Kongress 2020

Lördagen den 14 november och söndagen den 15 november 2020 håller Fysioterapeuterna kongress på Quality Hotel Friends i Solna för 85 valda ombud. Kongressen är Fysioterapeuternas högsta beslutande organ och samlas vart fjärde år i november.


Kongressen 2016.

På kongressen tar valda ombud beslut om förbundets inriktning för den kommande mandatperioden 2021-2024, inklusive val av förbundsstyrelse.

Skriv motion till kongressen senast 2 maj

Aktuellt om Kongress 2020

Fysioterapeuterna tar ställning i hållbarhetsfrågor

2019-09-19 10:37

Påverkansarbete, Kongress 2020

Kalendarium för Kongress 2020

nov
14

14 november 2020 – 15 november 2020

Kongress 2020

Quality Hotel Friends, Solna

Fysioterapeuterna, Kongress 2020

Skriv en motion till senast 2 maj

Du som medlem kan skriva en motion till kongressen. En motion är ett förslag som du som medlem lägger till kongressen. Motionerna (från medlemmar) och propositionerna (som förbundsstyrelsen lägger) är grunden för förbundets arbete under den kommande mandatperioden 2021-2024. Det är alltså ett bra sätt att påverka ditt förbund genom att skriva en motion!

Så här gör du:

1. Utgå från denna mall för att skriva motionen. Spara ned mallen i din egen dator innan du börjar skriva.
2. Skriv själv eller tillsammans med andra medlemmar i förbundet, det du vill göra, ändra, utveckla eller verka för. Har du flera ideér skriver du flera motioner.
3. Motionen ska mailas till Fysioterapeuternas kansli på kansli@fysioterapeuterna.se senast den 2 maj 2020 för att godkännas. Skriv "Motion kongress 2020" i ärenderaden. OBS! Skicka in som wordfil, ej pdf!

Senast den 1 oktober kommer kongresshandlingarna vara offentliga och publiceras här. Då kan du se hur förbundsstyrelsen ser på ditt förslag. Som motionär får man inga personliga förhandsbesked.

Föreslå hedersmedlem senast 2 maj

Du som är medlem kan föreslå en person du tycker ska bli hedersmedlem i Fysioterapeuterna.

Så är gör du:

Senast den 2 maj 2020 skriver du namn på personen, inklusive en motivering, och e-postar till kansli@fysioterapeuterna.se Skriv "hedersmedlem" i ärenderaden.

Det är kongressen som sedan utser hedersmedlemmar efter förslag från förbundsstyrelsen.

Senast den 1 oktober kommer kongresshandlingarna vara offentliga och publiceras här. Då kan du se vilka nya hedermedlemmar förbundsstyrelsen föreslår till kongressen.

Viktiga datum inför kongressen

2019

  • 15 september: Sista dag att nominera kongressombud
  • Sista kvartalet: Alla distrikt och studentsektionen beslutar om kongressombud på sina årsmöten.

2020

  • Mitten av januari - sista mars: Valberedningen tar emot förslag (webbformulär) på kandidater til förbundsstyrelsen och etiskt råd.
  • Första kvartalet: Alla sektioner beslutar om kongressombud på sina årsmöten
  • 2 maj: Deadline för att skicka in motioner och förslag på hedersmedlemmar
  • 31 augusti: Förbundsstyrelsen kallar senast till kongress via Fysioterapi och webben.
  • 1 oktober: Sista dag för valda ombud att få tillgång till kongresshandlingarna inklusive propositioner och motioner.