Kontaktombud – Fysioterapeuterna

Kontaktombud

Kontaktombudens uppgift är att vara en länk mellan styrelsen och medlemmarna i olika delar av landet.

I uppdraget ingår att 

  • Inkomma med skriftligt bidrag till hemsidan 
  • Delta till att anordna lokal aktivitet
  • Sprida information från sektionen till medlemmarna
  • Nominera till hedersutmärkelsen
  • Vara ”Remissinstans”/bollplank till styrelsen
  • Förse styrelsen med information och synpunkter från medlemmarna
  • Delta i konferenser/aktiviteter som representant för sektionen

Sektionsstyrelsen anordnar träffar för kontaktombuden, i dagsläget 1 gång/termin

Minnesanteckningar från senaste kontaktombudsträffen 

Har du frågor som rör äldrefrågor i ditt område, ta kontakt med ditt kontaktombud! 

Västernorrland
Åsa Wikman
asa.wikman@solleftea.se

Tog min sjukgymnastexamen 2004 i Umeå. Kände snabbt efter min utbildning att området äldres hälsa och geriatrik intresserade mig mycket. Att möta den komplexitet som den äldre ofta multisjuka patienten innebär tycker jag fortfarande är lika spännande, utvecklande och givande. Mötet med varje patient är unikt och att hitta patientens egen drivkraft och tilltro till sin egen förmåga är viktiga delar, såväl som att arbeta interprofessionellt med andra yrkeskategorier. Arbetar idag som fysioterapeut inom den kommunala hälso-sjukvården i Sollefteå kommun, dels inom Hemsjukvård men även Säbo och till viss del korttidsverksamhet. Brinner för verksamhetsutveckling och för att visa på hur våra fysioterapeutiska insatser gör skillnad. Kombinerar i nuläget även mitt kliniska arbete med magisterstudier inom området Äldres hälsa.  Är fackligt förtroendevald på min arbetsplats och försöker även genom dessa kontakter arbeta för ökad samverkan mellan vårdnivåer i vårdkedjan samt för vikten av kontinuerlig kompetensutveckling.  

Örebro
Rose-Marie Wilnerzon Thörn
rose-marie.wilnerzon-thorn@regionorebrolan.se

Jag tog min sjukgymnastexamen i Campinas, Brasilien och svensk legitimation 1988. Jag arbetade de första åren på sjukhuset i Hässleholm, framförallt inom medicin, IVA och hjärtrehabilitering. Sedan har jag arbetat på barnhabilitering/barnkliniken , primärvården, LSS, egen företagare, hemrehabilitering och hemsjukvård i Örebro, Göteborg, Portugal och Kristianstad. I Kristianstad bytte jag inriktning i mitt arbete efter många år inom handikappområdet och jag läste också på Masterprogrammet inom Integrerad Hälsovetenskap med inriktning äldres hälsa.

Så småningom flyttade jag tillbaka till Örebro under 2014 och började jobba på Geriatriska kliniken på USÖ med en nystartat utvecklingsprojekt ( kortidsboende med intensiv träning med fysioterapeut/sjukgymnast)tillsammans med Örebro kommun och primärvården. Nu arbetar jag på Fysioterapiavdelning på USÖ och sedan september deltar jag i en forskningsstudie med målet att disputera. Området är tidig mobilisering efter bukkirurgi (perioperativ vård och Enhanced Recovery after Surgery) med särskild fokus på äldre ( sköra). 

Stockholm
Julia Hamilton
julia.hamilton@sll.se

Julia Hamilton tog sjukgymnastexamen 2013 vid Karolinska institutet i Stockholm. Sedan dess har hon jobbat på Stockholmsgeriatriken, en geriatrisk klinik med olika profiler bland annat stroke, ortopedi, medicin och demens.  Redan under grundutbildningen förstod hon att äldres hälsa blir hennes hjärtefråga. Idag driver Julia fallpreventivt arbete på kliniken där senaste projektet var fallpreventionsveckan riktad mot patienter, anhöriga och personalgrupper. Att jobba med äldre känns meningsfullt och stimulerande där varje möte med patienter ger något nytt. För att kunna ger våra patienter den vård de behöver måste man kunna navigera även i den vetenskapliga världen. Efter föräldraledigheten tog magisterstudier fart och i juni tog Julia magisterexamen i klinisk medicinsk vetenskap. Det stora professionsmålet är att bli specialist i äldres hälsa under de närmaste tre åren. Den geriatriska patienten är väldigt komplex vilket kräver gott samarbete mellan alla yrkeskategorier. Patientcentrerad vård är omöjlig utan delaktighet från patient och anhöriga. Allt detta hoppas Julia främja i sitt nya uppdrag som Adjungerad klinisk adjunkt (AKA).

