Vetenskapligt råd – Fysioterapeuterna

Vetenskapligt råd

Vetenskapliga rådet är förbundets sakkunniga och Förbundsstyrelsens beredningsorgan i vetenskapliga frågor. Vetenskapliga rådet har autonomi i förhållande till Förbundsstyrelsen.

Förbundsstyrelsen inhämtar underlag från rådet inför ställningstagande i frågor inom rådets kompetensområden. Vetenskapliga rådet kan på eget initiativ granska Förbundsstyrelsens ställningstaganden i frågor som rör rådets kompetensområde och förmedla synpunkter till Förbundsstyrelsen i sådana frågor.

Vetenskaplig rådet har vidare till uppgift att med olika åtgärder stödja professionens forskning och vetenskaplig verksamhet. Vetenskapliga rådet ansvarar för eventuella överklaganden gällande beslut om specialistkompetens. Vetenskapliga rådet består av en ordförande och tre ledamöter vilka utses av Förbundsstyrelsen efter öppen nominering av såväl enskilda medlemmar som sektionerna och distrikten. Ledamöterna ska ha hög vetenskaplig kompetens, docent eller professor.

Ordförande i Förbundsstyrelsen och förbundets FoU-chef är adjungerade till Vetenskapliga rådets möten och Vetenskapliga rådets ordförande kan adjungeras till Förbundsstyrelsens möten. Förbundsstyrelsen kan efter förslag från Vetenskapliga rådet utse ett antal vetenskapliga rådgivare för individuella uppdrag.

Nuvarande ledamöter

  • Anne Söderlund, professor vid Mälardalens högskola
  • Monika Fagevik Olsén, adjungerad professor i fysioterapi vid Göteborgs universitet och Universitetssjukhusöversjukgymnast vid Sahlgrenska universitetssjukhuset.
  • Erik Rosendal, professor i fysioterapi vid Umeå Universitet
  • Lena Nilsson-Wikmar, senior professor vid Karolinska Institutet
  • Cecilia Fridén (sekreterare), FoU-chef, Fysioterapeuterna cecilia.friden@fysioterapeuterna.se