Vårdvalspolicy – Fysioterapeuterna

Fysioterapeuternas vårdvalspolicy

Sedan den 1 januari 2010 är det obligatoriskt för alla landsting/regioner att ha ett valfrihetssystem enligt Lag om valfrihetssystem (LOV) i primärvården. Obligatoriet regleras i hälso- och sjukvårdslagens §5. Varje landsting och region har sin egen modell och utformning av vårdval. Fysioterapeuternas vårdvalspolicy beslutades av förbundsstyrelsen 17 december 2015.

Fysioterapeuternas vårdvalspolicy

Positiv grundinställning till vårdval

Patientens rätt och möjlighet att välja den vård och vårdgivare som bäst svarar mot hens behov är centralt och slås fast i Patientlagen. Vårdvalets syfte är att öka tillgängligheten i primärvården och att stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården. Fysioterapeuterna är därför i grunden positiva till vårdval enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV).

Underutnyttjad kompetens

Fysioterapeuters insatser är självklara för hållbar hälsa och välfärd. Inom fysioterapi sker en snabb utveckling av kunskap och kompetens. Det finns evidensbaserad kunskap och vetenskapligt stöd för att fysioterapi kan förebygga, lindra och i vissa fall bota många stora folksjukdomar. Fysioterapi kan också bidra till att utjämna den stora ojämlikheten i hälsa mellan grupper i befolkningen. Genom att nyttja alla professioners kompetens kan patienter snabbare erbjudas rätt stöd vilket förbättrar patientflöden, minskar kostnader och ger stora hälsovinster. Ändå är fysioterapi en underutnyttjad kompetens i dagens hälso- och sjukvård.

För att fler patienter ska få tillgång till bästa möjliga hälso- och sjukvård arbetar Fysioterapeuterna för att fysioterapeutisk kompetens ska tillvaratas bättre när vårdval utformas.

Allmänna riktlinjer

För att vårdvalet ska fungera optimalt måste det utformas utifrån regionala förutsättningar. Fysioterapeuternas vårdvalspolicy tar inte ställning till vilken vårdvalsmodell som är mest lämplig. Syftet med policyn är istället att ge allmänna riktlinjer för hur olika vårdvalssystem kan förbättras så att fysioterapeutisk kompetens i ökad utsträckning görs tillgänglig.

Fysioterapeuterna arbetar för att:

  • Fysioterapi ska vara en självklar del av den hälso- och sjukvård som görs tillgänglig genom vårdval. För att tydliggöra och underlätta patienters val av vårdgivare ska fysioterapi specificeras som en del av det samlade utbudet. Det kan göras genom särskilda vårdval för fysioterapi eller rehabilitering, eller genom generella vårdval där tillgången till fysioterapi som en del av ett vårdenhetsutbud säkras genom förfrågningsunderlag eller ersättningssystem.
  • Vårdval ska omfatta även specialiserad fysioterapi. Sådana vårdval ger möjlighet till ett resurseffektivt arbetssätt där rätt kompetens möter patienten. Det bidrar till bättre hälsa och sparar samhällets resurser.
  • Patienter ska få bättre information om hälso- och sjukvårdens fysioterapeutiska innehåll inklusive olika inriktningar och de möjligheter som e-hälsa ger bör användas i väsentligt större omfattning. 
  • Vårdvalsystem ska vara förenligt med gällande lagstiftning och grundas på stabila och långsiktiga villkor. Vårdval måste utformas konkurrensneutralt så att även småskaligt företagande möjliggörs. Samverkan och vårdkedjor ska organiseras så att de fungerar oavsett organisationsform, exempelvis i form av nätverk.
  • Ersättningssystem ska utformas så att patienter med stora vårdbehov inte missgynnas. Vård efter behov ska prioriteras framför tillgänglighet för alla. Ersättningssystem ska också uppfylla grundläggande krav på affärsmässighet och skäliga ersättningsnivåer.
  • Förfrågningsunderlag för upphandling enligt LOV ska utformas med utrymme för utveckling och innovation. Detaljstyrning som hämmar utveckling ska undvikas.
  • Vårdval ska införas och revideras i nära dialog och samverkan med professionerna.

Fysioterapeuterna om primärvården