Madelene B Danielsson 

madelene.bruce-danielsson@sll.se

Jag tog min examen vid Karolinska Institutet 1997. 2017 avslutade jag min magisterutbildning i demensvård för arbets- och fysioterapeuter på Karolinska Institutet och kan numera titulera mig Silviafysioterapeut. Arbetar sedan den 1 juni 2020 på Karolinska Universitetssjukhuset Tema Åldrande, neuro och kognition. Mitt huvudsakliga uppdrag är på hjärnsviktsavdelning samt kognitiv mottagning. Mitt första arbete som fysioterapeut var inom habiliteringen, men sedan 1999 har jag arbetat i äldreomsorgen i olika roller. Bland annat har jag arbetat med friskvårdande träning för personer i seniorboende och friskvård för personal i äldreomsorg. De senaste åtta åren arbetade jag som fysioterapeut på SVPHs vård och omsorgsboende Nockebyhöjden i Bromma utanför Stockholm där majoriteten av de boende har en demenssjukdom. Jag är mycket engagerad i att främja rörelseförmåga och rörelseglädje hos personer med demenssjukdom. Ett annat område som engagerar mig mycket är att arbeta för ökad kompetens hos andra personalgrupper kring hur motoriken påverkas av demenssjukdom, och hur man kan arbeta strategiskt för att underlätta i förflyttningssituationer. Ser fram emot att ständigt lära mer av kollegor och de patienter jag möter!

Kronobergs län, Lessebo                                                                                   
Sigrún Stefánsdóttir
sigrun.stefansdottir@lessebo.se

Tog min examen i Reykjavík Ísland 1989.  Jobbade mitt första år på Island 50% geriatrik på servicehus för äldre och 50% privat.  Flyttade till Sverige 1990 och jobbade mina första år på RLK (rehabilieringskliniken i Kalmar).  Flyttade sedan tillbaka till Island och jobbade där ett och halvt år på sjukhus 50% och privat 50%.   Flyttade tillbaka till Sverige och Lessebo började jobba på Smärtsektionen i Växjö med kroniska smärtpatienter, mitt specialområde var Whiplashpatienter, drev ett projekt där i ett år.  Stannade där i 4 år och kom sedan till Lessebo kommun år 2000 och jobbat sedan dess inom geriatriken i hemmen och på servicehusen.  Har jobbat mycket med fallprevention, drev ett projekt med en arbetsterapeut om vardagrehabilitering (RIV).  Det sista projektet var  att ihop med en arbetsterapeut göra ett beslutstöd/priolista för rehab utifrån de nationella riktlinjerna för öppna prioriteringar inom vården.  Använder detta i vårat dagliga arbete.  Just för tillfället sitter jag med i en arbetsgrupp ang. de nya strokeriktlinjerna och vad och hur de ska införas i de olika verksamheterna inom regionen och kommunerna i Kronobergslän. Jag tycker det är viktigt att jobba nationellt vad gäller att kvalitetssäkra  sjukgymnasters/fysioterapeuternas arbete inom kommunerna, trycka på angående MAR tjänster. Tror att det är mycket som kan samordnas.                                      

Knivsta/Uppsala                                                                                                               
Nordell, Karin
Karin@nordell.it

Karin Nordell gick ut sjukgymnastutbildningen 2008 i Uppsala. Hon började kort därefter som sjukgymnast inom Tierps kommun och arbetade där fram till 2016. I Tierp arbetade Karin både inom hemtjänst, på korttidsboende, växelvårdsboende samt på vård- och omsorgsboende. Efter ett års föräldraledighet började hon sedan som sjukgymnast på Förenade Care Uppsala Hemvård. Där arbetade hon i stor utsträckning med rehabilitering för äldre personer med demenssjukdom boende i ordinärt boende och i behov av hemvård. Sedan oktober 2019 arbetar Karin som sjukgymnast på vård- och omsorgsboendet Vilhelms Gård i Knivsta, ett boende med platser för äldre personer med demenssjukdom samt äldre personer med somatisk sjukdom.

Att arbeta med äldre har alltid känts naturligt. Karin har som sjukgymnast arbetat för att utveckla rehabiliteringen för äldre inom äldreomsorgen. Ett bra samarbete mellan yrkesprofessioner ser hon som viktigt och området demens intresserar henne mycket.

Som sjukgymnast stöttar Karin ofta de äldre med specifik träning själv eller via handledning till vård- och omsorgspersonal. Hon deltar aktivt i det fallpreventiva arbetet kring de äldre, exempelvis med stöd av Senior Alert, samt arbetar med handledning av vård- och omsorgspersonalen. Kontinuerlig kompetensutveckling upplever hon som viktigt och ett livslångt lärande känns naturligt. Utöver sitt arbete studerar Karin till en master i fysioterapi med inriktning mot äldre. Karin sitter även med som styrelsemedlem inom sektionen för Äldres Hälsa och har där bland annat ansvaret som administratör för sektionens demensnätverk samt Facebookgrupp.

