Organisation – Fysioterapeuterna

Organisation

Fysioterapeuterna arbetar med både professions- och fackliga frågor.

Kongressen

Förbundets högsta beslutande organ är kongressen, som sammanträder vart fjärde år. Kongressens deltagare består av representanter från förbundets råd, sektioner och studentsektion.

Förbundsstyrelse

Kongressen utser den förbundsstyrelse som arbetar i enlighet med den inriktning som kongressen beslutat.

Arbetsutskottet (AU)

Arbetsutskottet består av förbundsordförande, vice förbundsordförande samt ytterligare en ledamot av förbundsstyrelsen (FS), vilket under mandatperioden 2020 - 2024 är ordförande för rådet för arbetsliv och avtal.

Arbetsutskottets uppdrag meddelas via delegation från förbundsstyrelsen. AU förbereder förbundsstyrelsens sammanträden och lägger förslag till beslut till FS. AU kan också ta beslut i frågor som inte är av principiell natur.

Råd

Till sitt förfogande har förbundsstyrelsen flera rådgivande råd som är forum för utbildning, information, idé och diskussionsutbyte med syfte att utveckla en bra verksamhet.

Specialistkommittén 

Specialistkommittén har till uppgift att granska och besluta om specialistkompetens samt att godkänna handledare och studieplaner.

Distrikt

Förbundets lokala verksamhet är uppbyggt av 21 geografiska distrikt, vars uppgift är att driva förbundets frågor och de frågor som distriktets medlemmar anser är viktiga. Varje distrikt motsvarar i princip regionernas indelning. 

Sektioner

Sedan 1 juli 2006 är sektionerna närmare knutna till förbundet och alla medlemmar kan välja att vara med i en eller flera sektioner. Sexton olika sektioner arbetar idag med professionsfrågor.

Studentsektionen

Alla som studerar på grundutbildningen till fysioterapeut kan bli studentmedlemmar i förbundet.

Kansli

På förbundets kansli finns förbundsdirektören och förbundets anställda tjänstemän.

Fysioterapeuterna Utbildning AB

Sedan 2021 finns ett bolag, som förbundet äger, som arbetar med utbildningsfrågor.