Styrelsen för sektionen Äldres hälsa

På sektionens årsmöte 13 mars 2020 valdes ny styrelse. Styrelsen består till huvuddelen av medlemmar från Uppsala, men även två ledamöter från Göteborg.

Gill Asplin, Marie Sandström, Lena Zidén, Karin Hellström, Susanna Tuvemo Johnson, Ylva Cedervall, Birgit Vahlberg,  Karin Nordell och Jonathan Fogelberg.

Karin Hellström, ordförande karin.hellström@neuro.uu.se

Karin arbetar som klinisk lektor vid fysioterapeututbildningen i Uppsala och är docent i fysioterapi med forskningsområde inom Geriatrik/gerontologi. Karins forskning har bland annat handlat om fall och fallrädsla och hon har bland annat översatt och kliniskt prövat Falls Efficacy Scale (FES-S). Den kliniska delen av tjänsten är i Uppsala kommuns äldreomsorg med inriktning mot rehabilitering och på utbildningen är hon ansvarig för bl.a. fristående kursen Rehabilitering av äldre och har under åren utvecklat och genomfört kurser inom fysioterapi med inriktning mot äldre.

 

Lena Zidén, ledamot lena.ziden@vgregion.se

Lena har arbetat som sjukgymnast sedan 1983 inom geriatrisk rehabilitering. Hon disputerade 2008 med en avhandling om hemrehabilitering efter höftfraktur och har därefter deltagit som forskare i ett projekt med förebyggande insatser för hemmaboende personer över 80 år (Äldre i Riskzon, Vårdalstiftelsen och Göteborgs Universitet). Lena arbetar vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset(SU)/Mölndals sjukhus inom geriatriken där hon även har FoU-uppdrag samt är adjungerad vid Göteborgs universitet. Lena är också samordnare i en vårdkedjegrupp för sjukgymnaster och arbetsterapeuter inom SU som arbetar med att förbättra rehabiliteringskedjan mellan SU, kommun och primärvård. Lena är ledamot i Fysioterapeuternas specialistkommitté.

 

Marie Sandström, webbredaktör, ledamot marie.sandstrom@uppsala.se

Marie tog sjukgymnastexamen i Uppsala 1988. De första 10 åren arbetade Marie i Lycksele inom slutenvård, habilitering och reumatologi. Därefter inom Uppsala kommuns äldreomsorg, både inom boende och hemvård. Marie har varit  projektledare för ett fallpreventionsprojekt i Uppsala kommun. 2010 var hon klar med sin magisteruppsats med titeln "Kartläggning av fallriskfaktorer för äldre i ordinärt boende inom landstingen Västmanland och Uppsala län". Sedan 2010 arbetar Marie på Fysioterapeutprogrammet i Uppsala kombinerat med en klinisk förankring i Uppsala kommun. Hennes största intresseområde är fallprevention och hon har varit behandlare i ett projekt som handlar om fallförebyggande träning för personer över 75 år. Marie har specialistkompetens inom geriatrik och gerontologi.

 

Karin Nordell, sekreterare, admin demensnätverk och facebookgrupp  karin@nordell.it

Karin Nordell gick ut sjukgymnastutbildningen 2008 i Uppsala. Hon började kort därefter som sjukgymnast inom Tierps kommun och arbetade där fram till 2016. I Tierp arbetade Karin både inom hemtjänst, på korttidsboende, växelvårdsboende samt på vård- och omsorgsboende. Efter ett års föräldraledighet började hon sedan som sjukgymnast på Förenade Care Uppsala Hemvård. Där arbetade hon i stor utsträckning med rehabilitering för äldre personer med demenssjukdom boende i ordinärt boende och i behov av hemvård. Sedan oktober 2019 arbetar Karin som sjukgymnast på vård- och omsorgsboendet Vilhelms Gård i Knivsta, ett boende med platser för äldre personer med demenssjukdom samt äldre personer med somatisk sjukdom. Att arbeta med äldre har alltid känts naturligt. Karin har som sjukgymnast arbetat för att utveckla rehabiliteringen för äldre inom äldreomsorgen. Ett bra samarbete mellan yrkesprofessioner ser hon som viktigt och området demens intresserar henne mycket.

Som sjukgymnast stöttar Karin ofta de äldre med specifik träning själv eller via handledning till vård- och omsorgspersonal. Hon deltar aktivt i det fallpreventiva arbetet kring de äldre, exempelvis med stöd av Senior Alert, samt arbetar med handledning av vård- och omsorgspersonalen. Kontinuerlig kompetensutveckling upplever hon som viktigt och ett livslångt lärande känns naturligt. Utöver sitt arbete studerar Karin till en master i fysioterapi med inriktning mot äldre.

