Mätmetoder - Äldres hälsa – Fysioterapeuterna

Mätmetoder - Äldres hälsa

Att systematiskt undersöka och följa upp våra insatser är viktigt både ur den äldre personens och också verksamhetens perspektiv. Det kan också vara ett stöd att använda vid informationsöverföring i vårdkedjan och vid kommunikation med andra professioner. För att underlätta detta arbete för dig som fysioterapeut beskriver vi nedan olika mätmetoder som kan vara till stöd i det kliniska arbetet. De mätmetoder vi beskriver nedan har testats av en eller flera fysioterapeuter som beskriver dess användarvänlighet, styrkor och svagheter. Vi beskriver också kort mätmetodens validitet och reliabilitet. I de fall det finns manualer och protokoll att tillgå, så finns de att ladda ner på sidan För medlemmar. Vi kommer successivt att bygga ut sidan med fler instrument.

Om du använder mätmetoder som inte finns beskrivna här, men som du skulle vilja att fler fysioterapeuter fick kännedom om, maila till styrelsens ordförande.