Gotland
Hällgren, Eva
 
eva.hallgren@gotland.se

Eva gick ut sjukgymnastutbildningen 2001 i Göteborg. Efter examen arbetade hon några år i slutenvården främst inom njurmedicin och akutmedicin (i Kalmar och i Göteborg). Sedan 2003 arbetar hon på Gotland. Efter några års arbete på särskilt boende var hon med och startade upp Hemrehab. Hemrehab riktar sig till både ordinärt boende och särskilt boende samt till korttidsenheten. Eva har den mesta tiden arbetat på Korttidsenheten. Under 2012 arbetar hon med projektet "Vårdplaneringsprocessen" som finansieras genom statliga stimulansmedel.

Västerbotten
Hasselgren, Låtta
latta.hasselgren@regionvasterbotten.se

Låtta är en förrymd östgöte som tog sjukgymnastexamen i Umeå 1992. Efter två korta vikariat fick hon anställning på Geriatriskt Centrum, Norrlands universitetssjukhus 1993 och har varit kliniken trogen sedan dess. Låtta har arbetat med stroke, ortopedi, psykogeriatrik men framför allt allmängeriatrik och multisjuka äldre personer. Hon har magisterexamen i sjukgymnastik, är specialist i gerontologi och geriatrik och går igång på statistik och datafiler. För 10 år sedan var Låtta med och startade upp Geriatriskt ÖppenvårdsTeam (GÖT) som har som uppdrag att möjliggöra tidigare utskrivning från slutenvård (slutföra behandling i hemmet) och att förebygga inläggning i slutenvård för multisjuka äldre i ordinärt boende. Ett mycket meningsfullt och roligt arbete som innebär tätt samarbete med övriga teammedlemmar (inklusive patienten) och ständiga utvecklingsmöjligheter. 

Skåne

Jan-Ingvar Mattson, Sjöbo
jan-ingvar.mattsson@sjobo.se

Västra Götaland

Margareta Svensson, Göteborg

margareta.eb.svensson@vgregion.se

Emma Karlsson, Göteborg 

emma.karlsson@yahoo.se

Kalmar

Caroline Birgersgard, Högsby 

Caroline.Birgersgard@hogsby.se

Jag tog sjukgymnastexamen 1998 i Göteborg. Mitt första arbete som sjukgymnast var på Lions läger för funktionshindrade äldre och sedan för barn och ungdomar på Oskarshamns folkhögskola. Efterdet jobbade jag ett halvår inom primärvården i Mönsterås.1999 fick jag arbete i stadsdelen Lundby i Göteborg där vi hade ansvar för särskilt boende och en rehabiliteringsavdelning som hela Hisingen nyttjade. Tillsammans med min arbetsterapeutkollega höll vi också kurser för baspersonal i förflyttningskunskap och tog fram en strokeutbildning. 2003 flyttade jag tillbaka till Småland och började arbeta för Oskarshamns kommun med ansvar för särskilt boende, LSS boende och dagcenter. Även här arbetade jag med utbildning för baspersonal. 2008 började jag i Högsby kommun där jag som ensam sjukgymnast i många år ansvarat för: Särskilt boende, LSS boende, dagcenter, dagverksamhet och ordinärt boende samt utbildning för baspersonal. Nu har jag äntligen efter mycket jobb och påtryckning fått en kollega så nu är vi lika många fysioterapeuter som arbetsterapeuter i kommunen vilket öppnar upp möjligheten att arbeta mera med rehabilitering och viss del förebyggande vilket jag ser fram emot. Jag har varit fackligt intresserad sedan studietiden och har i min roll som distriktsordförande i Region Kalmar ett kontaktnätverk med de andra arbetsplatsombuden i kommunerna och kontakter i Regionen och Företagare varför jag valt att vara kontaktombud. 

Norrbotten

Irene Vikman, Luleå

irene.vikman@ltu.se

Östersund vakant

Efterlysning

Vi saknar kontaktpersoner för vissa delar av landet. Som kontaktperson får du möjlighet till:

- Planeringsdag tillsammans med övriga kontaktpersoner och styrelsen minst 1 ggr/år

- Meriterande föreningsarbete

- Nationellt nätverk

- Ökad kunskap om ditt lokala och regionala närområde

Vill du bli kontaktperson, hör av dig till Susanna Tuvemo Johnson eller Birgit Vahlberg i styrelsen!