samt en infrastruktur inom hälso- och sjukvården som stödjer forskningsaktivitet.

Programmet lyfter bland annat fram:

  • Antalet utbildningsplatser på magister/masterutbildning måste vara av den dimensionen att hälso- och sjukvårdens behov av kompetens tillgodoses samtidigt som antalet examinerade utgör en bas för rekrytering till forskarutbildning. Det är ett högt söktryck från fysioterapeuter på universitetens magister- och masterutbildningar. Det är därför viktigt att universiteten tar sitt ansvar och anpassar antalet utbildningsplatser till behoven.
  • Av de fysioterapeuter som uppnått docent- och professorskompetens kommer mer än en tredjedel att ha pensionerats år 2020. En utökad rekrytering av nya doktorander behövs för att på sikt kunna upprätthålla kompetensnivån för att fylla på de luckor som uppstår. 
  • Riktade medel för inrättade av doktorandtjänster skulle på ett avgörande sätt kunna bidra till att forskarutbildning inom fysioterapi säkerställs. 
  • Det är av stor vikt att det skapas meriteringstjänster för nydisputerade fysioterapeuter. Att disputerade fysioterapeuter kan gå vidare till docent och professorskompetens är avgörande för ämnets utveckling. De tjänstekonstruktioner som idag finns vid svenska universitet för meriteringen efter disputation är otillräckligt finansierade och underdimensionerade i antal. 
  • Inom akademin finns ett etablerat system för internationellt forskningssamarbete i form av forskningsvistelser utomlands och inbjudan av gästforskare till svenska universitet. För att stödja unga forskningsdiscipliner i denna utveckling krävs riktat statligt stöd för ökad internationalisering.