 

Gillian Asplin, ledamot gillian.asplin@vgregion.se

Gill kommer ifrån Skottland och tog sin sjukgymnastexamen i Aberdeen 1987. Hon påbörjade sin karriär inom geriatrisk rehabilitering redan 1990 i Storbritannien och har varit verksam som sjukgymnast i Sverige sedan 1992. Intresse för forskning och bedömningsinstrument startades 2002 med en översättning och reliabilitetstestning av Elderly Mobility Scale (Swe M-EMS). I sitt avhandlingsarbete utvecklar Gill ett team instrument, Traffic Light System, för att bedöma och följa patientens funktions- och aktivitetsförmåga. Hon forskar parallellt med sin ordinarie tjänst som sektionsledare för geriatrikgruppen på sjukgymnastiken SU/Mölndals sjukhus och är även kliniskt verksam på en geriatrisk vårdavdelning med inriktning mot frakturer.

Birgit Vahlberg, ledamot birgit.vahlberg@pubcare.uu.se

Birgit disputerade 2015 med en avhandling rörande äldre personer 1-3 år efter stroke och har efter detta fortsatt med forskning inom stroke området, i kombination med klinisk tjänstgöring. Kliniskt arbetar Birgit på en neurologavdelning vid Akademiska sjukhuset i Uppsala sedan disputationen och har specialist kompetens inom både neurologi och geriatrik. Birgit har vidare mångårig erfarenhet av geriatrisk rehabilitering både inom sluten- och öppenvård samt har till och från delvis arbetat vid fysioterapiutbildningen.

Susanna Tuvemo Johnson, ledamot susanna.tuvemo.johnson@neuro.uu.se

Susanna tog sjukgymnastexamen 1987. Hon arbetade de första 13 åren efter examen inom geriatrisk rehabilitering, på medicinklinik och inom strokevård och var sedan under 10 år avdelningschef på geriatrikens sjukgymnastikavdelning vid Akademiska sjukhuset. Sedan 2011 är Susanna universitetsadjunkt vid fysioterapeututbildningen vid Uppsala universitet och hon disputerade i januari 2018 med en avhandling om fallprevention och fysisk aktivitet för äldre personer i ordinärt boende. Utöver läraruppdraget fortsätter hon sin forskning inom fallprevention och fysisk aktivitet och har även ett uppdrag vid Akademiska sjukhusets vårdkvalitetsavdelning kopplat till fallprevention.

Ylva Cedervall, kassör ylva.cedervall@akademiska.se

Ylva tog sin sjukgymnastexamen 1987 i Uppsala. Sedan 1998 har hon arbetat kliniskt på minnes- och geriatrikmottagningen vid Akademiska sjukhuset. Sjukgymnastens roll i teamet är att utföra motoriska bedömningar som en del i minnesutredningen, ge individuella råd om träning samt medverka vid anhörig- och patientutbildningar. Hon disputerade 2014 vid Uppsala universitet med en avhandling om hur förmågan att vara fysiskt aktiv påverkas i tidigt skede av Alzheimers sjukdom. Hon delar nu sin tid mellan kliniskt arbete på minnes- och geriatrikmottagningen och ett forskningsprojekt där TUG-testet kombinerat med en verbal uppgift undersöks som metod för att tidigt identifiera personer med demenssjukdom. Projektet är ett samarbete mellan Uppsala universitet, Högskolan Dalarna och Umeå universitet.

Jonathan Fogelberg, ledamot  jonathan.fogelberg@uppsala.se

Jonathan Fogelberg gick ut fysioterapiutbildningen 2014 i Uppsala. Kort efter examen började Jonathan arbeta på Skaraborgs sjukhus i Skövde med neurologisk slutenvård i både akut- och rehabiliteringsskedet. Därefter på ett särskilt boende i Uppsala kommun samt på en akut stroke- och neuroavdelning på Karolinska sjukhuset. Parallellt med det kliniska arbetet har Jonathan studerat fristående avancerade kurser inom t.ex. beteendemedicin och neurologisk fysioterapi samt tagit magisterexamen i fysioterapi 2019. Magisteruppsatsen, som var en del av Karin Hellströms forskningsprojekt, handlade om att undersöka genomförbarheten av en avdelningsanpassad intervention, riktad mot vårdpersonal, med mål att främja vardagliga aktiviteter hos de boende på särskilda boenden i Uppsala kommun. Intresset för geriatrik och rehabilitering har funnits sedan utbildningen och har vuxit sig allt starkare för varje år. Sedan cirka två år arbetar Jonathan som fysioterapeut i äldreomsorgens hemsjukvård i Uppsala kommun.