Styrelsen – Fysioterapeuterna

Styrelsen

Här följer en kort presentation av den nuvarande styrelsen som valdes vid sektionens årsmöte 2019.

Vill du komma i kontakt med oss, mejla till mentalhalsa@fysioterapeuterna.se. Vi försöker att svara inom en vecka.

Under det aktuella verksamhetsåret (2020) är ordförandeposten vakant - styrelsen kommer i första hand ägna sig åt det inre styrelsearbetet och dela på uppgifterna.  

Kassör

Lena Grundell

Lena Olsson Grundell

"Jag gick fysioterapiutbildningen i Lund och examinerades 1975. I mitt yrkesverksamma liv har jag framför allt arbetat inom företagshälsovård. Både inom kommun, landsting och privat, bland annat på VolvoPV i Göteborg. Där hade jag förmånen att jobba med att förbättra ergonomin, men också förebygga och rehabilitera stressrelaterad ohälsa. Länge satt jag i styrelsen för både det svenska och det nordiska Ergonomisällskapet (EHSS och NES). Det har alltid stimulerat mig att arbeta med människor med olika professioner och bakgrunder. Det lystmätet fick jag både inom FHV och på det numera nedlagda Arbetslivsinstitutet, där jag tjänstgjorde som ergonom och forskningsassistent. 2008 var jag klar med steg 1 utbildning i KBT. I flera år arbetade jag som specialist på Arbetsförmedlingen. Under senaste året har jag varit med och startat upp den fysioterapeutiska verksamheten på en mottagning för unga vuxna med psykisk ohälsa i Göteborg.

Jag är innerligt glad över att sitta i styrelsen för Mental Hälsa. Fysioterapeuter har på många satt både bättre undersökningsmetoder och behandlingar än många som arbetar inom denna problematik. Vården är ófta lite för snabb att sätta in mer eller mindre verkningslösa behandlingar. Fysioterapeuter träffar och vidrör patinterna under längre tidsperioder och har ofta längre sessioner. Detta tror jag är en förutsättning till att nå hållbar utveckling och beteendeförändring hos patienten."

Sekreterare

Ingeborg Lönnquist

personbeskrivning under arbete

Ordinarie ledamöter:

Kerstin Sörberg

Kerstin har varit verksam som fysioterapeut sedan 1985."Jag har en bakgrund inom OMT och arbetslivsinriktad rehabilitering. I mina patientmöten uppstod efter hand ett behov och ett intresse att vidga repertoaren och så småningom har jag helt kommit att ägna mig åt fysioterapi inom psykosomatik, stressrelaterad- och psykisk ohälsa. Jag har en ganska bred verktygslåda och hämtar framför allt inspiration från den psykomotoriska traditionen (PMF). Jag har också byggt på med basutbildning i psykoterapi (PDT/KBT) och relationell traumaterapi. Till vardags hittar man mig på Täby Centrum Fysioterapi, där jag arbetar som privatpraktiker på nationella taxan.

Arbetet i styrelsen handlar för mig om att skapa nätverk, att kunna ge och få inspiration genom de föreläsningar och utbildningsdagar sektionen anordnar och att få möjlighet att arbeta för att vår kompetens bättre ska tas till vara inom hälso- och sjukvården."

Linnea Landgren


"Jag tog min fysioterapeutexamen i Göteborg 2015. Efter att ha jobbat ett par år inom strokerehabilitering och kommunal verksamhet insåg jag att den typen av fysioterapi inte engagerade mig så som jag vet att ett jobb kan göra när jag är på rätt plats. Detta ledde till att jag började studera på psykologprogrammet, men efter ett par månader kom jag till insikt om att skolbänken i ytterligare fem år trots allt inte var så lockande...Tanken på att söka mig till psykiatrin växte fram och ett knappt år därefter jobbade jag på Bipolärmottagningen i Göteborg. Äntligen hade jag hittat min grej! Att få jobba med behandlingar där alla aspekter av att vara människa ingår stimulerar och engagerar mig. Sedan januari 2020 jobbar jag med multimodal rehabilitering inom primärvården i Skövde.
Att engagera mig i styrelsen är en chans till egen utveckling där jag tillför perspektivet hur det är att nyligen ha börjat jobba som fysioterapeut inom mental hälsa. Hur kan vi på bästa sätt vara varandras resurser, stötta varandra och dela med oss av de kunskaper vi har? Ytterligare en aspekt som är viktig för mig är att informera övriga vården och samhället om vad fysioterapeuter inom mental hälsa kan bidra med. Jag är övertygad om att vår kompetens skulle kunna komma till nytta inom fler områden än idag."

