Kvalitets- och patientsäkerhetskommittén

Sedan 2014 har Fysioterapeuterna en kvalitets- och patientsäkerhetskommitté. Visionen för Fysioterapeuternas engagemang i kvalitets- och patientsäkerhetsarbete är att: "Fysioterapeuterna förbättrar Sveriges hälso- och sjukvård."

I rådet ingår personer som deltar med erfarenhet och kompetens. För kommittén är det viktigt att arbeta både internt och extern. Internt vill vi skapa intresse och medvetenhet om att kvalitet- och patientsäkerhetsarbete i allra högst grad berör fysioterapeuter och att vi är övertygade om att vi om profession måste vi ta större ansvar för vårdens förbättringsarbete

Externt behöver vi som profession vara delaktiga i debatten, samarbeta med brukarorganisationer och ta plats på de arenor som finns. Vi behöver gemensamt formulera patientsäkerhet ur ett fysioterapeutiskt perspektiv.

Några aktiviteter som genomförts sedan kommittén bildades:

  • Vid Fysioterapi 2015 var kvalitets- och patientsäkerhetsarbete ett fokusområde.
  • Tidningen Fysioterapi har gjort ett temanummer om kvalitets- och förbättringsarbete.
  • Fysioterapeuterna är medarrangörer till Patientssäkerhetskonferensen.
  • Fysioterapeuterna har inrättat ett kvalitetspris som delas ut årligen.
  • Tillsammans med andra professionsförbund har vi tagit fram en skrift om patientsäkerhet; Säker vård.
  • En utbildning: "Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete för fysioterapeuter" har utvecklats och genomförs runt om i landet.
  • Fysioterapeuterna har tagit aktiv del i arbetet runt kvalitetsregister såväl i kontakt med de egna kollegorna som i samverkan med Nationella kvalitetsregister.

I alla våra verksamheter behöver vi gemensamt arbeta för att förbättra kvalitet och patientsäkerhet. Det finns många goda exempel och verktyg som man kan använda i det arbetet.

Medlemmar i Kvalitets- och patientsäkerhetskommittén

Cecilia Winberg

Ordförande i Kvalitets- och patient-säkerhetskommittén
0705-59 60 01
cecilia.winberg
@fysioterapeuterna.se 

Cecilia Fridén

FoU-chef, Fysioterapeuterna
Tel: 08-567 06 108
Mobil: 0709-28 61 08
cecilia.friden
@fysioterapeuterna.seSofia Persson

Tog sjukgymnastexamen 1999 i Lund och har arbetat som sjukgymnast sedan 2000. Har arbetat som sjukgymnast inom olika och som enhetschef, verksamhetschef och utvecklingsledare. Filosofie masterexamen med huvudområde Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd. Arbetar sedan 2015 som utvecklingsledare på Qulturum, en utvecklingsenhet i Region Jönköping. Arbetar för närvarande med regionövergripande projekt och program, samt som coach i olika ledarskapsprogram. Ett intresseområde och forskningsområde är co-production och hur hälso- och sjukvården kan utveckla metoder och strategier för samskapande av tjänster med patient och invånare.

Elisabeth Rydwik

Arbetar som lektor och är docent på Karolinska Institutet. Hon har ett kombinationslektorat med Stockholms läns landsting där hon har sin placering i Stockholms läns sjukvårdsområde på FOU. Hennes forsknings- och undervisningsområde är inom äldres hälsa och hon var tidigare ordförande för Sektionen för äldres hälsa inom Fysioterapeuterna. Hon brinner för att förbättra kvalitet och patientsäkerhet framförallt för äldre personer i behov av vård och omsorg.

Camilla Andersson

 

Pelle Kölhed


Aris Seferadis

Sedan 2015 enhetschef för Arbetsterapi och Fysioterapi Högsbo vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Man kan egentligen sammanfatta hela hans karriär hittills som ett försök att ta reda på hur han borde göra jobbet. Han läste artiklar och började lära sig göra egna studier för att eventuellt disputera 2010 på rehabilitering av whiplash-relaterade besvär. Samtidigt gick han kliniska kurser och engagerade sig i verksamhetsutveckling på arbetsplatsen. Till slut var det dags för ett nytt kapitel i livet och han gick från eldsjäl till chef för att ha mandat och ansvar för helheten.

Niklas Föghner

Arbetar som verksamhetschef för Vimmerby hälsocentral, Landstinget i Kalmar län.

Leg. sjukgymnast sedan 1998, specialist inom idrottsmedicin sedan 2005. Har bakgrund som sjukgymnast inom primärvården, FoU-arbete inom professionen, samt verksamhetsutvecklare. Har som konsult genomfört flertalet granskningar av fysioterapeuter i olika landsting. Brinner för att alla fysioterapeuter ska bedriva en verksamhet av god kvalitet.