Kongressombud – Fysioterapeuterna

Nominera kongressombud

Till varje kongress väljs ombud som representerar sitt distrikt/sin sektion. Totalt finns 85 mandat. Alla medlemmar kan nominera ombud. En nominering är ett förslag, ombuden väljs på distriktets/sektionens årsmöte 2024.

Nominera kongressombud

Frågor och svar - Vad gör ett kongressombud
Ett kongressombud är med och fattar beslut – röstar – på kongressen. Ombudet ska företräda sitt distrikt/sin sektion. Ombudet förväntas också läsa alla handlingar och förbereda sig innan kongressen, bland annat genom att prata med medlemmarna i sitt distrikt/sin sektion, så att man känner att man kan företräda dem på ett bra sätt.

Måste jag kunna något särskilt för att bli ombud?

Nej. Du kommer i god tid att få ta del av både handlingar, det vill säga förslag och texter, så att du kan diskutera dem med medlemmarna i ditt distrikt/din sektion. Du kommer också erbjudas utbildning och information kring hur arbetet går till på en kongress.

Hur går valet av kongressombud till?

Alla medlemmar kan nominera den som de tycker ska bli kongressombud. Nomineringarna tas omhand av distrikt och sektioner och valet av ombud sker vid respektive distrikts årsmöte samt av respektive sektion, inklusive studentsektionen.

Får jag nominera vem som helst?

Den du nominerar behöver vara medlem i Fysioterapeuterna och ditt distrikt/din sektion. Personen behöver också vara tillfrågad och ha tackat ja. I övrigt är det fritt fram!

Får jag nominera mig själv?

Ja, det går jättebra att nominera sig själv.

Fördelning av mandat

Totalt finns 85 mandat att fördela på distrikt, sektioner och studenter. Sektioner (16 stycken) och studenter (de 8 utbildningsorterna) har vardera ett (1) mandat. Resterande 61 mandat fördelas på de 21 distrikten utifrån hur många medlemmar respektive distrikt har per den 31/12 2023. Alla distrikt har minst 2 mandat var.