Stipendium

Sektionen för Kvinnors hälsa utlyser stipendium på 15 000 kr.

Stipendierna avser fortbildning, utvecklingsarbete eller forskning inom sektionens ämnesområden. Stipendierna kan tilldelas en medlem eller delas mellan flera sökande och kan sökas för:

  • Studieresor, studiebesök eller kongressbesök
  • Vetenskaplig och/eller klinisk utbildning
  • Kostnader i samband med forskning -och utvecklingsarbete
  • Stipendierna kan inte sökas för förlorad arbetsförtjänst.

Stipendiemottagaren är skyldig att till sektionen inkomma med en kort skriftlig rapport senast ett år efter erhållet stipendium. Stipendiet utkvitteras i samband med genomförandet av aktiviteten. Om aktiviteten ej påbörjas inom ett år efter det att stipendiaterna tillkännagivits återgår pengarna till sektionen. Ansökan formuleras fritt.

Vid studiebesök, studieresor, kongressbesök eller vetenskaplig/klinisk utbildning medsändes tydligt ändamål (gärna med hänvisning till hemsida), kostnadskalkyl samt i de fall det är aktuellt, ett abstrakt.

Vid ansökningar rörande kostnader för forsknings- och utvecklingsarbeten medsändes projektplan (max 3 sidor), tidsplan, kostnadskalkyl samt, i aktuella fall, beslut från etikprövning.

Till alla ansökningar skall vidare anges om den sökande har sökt/erhållet pengar för samma ändamål från annat håll. Dessutom skall meritförteckning (max 2 sidor) inklusive tidigare erfarenhet inom ämnesområdet medsändas. Ofullständiga ansökningar kommer ej att beaktas.

Stipendiemottagaren utses av styrelsen, och beslutet kan inte överklagas. Endast sektionens medlemmar är behöriga att söka stipendierna men det spelar ingen roll om du när nyutbildad /ny i sektionen eller om du är medlem sedan länge.Alla medlemmar har möjlighet att erhålla stipendiet.

Din ansökan skall vara oss tillhanda senast 1/9.


Ansökan skickas i ett original och 7 kopior till:

Anna Skawonius

Karolinska Universitetssjukhuset
Fysioterapimottagning, R41
141 86 Stockholm  

Om ansökan mailas skall även en påskriven ansökan (utan bilagor) skickas per post till ovanstående adress.

Vid frågor kontakta: 

kvinnorshalsa@fysioterapeuterna.se

Välkommen med din ansökan!

Österlen

Stipendiater 2016

Stipendiet år 2016 delades mellan två fysioterapeuter:

1. Åsa Rikner erhöll 8000 kr för att delta en kurs inom flera av sektionens ämnesområden. Kursen tar upp information om exempelvis vulvacancer, vulvodynia, vestibulodynia och restless genital syndrome. Åsa arbetar på Kvinnokliniken, Akademiska sjukhuset Uppsala.

2. Tove Jendman Culshaw erhöll 7000kr för att delta i en kongress som förväntas ta upp aktuell forskning inom sektionens kärnämnen. Tove jobbar på fysioterapikliniken "I rörelse" i Göteborg.