Valberedningen – Fysioterapeuterna

Valberedningen

Vid kongressen 2024 ska ombuden välja ledamöter till förbundsstyrelsen och rådet för etik och hållbarhet, för mandatperioden 2025–2028. Alla medlemmar kan nominera kandidater till uppdragen. När nomineringstiden är över gör valberedningen en noggrann genomgång av inkomna förslag. Därefter tar de fram ett förslag till kongressen.

Alla medlemmar har möjlighet att nominera kandidater till förbundsstyrelsen och etik- och hållbarhetsrådet. Alla förslag behandlas konfidentiellt och synpunkter på potentiella kandidater välkomnas. 

Känner du till någon lämplig fysioterapeut som har kunskap, kompetens och erfarenhet som du anser skulle stärka och utveckla vår förbundsstyrelse, så är du varmt välkommen att kontakta oss. Den du nominerar måste vara medlem i förbundet och tillfrågad om hen är intresserad av uppdraget. Du kan även nominera dig själv.

Sista dag för nominering är den sista februari 2024. Valberedningen går igenom samtliga förslag och kontaktar nominerade personer för att få mer information om dem.

Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen styr och leder förbundets arbete under mandatperioden. De sammanträder minst sex gånger per kalenderår. Minst fem ledamöter behöver vara närvarande för att förbundsstyrelsen ska kunna fatta beslut. Som förbundsstyrelseledamot representerar man alla medlemmar över hela landet och har ett ansvar att arbeta för den inriktning som kongressen beslutat.

Etik- och hållbarhetsrådet

Etik- och hållbarhetsrådet är rådgivande till förbundsstyrelsen i etiska frågor och ska aktualisera etiska frågor av betydelse för fysioterapeuters professionella utövande, samt handlägga ärenden som berör förbundets etiska regler. Rådet består av fyra ledamöter varav tre utses av kongressen. Förbundsstyrelsen utser inom sig ordförande för rådet.


Nominera till Förbundsstyrelsen och Etik- och hållbarhetsråd

Här kan du fram till sista februari 2024 nominera kandidater. Valberedningen jobbar därefter med att ta fram förslag. Du kommer att kunna läsa om deras förslag på hemsidan och i tidningen Fysioterapi efter sommaren.

Valberedningen inför kongress 2024 består av:

  • Catharina Bäcklund  
  • Daniel Brandon 
  • Mathias Andersson 
  • Wiveca Englund 
  • Eva Holmgren 
  • Lars Lundgren 

Kontakta valberedningen via frad.jamtland@fysioterapeuterna.se