Vad är kontaktombud?

Som kontaktombud inom sektionen för Habilitering och Pediatrik representerar du ditt läns/distrikts alla kollegor verksamma inom området pediatrik eller habilitering i yrkesspecifika/professionsutvecklande frågor.

Du är en informationslänk mellan styrelsen, genom dess kontaktombudsansvariga ledamot, och medlemmarna i ditt distrikt åt båda håll. Det innebär exempelvis att du vidarebefordrar information från styrelsen ut till medlemmarna, men också att du är en nyckelperson i att fånga upp och insamla information och professionsspecifika frågor till och från nätverket. T.ex. informera om nya studier, forskningsprojekt, litteratur, föreläsningar, bra föreläsare etc. som du eller dina kollegor får kännedom om, och informerar styrelsen om detta. 

Vid 1-2 tillfällen varje år stämmer du av inom ditt distrikt vilka som är medlemmar i sektionen. Har några tillkommit/gått ur? Uppdatera din egen medlems-/e-postlista utifrån detta så att alla medlemmar i sektionen får den information som du skickar ut. Kom ihåg att inkludera fysioterapeuter/sjukgymnaster inom alla tänkbara verksamhetsområden (barnhabilitering, barnklinik, vuxenhabilitering, barn-/skolhälsovård, privata verksamheter etc.). Du behöver inte vara detektiv, det åligger varje ny medlem att ta kontakt med sitt geografiska ombud, men ju fler vi är desto större utbyte får vi av varandras kompetens. 

I samband med de årliga fortbildningsdagarna bjuds du in till en separat Kontaktombudsdag. Här ges tillfälle till professionsutbyte, nätverkande och ofta någon kortare utbildning/föreläsning som anknyter till temat för fortbildningsdagarna. Inför dagen är det bra att du, oavsett om du kan delta eller inte, stämmer av med medlemmarna i ditt distrikt om det är någon särskild fråga eller information som du ska ta med dig/delge dina kontaktombudskollegor. Kontaktombudsdagen anordnas av styrelsen, ibland i samråd med/assistans av kontaktombuden på den ort där fortbildningsdagarna hålls. Dagen är kostnadsfri men du får själv stå för lunch. 

Du ansvarar för att hitta en efterträdare om/när du kliver av uppdraget, och informerar styrelsen om bytet av kontaktombud med nya kontaktuppgifter. Styrelsen har inga riktlinjer kring hur länge ett kontaktombud sitter på sin post eller hur en efterträdare väljs, det är upp till varje distrikt. Önskvärt är dock att alla olika verksamheter finns representerade.