Specialistordningen

Målbeskrivning för specialistkompetens i fysioterapi inom Onkologi

Genom målbeskrivningar fastställs för varje specialitet vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt utöver de övergripande kompetensmål gemensamma för alla inriktningar en fysioterapeut skall besitta för att erhålla specialistkompetens inom specialiteten i fråga. Denna målbeskrivning skall tjäna som en vägledning för den fysioterapeut som avser att skaffa sig specialistkompetens inom onkologi. Den skall vidare ligga till grund för en individuell utbildningsplan som bör utformas i samråd med utsedd handledare.

Verksamhetsfält och inriktning

Specialiteten innebär fysioterapeutiskt omhändertagande av patienter som har eller har haft onkologisk sjukdom. Dessa finns representerade i alla åldersgrupper. Då onkologisk sjukdom har djupgående såväl medicinska som psykologiska och sociala konsekvenser för individen krävs speciella kunskaper och färdigheter samt förhållningssätt hos de fysioterapeuter som handhar dessa patienter. Patienterna återfinns inom sluten vård, poliklinisk mottagning, primärvård, privat vård, vård på hospice och vård i särskilda boendeformer. Fysioterapeuten är en del i den preventiva, rehabiliterande och palliativa vården.

Samverkan inom och utom hälso- och sjukvårdssystemet

Fysioterapeuter specialiserade inom onkologi har gemensamma kunskaper med övriga fysioterapeutkollegor som bas och har dessutom en fördjupad kunskap inom sitt specialistområde vilken förmedlas vid konsultation, handledning och utbildning av kollegor, studenter och övrig personal. Denna kunskap förmedlas också till berörd personal i vårdkedjan inom exempelvis primärvård, kommunal vård och försäkringskassa.
Inom sjukvården sker samverkan med övriga teammedlemmar (läkare, sjuksköterska, kurator, arbetsterapeut, dietist, präst), ortopedtekniker och hjälpmedelscentral. Samverkan sker utom sjukvården med t ex närstående, patientföreningar, fonder, intresseföreningar, rehabiliteringsansvarig arbetsgivare samt med universitet och högskolor.

Specifika kompetensmål

Inom specialiteten baseras bedömning och behandling på analys av patientens rörelseförutsättningar, rörelseförmåga och rörelse beteende.

ONKOLOGI


A. Specialisten skall ha förvärvat fördjupade kunskaper och utvecklat sin färdighet i fråga om

 • smärta och smärtbehandling,
 • akuta situationer inom onkologi t. ex. risk för medullakompression, patologiska frakturer, andnöd, andningsvård,
 • psykosociala aspekter vid onkologisk sjukdom,
 • professionellt förhållningssätt till dessa patienter i olika skeden av sjukdoms-förloppet samt till deras närstående,
 • kris och krisreaktioner,
 • gruppdynamik och gruppbehandling.

B. Specialisten skall självständigt och rutinerat kunna

 • förebygga funktionsnedsättningar hos patienter med onkologiska sjukdomar till följd av kirurgisk behandling, strålbehandling, cytostatika behandling och hormonell behandling,
 • identifiera, bedöma och behandla funktionsnedsättningar hos patienter med onkologiska sjukdomar efter kirurgisk behandling, strålbehandling, cytostatikabehandling, hormonell behandling, lymfödem samt vid avancerad onkologisk sjukdom,
 • utvärdera och utveckla fysioterapeutisk behandling vid rehabilitering och i palliativ vård,
 • bemöta människor som är i kris.

C. Specialisten skall ha kännedom och erfarenhet i fråga om följande kunskapsområden

 • allmän onkologi, cancerincidens, epidemiologi, tumörbildning och tumörpatologi,
 • speciell onkologi vid de vanligaste diagnoserna inom området samt kännedom om lokala, regionala och nationella vårdprogram och behandlingsrutiner för dessa sjukdomar och bidraga till utvecklingen av dessa,
 • palliativ medicin,
 • behandlingsprinciper vid tumörsjukdom, t. ex. strålning, cytostatika,
 • farmakologi,
 • medicintekniska undersöknings- och behandlingsmetoder,
 • manuellt lymfdränage.

Randutbildning
Randutbildningen planeras i samråd med handledaren.

Mer information

Mer information om specialistordningen finns här