Styrelsen

Här följer en kort presentation av den nuvarande styrelsen som valdes vid sektionens årsmöte 2019: Vill du komma i kontakt med oss, så mejla till mentalhalsa@fysioterapeuterna.se - vi försöker att svara inom en vecka.

Eva Henriques - ordförande
Eva Henriques

Eva tog sin sjukgymnastexamen vid Karolinska Institutet i januari 1985. Hon har arbetat med neurologisk rehabilitering i Stockholm under några år men kom snart att intressera sig för psykiatrisk och psykosomatisk fysioterapi. Att öka förståelsen för och arbeta med integreringen av såväl de fysiologiska som de psykologiska perspektiven av patientens problematik i behandilngsarbetet har varit drivkraften.
Sedan 1993 arbetar hon som privatpraktiker i Stockholm och sedan 2005 på Tavastkliniken som är en fysioterapimottagning helt inriktad mot psykisk ohälsa. Eva har även en kroppsinriktad och relationell psykoterapeututbildning.
Eva var under flera år revisor i sektionen för Mental Hälsa, sedan 2013 är hon invald som ledamot i styrelsen.
"Mitt engagemang inom styrelsen handlar om att verka för att de fysioterapeutiska insatserna inom Mental Hälsa blir mer självklara samt för att utveckla och sprida den fysioterapeutiska kompetensen inom Mental Hälsa till kollegor, till andra yrkesgrupper, till politiker och till allmänheten."

Lena Grundell - kassör

Lena Olsson Grundell

"Jag gick fysioterapiutbildningen i Lund och examinerades 1975. I mitt yrkesverksamma liv har jag framför allt arbetat inom företagshälsovård. Både inom kommun, landsting och privat, bland annat på VolvoPV i Göteborg. Där hade jag förmånen att jobba med att förbättra ergonomin, men också förebygga och rehabilitera stressrelaterad ohälsa. Länge satt jag i styrelsen för både det svenska och det nordiska Ergonomisällskapet (EHSS och NES). Det har alltid stimulerat mig att arbeta med människor med olika professioner och bakgrunder. Det lystmätet fick jag både inom FHV och på det numera nedlagda Arbetslivsinstitutet, där jag tjänstgjorde som ergonom och forskningsassistent. 2008 var jag klar med steg 1 utbildning i KBT. I flera år arbetade jag som specialist på Arbetsförmedlingen. I höst skall jag starta upp den fysioterapeutiska verksamheten på en mottagning för unga vuxna med psykisk ohälsa i Göteborg.

Jag är innerligt glad över att sitta i styrelsen för Mental Hälsa. Fysioterapeuter har på många satt både bättre undersökningsmetoder och behandlingar än många som arbetar inom denna problematik. Vården är ófta lite för snabb att sätta in mer eller mindre verkningslösa behandlingar. Fysioterapeuter träffar och vidrör patinterna under längre tidsperioder och har ofta längre sessioner. Detta tror jag är en förutsättning till att nå hållbar utveckling och beteendeförändring hos patienten."

Ingeborg Lönnquist - sekreterare

personbeskrivning under arbete

Ordinarie ledamöter:

Brigitte Ronne-Schnuderl (Webbredaktör)

Brigitte Schnuderl

Brigitte tog sitt fysioterapeutexamen 1996 i sitt hemland Österrike. Hon har ända sedan dess arbetat inom primärvården och rört sig från en mer ortopediskt inriktad behandlingsingång till att arbeta allt mer med psykisk ohälsa och psykosomatik. Sedan 2013 har hon även en basutbildning inom psykoterapi och sedan november 2016 en specialistkompetens inom Mental Hälsa.

"Mitt intresse för styrelsearbetet grundar sig i att vilja nätverka och hjälpa till att sprida och förståeliggöra vår helhetsingång till kroppen och fysioterapeutisk behandling - för kollegor inom fysioterapeutkåren och för andra yrkesgrupper som vi samarbetar med kring våra patienter."

 

Carin Huss

personbeskrivning under arbete

Suppleanter

Frida Johansson

 

Kerstin Sörberg

Kerstin har varit verksam som fysioterapeut sedan 1985."Jag har en bakgrund inom OMT och arbetslivsinriktad rehabilitering. I mina patientmöten uppstod efter hand ett behov och ett intresse att vidga repertoaren och så småningom har jag helt kommit att ägna mig åt fysioterapi inom psykosomatik, stressrelaterad- och psykisk ohälsa. Jag har en ganska bred verktygslåda och hämtar framför allt inspiration från den psykomotoriska traditionen (PMF). Jag har också byggt på med basutbildning i psykoterapi (PDT/KBT) och relationell traumaterapi. Till vardags hittar man mig på Täby Centrum Fysioterapi, där jag arbetar som privatpraktiker på nationella taxan.

Arbetet i styrelsen handlar för mig om att skapa nätverk, att kunna ge och få inspiration genom de föreläsningar och utbildningsdagar sektionen anordnar och att få möjlighet att arbeta för att vår kompetens bättre ska tas till vara inom hälso- och sjukvården."

Valberedning inför årsmöte 2020

Åsa Isedal-Åkesson
Anna Altvall