Covid-19 – Fysioterapeuterna

Fysioterapi vid Covid-19

Rekommendationer kring fysioterapeutisk behandling vid COVID-19

För patienter med lindriga symtom som vårdas/vårdar sig i sitt hem.

De symtom de flesta med lindriga besvär har, kräver inga fysioterapeutiska insatser.

För patienter med slemhosta (vilket inte är ett vanligt symtom vid COVID-19) kan andningsträning i form av djupandning, sluten-läpp-andning eller motståndsandning med PEP via mask eller munstycke vara aktuell. För information om denna typ av träning se: Olséni L, Wollmer P red. Sjukgymnastik vid nedsatt lungfunktion. Studentlitteratur, 2011. Kapitel 5: Tekniker, strategier och utvärderingsinstrument.

För patienter med mer omfattande symtom som vårdas på sjukhus.

De symtom de flesta med mer omfattande besvär har, och som vårdas på sjukhus, kräver inga specifika fysioterapeutiska insatser. Däremot kan vårdpersonal instrueras om vikten av mobilisering/lägesändring och andningsträning med djupa andetag.

För patienter med slemhosta, se ovan.

I efterförloppet kan patienten behöva generell rehabilitering.

För patienter som vårdas inom intensivvården.

Intensivvårdsavdelningarna arbetar enligt följande nationella rekommendationer:

För fysioterapeuten innebär detta att vara delaktig vid lägesändringar/bukläge samt vid behandling med Non-Invasiv Ventilation eller högflödes-syrgasbehandling.

För patienter med slemhosta, se ovan.

I efterförloppet kan patienten behöva generell och specifik rehabilitering.

Observera!

All andningsträning ger en viss grad av aerosol precis som vanlig andning. Vid covid-19 eller misstanke om covid-19 ska PEP-flaskor inte användas pga den ökade smittrisken via vattnet som bubblar i flaskan.
Det är även viktigt att vara uppmärksam på att andra aktiviteter som intubation/extubation, sugning i luftvägar, användning av BilevelPAP/CPAP, hjärt-lung-räddning, handventilering samt inhalation med nebulisator också ger ökad aerosolbildning

Personal som behandlar Covid-19 patienter skall ha erforderlig skyddsutrustning vid all form av kontakt med smittad patient. Kunskap om hantering av denna skyddsutrustning krävs. Se information från respektive sjukhus/region.

Det är viktigt att hålla sig uppdaterad om sjukdomen och det aktuella kunskapsläget. Se:


Nyligen publicerade internationella riktlinjer för fysioterapi vid Covid-19

För att värdera symtom och behov av vård se följande länk: Självtest