Styrelsens arbete 2019

Målsättningar

 

Aktiviteter verksamhetsår 2019-20

Att utveckla samarbete med arbetsmarknadens parter, myndigheter och andra professioner, nationellt samt internationellt.

-Deltagande i att formera en subgroup inom WCPT.

Att aktivt delta och påverka lagstiftning, riktlinjer och andra samhälleliga förutsättningar för ett hållbart arbetsliv.

 

-Kommenterat och svarat på dialogfrågorna i delbetänkandet av utredningen samordnad utveckling för god och nära vård SOU   2019:29.

-Gett underlag till Birgit Rösbladhs projekt med ”fysioterapi works”   där arbetsplatsnära rehabilitering lyfts fram.

Att tydliggöra rollen för fysioterapeuter   med inriktning arbetshälsa och ergonomi inom området arbetsmiljö, ergonomi   och arbetsliv samt den arbetslivsinriktade rehabiliteringen.

 

- Medverka i utformning av ny specialistordning för fysioterapeuter med inriktning arbetshälsa och ergonomi.

- Medverka i symposium på WCPT ”How to intergrate occupational questions in physical therapy”

-Bemanna monter vid Fysioterapi 2019

-Framtagande av nytt informationsmaterial från sektionen gällande fysioterapi med inriktning arbetshälsa och ergonomi.

Att stödja och utveckla   fysioterapeuter med inriktning arbetshälsa och ergonomi i sin profession

 

-Arrangera en utbildningsdag i konceptet ADA i samband med Fysioterapi 2019

-Uppdatera kommunikationsplan för hur information ska spridas och delges våra medlemmar.

-Presentation av sektionen för arbetshälsa och ergonomi i samband  AMMs vårmöte Göteborg.

-Anordna utbildningsdag i samband med årsmöte 2020