Examensarbeten

Här presenterar vi examensarbeten på magister- eller masternivå som kan vara av intresse för medlemmar i sektionen.

Madeleine Liljegren (Leg. Sjukgymnast och M. Sc. landskapsarkitektur - inriktning miljöpsykologi och folkhälsa) genomförde nyligen ett examensarbete vid Sveriges lantbruksuniversitet kring "Utemiljö som vårdmiljö - hur utemiljön vid vård- och omsorgsboenden för personer med demenssjukdom kan bli en tillgång för att främja fysisk aktivitet och fallprevention". Kompetensen spänner över ett tvärprofessionellt område. Det sjukgymnastiska perspektivet fokuserar på personers rörelseförutsättningar (fysisk aktivitet och fallprevention) och landskapsarkitekturperspektivet fokuserar på utemiljöers utformning/innehåll för att vara anpassade utifrån målgruppens behov och på så vis kunna utgöra en del av vårdmiljön. Arbetet finner ni här https://stud.epsilon.slu.se/13053/. Om ni har frågor kring arbetet kan ni kontakta Madeleine via e-post (madeleine@liljegrenska.se).

Madelene Bruce Danielsson genomförde hösten 2017 ett examensarbete för magisterexamen i fysioterapi med inriktning demensvård på Karolinska institutet.Titeln är "fysioterapeuters resonemang kring att använda sig av utomhusmiljö i träning för personer med demenssjukdom i särskilt boende" (en kvalitativ intervjustudie). 

Emma Karlsson har skrivit ett examensarbete för magisterexamen i fysioterapi med inriktning demensvård på Karolinska institutet. Titeln är: "En god struktur för teamarbetet- Fysioterapeuters erfarenheter av det svenska BPSD-registret"