Louise Östgaard


"Min fysioterapeutexamen tog jag 2008 och har sedan 2017 en magisterexamen inom psykosomatisk fysioterapi. Jag är också utbildad hälsopedagog och har arbetat med verksamhetsutveckling i alla de tjänster jag haft i arbetslivet. Därför är engagemang i styrelsen någonting för mig där jag kan påverka och stärka fysioterapins roll inom psykiatri och mental hälsa. Jag arbetar också tillsammans med en ridklubb där vi ger hästunderstödda aktiviteter till personer med psykisk ohälsa.

Jag har drivit friskvårdsanläggningar och arbetat inom psykiatri, med personer med ätstörningar och just nu arbetar jag med personer med självskadebeteende. I det spektrat har jag sett hur psykisk ohälsa, som tar sig uttryck i kroppen kan se ut på flera olika nivåer och i många olika skepnader. Jag är intresserad av hur kroppen kan bli en bättre plats att bo på, för individen, samt hur fysioterapi kan leda till minskning av psykisk ohälsa i samhället. För jag är säker på att det vi gör så bra redan kan spridas och skalas upp i ännu högre grad, så att fler får ta del av våra insatser och fler team kan bli berikade av det fysioterapeuter gör."

 

Suppleanter 

 

Eva Henriques - suppleant
Eva Henriques

Eva tog sin sjukgymnastexamen vid Karolinska Institutet i januari 1985. Hon har arbetat med neurologisk rehabilitering i Stockholm under några år men kom snart att intressera sig för psykiatrisk och psykosomatisk fysioterapi. Att öka förståelsen för och arbeta med integreringen av såväl de fysiologiska som de psykologiska perspektiven av patientens problematik i behandilngsarbetet har varit drivkraften.
Sedan 1993 arbetar hon som privatpraktiker i Stockholm och sedan 2005 på Tavastkliniken som är en fysioterapimottagning helt inriktad mot psykisk ohälsa. Eva har även en kroppsinriktad och relationell psykoterapeututbildning.
Eva var under flera år revisor i sektionen för Mental Hälsa, sedan 2013 är hon invald som ledamot i styrelsen.
"Mitt engagemang inom styrelsen handlar om att verka för att de fysioterapeutiska insatserna inom Mental Hälsa blir mer självklara samt för att utveckla och sprida den fysioterapeutiska kompetensen inom Mental Hälsa till kollegor, till andra yrkesgrupper, till politiker och till allmänheten."

Brigitte Ronne-Schnuderl - suppleant och webbredaktör

Brigitte Schnuderl

Brigitte tog sitt fysioterapeutexamen 1996 i sitt hemland Österrike. Hon har ända sedan dess arbetat inom primärvården och rört sig från en mer ortopediskt inriktad behandlingsingång till att arbeta allt mer med psykisk ohälsa och psykosomatik. Sedan 2013 har hon även en basutbildning inom psykoterapi och sedan november 2016 en specialistkompetens inom Mental Hälsa.

"Mitt intresse för styrelsearbetet grundar sig i att vilja nätverka och hjälpa till att sprida och förståeliggöra vår helhetsingång till kroppen och fysioterapeutisk behandling - för kollegor inom fysioterapeutkåren och för andra yrkesgrupper som vi samarbetar med kring våra patienter."

Carin Huss

personbeskrivning under arbete

Valberedning inför årsmöte 2021

vakant - kommer att utses av styrelsen under verksamhetsåret