Vetenskapligt råd – Fysioterapeuterna

Vetenskapligt råd

Vetenskapliga rådet är förbundets sakkunniga och Förbundsstyrelsens beredningsorgan i vetenskapliga frågor. Vetenskapliga rådet har autonomi i förhållande till Förbundsstyrelsen.

Ordförande i Förbundsstyrelsen och förbundets FoU-chef är adjungerade till Vetenskapliga rådets möten och Vetenskapliga rådets ordförande kan adjungeras till Förbundsstyrelsens möten. Förbundsstyrelsen kan efter förslag från Vetenskapliga rådet utse ett antal vetenskapliga rådgivare för individuella uppdrag.

Ordförande

Anne Söderlund, professor vid Mälardalens universitet

Ledamöter

Monika Fagevik Olsén, adjungerad professor i fysioterapi vid Göteborgs universitet och Universitetssjukhusöversjukgymnast vid Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Erik Rosendal, professor i fysioterapi vid Umeå Universitet

Lena Nilsson-Wikmar, senior professor vid Karolinska Institutet

Sekreterare

Cecilia Fridén, FoU-chef, Fysioterapeuterna cecilia.friden@fysioterapeuterna.se

Vetenskapliga rådets vision

Att stärka professionens, allmänhetens och myndigheternas kunskap om och nyttjande av fysioterapeutisk vetenskaplig kompetens för optimal hälsa.

Vad gör Vetenskapliga rådet?

Förbundsstyrelsen inhämtar underlag från rådet inför ställningstagande i frågor inom rådets kompetensområden. Vetenskapliga rådet kan på eget initiativ granska Förbundsstyrelsens ställningstaganden i frågor som rör rådets kompetensområde och förmedla synpunkter till Förbundsstyrelsen i sådana frågor.

Vetenskaplig rådet har vidare till uppgift att med olika åtgärder stödja professionens forskning och vetenskaplig verksamhet. Vetenskapliga rådet ansvarar för eventuella överklaganden gällande beslut om specialistkompetens. Vetenskapliga rådet består av en ordförande och tre ledamöter vilka utses av Förbundsstyrelsen efter öppen nominering av såväl enskilda medlemmar som sektionerna och distrikten. Ledamöterna ska ha hög vetenskaplig kompetens, docent eller professor.