Styrelsen

Här följer en kort presentation av den nuvarande styrelsen som valdes vid vårmötet 2017: Vill du komma i kontakt med oss, så mejla till mentalhalsa@fysioterapeuterna.se - vi försöker att svara inom en vecka.

Eva Henriques - ordförande
Eva Henriques

Eva tog sin sjukgymnastexamen vid Karolinska Institutet i januari 1985. Hon har arbetat med neurologisk rehabilitering i Stockholm under några år men kom snart att intressera sig för psykiatrisk och psykosomatisk fysioterapi. Att öka förståelsen för och arbeta med integreringen av såväl de fysiologiska som de psykologiska perspektiven av patientens problematik i behandilngsarbetet har varit drivkraften.
Sedan 1993 arbetar hon som privatpraktiker i Stockholm och sedan 2005 på Tavastkliniken som är en fysioterapimottagning helt inriktad mot psykisk ohälsa. Eva har även en kroppsinriktad och relationell psykoterapeututbildning.
Eva var under flera år revisor i sektionen för Mental Hälsa, sedan 2013 är hon invald som ledamot i styrelsen.
"Mitt engagemang inom styrelsen handlar om att verka för att de fysioterapeutiska insatserna inom Mental Hälsa blir mer självklara samt för att utveckla och sprida den fysioterapeutiska kompetensen inom Mental Hälsa till kollegor, till andra yrkesgrupper, till politiker och till allmänheten."

Lena Grundell - kassör

Lena Olsson Grundell

"Jag gick fysioterapiutbildningen i Lund och examinerades 1975. I mitt yrkesverksamma liv har jag framför allt arbetat inom företagshälsovård. Både inom kommun, landsting och privat, bland annat på VolvoPV i Göteborg. Där hade jag förmånen att jobba med att förbättra ergonomin, men också förebygga och rehabilitera stressrelaterad ohälsa. Länge satt jag i styrelsen för både det svenska och det nordiska Ergonomisällskapet (EHSS och NES). Det har alltid stimulerat mig att arbeta med människor med olika professioner och bakgrunder. Det lystmätet fick jag både inom FHV och på det numera nedlagda Arbetslivsinstitutet, där jag tjänstgjorde som ergonom och forskningsassistent. 2008 var jag klar med steg 1 utbildning i KBT. I flera år arbetade jag som specialist på Arbetsförmedlingen. I höst skall jag starta upp den fysioterapeutiska verksamheten på en mottagning för unga vuxna med psykisk ohälsa i Göteborg.

Jag är innerligt glad över att sitta i styrelsen för Mental Hälsa. Fysioterapeuter har på många satt både bättre undersökningsmetoder och behandlingar än många som arbetar inom denna problematik. Vården är ófta lite för snabb att sätta in mer eller mindre verkningslösa behandlingar. Fysioterapeuter träffar och vidrör patinterna under längre tidsperioder och har ofta längre sessioner. Detta tror jag är en förutsättning till att nå hållbar utveckling och beteendeförändring hos patienten."

 

Susanne Nordgren - sekreterare

Susanne Nordgren

Susanne tog sjukgymnastexamen 1990 i Göteborg och har varit verksam sjukgymnast inom vuxenpsykiatrisk sluten- och öppenvård. Hon har arbetat med arbetslivsrehabilitering för långtidssjukskrivna, med habilitering för barn, ungdomar och vuxna samt i smärtteam på vårdcentral. Just nu är hon verksam inom multimodal smärtrehabilitering på Uddevalla Sjukhus.

Susanne har tidigare varit aktiv i styrelsen för Fysioterapeuternas sektion för Habilitering/Pediatrik bland annat som ordförande. På vårmötet 2016 valdes hon in som suppleant i styrelsen för Sektionen för Mental Hälsa. 

"Min ambition är att hjälpa till i styrelsearbetet med att driva aktuella frågor, informera om nyheter inom området samt skapa fortbildningstillfällen som kan utveckla och berika fysioterapeuter i deras arbete."

