Intensivvård – Fysioterapeuterna

Intensivvård Covid-19

IVA-fysioterapeutens arbete under Covid-19

Forskning har visat att tidig vändning till bukläge är en av de åtgärder som kan påverka lungornas ventilation i positiv riktning vid en allvarlig respiratorisk svikt till följd av Covid-19. Fysioterapeuter inom intensivvården har därför i den initiala fasen fokuserat på uppdatering av befintliga PM för bukläge och framstupa sidoläge.

Nästa steg har varit att utbilda personal: läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och fysioterapeuter i hur man praktiskt går till väga vid vändning av en patient till bukläge samt till framstupa sidoläge. I utbildningen ingår också att beskriva hur kontroller ska genomföras, hur ofta kroppsdelar ska tryckavlastas samt hur positionering ska justeras. Fört att ytterligare förtydliga tillvägagångssätt har vissa sjukhus spelat in buklägesvändning på film.

I den fas intensivvården befinner sig i just nu, är fokus för fysioterapeuten på IVA (för Covid-19 patienter) att bidra med sin specifika kompetens och erfarenhet inom intensivvård och respirationsfysiologi i samtal med läkare och sjuksköterskor gällande huruvida en patient ska vändas till bukläge, eller om det räcker med framstupa sidoläge, samt när i tid det bör ske.

Fysioterapeuten ansvarar för att förbereda och leda buklägesvändningar så att det sker på ett säkert och ergonomiskt sätt för såväl patient som personal. När fysioterapeuten deltar i och leder vändningarna kan varje profession fokusera på sitt kompetensområde och buklägesvändningarna brukar då ta kortare tid och uppfattas som smidigare.

I ett senare skede, när patienterna förbättrats respiratoriskt och inte kräver buklägesbehandling, kommer fysioterapeuternas fokus kunna återgår till att vårda patienten enligt "vanligt" intensivvårdsarbete: mobilisering av patienter med/utan ventilatorbehandling, FRC-normalisering, sekretmobilisering, rörelseträning och muskulär träning.