Ordinarie ledamöter:

Brigitte Ronne-Schnuderl (Webbredaktör)

Brigitte Schnuderl

Brigitte tog sitt fysioterapeutexamen 1996 i sitt hemland Österrike. Hon har ända sedan dess arbetat inom primärvården och rört sig från en mer ortopediskt inriktad behandlingsingång till att arbeta allt mer med psykisk ohälsa och psykosomatik. Sedan 2013 har hon även en basutbildning inom psykoterapi och sedan november 2016 en specialistkompetens inom Mental Hälsa.

"Mitt intresse för styrelsearbetet grundar sig i att vilja nätverka och hjälpa till att sprida och förståeliggöra vår helhetsingång till kroppen och fysioterapeutisk behandling - för kollegor inom fysioterapeutkåren och för andra yrkesgrupper som vi samarbetar med kring våra patienter."

Ulrika Wallbing

Ulrika har sin fysioterapeutiska bakgrund inom såväl habilitering som mental hälsa och har fokuserat på barn, ungdom och föräldrar inom båda inriktningarna. Hon har pedagogisk utbildning genom grundläggande högskolepedagogik och Casepedagogik vid Karolinska Institutet och har arbetat som pedagog, handledare och kompetensutvecklare i Mexiko (5 år som biståndsarbetare och utvecklare av community based rehabilitation, CBR) och håller föredrag och kurser i Sverige (barn och ungdom med psykosomatiska och/eller psykiska besvär samt CBR). Hon är författare av kapitlet Psykosomatik i boken Fysioterapi för barn och ungdom och har, utöver en magisterexamen i Klinisk Medicinsk Vetenskap, en grundläggande psykoterapeututbildning med inriktning barn, ungdom och föräldrar via Erikastiftelsen i Stockholm.

Ulrika arbetar för närvarande som Specialist inom Mental Hälsa med barn, ungdomar och föräldrar på primärvårdsmottagningen Nacka RehabCentrum, Stockholm, samt bedriver forskning vid Centrum för Personcentrerad Vård (GPCC) vid Göteborgs Universitet. Forskningsprojektet är en interventionsstudie, där skolsköterskor träffar skolungdomar med stressrelaterad smärta och Ulrika bidrar med kompetensutveckling kring stress- och smärthantering för skolsköterskorna samt genomför en intervjustudie med skolungdomarna.
Ulrika är engagerad i påverkansarbete vad gäller Fysioterapi med inriktning Mental Hälsa hos barn och ungdomar såväl som i internationellt arbete kring CBR främst via Föreningen Palmeras Vänner (Mexiko) och Föreningen för Rehabilitering och Utveckling (FRU).

Carin Huss

personbeskrivning under arbete

Suppleanter

Jan Johansson 

Jan tog sin sjukgymnastexamen i Lund januari 1989. Han har sedan dess främst arbetat inom psykiatrisk och psykosomatisk fysioterapi både inom slutenvård och inom öppenvård.
Under åren 1998 – 2013 var Jan anställd som universitetsadjunkt vid sjukgymnastprogrammet på Karolinska institutet där han främst undervisade inom specialistområdet både på grundutbildning och på vidarutbildningar för färdiga sjukgymnaster. Sedan 2013 arbetar Jan heltid som privatpraktiserande sjukgymnast på Tavastkliniken i Stockholm som är en fysioterapimottagning helt inriktad mot psykisk ohälsa. Jan är även legitimerad psykoterapeut med en kroppsinriktad och relationell inriktning samt är utbildad handledare och lärare i psykoterapi.

"Mitt engagemang inom styrelsen handlar om att verka för att de fysioterapeutiska insatserna inom Mental Hälsa blir mer självklara samt att utveckla och sprida den fysioterapeutiska kompetensen inom Mental Hälsa till kollegor, till andra yrkesgrupper, till politiker och till allmänheten."

 

Ingeborg Lönnquist

personbeskrivning under arbete

Valberedning inför årsmöte 2019

Åsa Isedal-Åkesson
Anna Altvall